ČR: Symposium InterSystems 2013 odhalilo kľúč k vývoju prelomových aplikácií

Stra­te­gic­ká plat­for­ma pro inter­ope­ra­bi­li­tu od Inter­Sys­tems na­bí­zí ino­va­tiv­ní ap­li­ka­ce, kte­ré mění, CO uži­va­te­lé děla­jí, ne pou­ze JAK to děla­jí

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých tech­no­lo­gií pro průlo­mo­vé ap­li­ka­ce, us­pořáda­la ve dnech 10. - 11. čer­vna v pros­to­rách Zá­mku Štiřín v Ka­me­ni­ci dva­nác­tý roč­ník me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Sym­po­sium Inter­Sys­tems, le­tos s pod­ti­tu­lem „The Key to Breakthroughs / Ob­jev­te klíč k úspěchu". Dva kon­fe­ren­ční dny účas­tníkům před­sta­vi­ly vi­ze Inter­Sys­tems v ob­las­ti vý­vo­je softwaru a ap­li­ka­cí a hlav­ní tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce. Po­mysl­ným klí­čem k úspěchu by­la de­fi­no­vá­na plat­for­ma, kte­rá před­sta­vu­je stra­te­gic­kou inter­ope­ra­bi­li­tu pro pro­po­je­ní všech struk­tu­ro­va­ných i nes­truk­tu­ro­va­ných dat z různých zdrojů, aby pos­kyt­la přís­tup k re­le­van­tním in­for­ma­cím v reál­ném ča­se. Na Sym­po­siu vy­stou­pi­la řada od­bor­níků jak ze spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, tak lo­kál­ních ap­li­kač­ních par­tnerů.

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems pos­ky­tu­je své služ­by or­ga­ni­za­cím a pod­nikům v ob­las­ti zdra­vot­nic­tví, fi­nan­čnic­tví a v řadě dal­ších od­větví ve ví­ce než 100 ze­mích svě­ta a spo­lup­ra­cu­je s před­ní­mi pro­dej­ci ap­li­ka­cí. V ro­ce 2012 za­zna­me­na­la spo­leč­nost při ob­ra­tu 443 mi­lionů do­larů 16% nárůst zis­ko­vos­ti.

Sym­po­sium za­há­jil ob­chod­ní ředi­tel čes­ké po­boč­ky Mi­chal To­mek pa­raf­rá­zí Ar­chi­mé­do­va: „Po­kud chce­te hý­bat světem, mu­sí­te mít pev­ný bod." Za pev­ný bod lze po­va­žo­vat zna­lost ur­či­té­ho od­větví a prostředí, kte­rou dis­po­nu­jí lo­kál­ní klien­ti a ap­li­kač­ní par­tneři Inter­Sys­tems, a ze kte­ré ply­nou exper­tní da­to­vé a fun­kční struk­tu­ry. „Ty­to pak ja­ko pod­klad ve­ze­me na na­šich lo­dích v bouřli­vém roz­vo­ji po­čí­tačů a pod těžký­mi mrač­ny ne­bo­li clou­dy stan­dardů vzni­ka­jí­cích a za­ni­ka­jí­cích ve vi­chru uži­va­tel­ských roz­hra­ní a ana­ly­tic­kých nás­trojů," zhod­no­til vý­znam vel­ké­ho množ­ství dat a tech­no­lo­gií, ve kte­rý se zpra­co­vá­va­jí, Mi­chal To­mek.

Za klíč k úspěchu po­va­žu­je Inter­Sys­tems průlo­mo­vé tech­no­lo­gie a ap­li­ka­ce, kte­ré do­ká­ží změnit způsob, ja­kým uži­va­te­lé pra­cu­jí. Vý­sled­kem mu­sí být zá­sad­ní změna, kte­rou má spo­leč­nost udělat, aby po­su­nu­la svůj byz­nys kupředu. Ap­li­ka­ce přiná­še­jí­cí změnu pak ne­ní pou­ze lep­ší, je zce­la ji­ná.

Průlo­mo­vá plat­for­ma mu­sí být z poh­le­du Inter­Sys­tems na­to­lik rych­lá, aby udr­že­la po­zor­nost li­dí, eko­no­mic­ky šká­lo­va­tel­ná od jed­no­ho do de­sí­tek ti­síc uži­va­telů a mu­sí umož­ňo­vat neo­me­ze­né pou­ži­tí no­vé­ho hardwaru a na­sa­ze­ní no­vých ar­chi­tek­tur. Mu­sí na­bíd­nout rych­lý vý­voj ap­li­ka­cí na různých plat­for­mách a vý­kon­ný da­to­vý mo­del od­po­ví­da­jí­cí reál­né­mu světu.

Inter­Sys­tems na­bí­zí uce­le­nou plat­for­mu, jež umož­ňu­je jed­no­du­še vy­tvářet a spouštět průlo­mo­vé ap­li­ka­ce, kte­ré do­ká­žou zpra­co­vat vel­ká množ­ství struk­tu­ro­va­ných i nes­truk­tu­ro­va­ných dat a ref­lek­to­vat potřeby reál­né­ho svě­ta. Zá­kla­dem je extrémně rych­lý a ma­sivně šká­lo­va­tel­ný da­ta­bá­zo­vý sys­tém Inter­Sys­tems Ca­ché®, kte­rý je ny­ní o 30-40 % rych­lej­ší než před­cho­zí ver­ze při srov­ná­ní na stej­ném hardwaru.

Za pos­led­ní ro­ky jsme do­ká­za­li vy­tvořit plat­for­mu pro vý­voj průlo­mo­vých ap­li­ka­cí přiná­še­jí­cích zá­sad­ní změ­ny. Uvědo­mu­je­me si, že pros­pe­ro­vat mo­hou pou­ze lídři - ta­ko­ví hrá­či, kteří mění hru s cí­lem vy­hrát," říká Ri­chard Currier, vice­pre­zi­dent pro stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní v Inter­Sys­tems. Ja­ko přík­lad uvá­dí přije­tí a ma­so­vé vy­uží­vá­ní iP­ho­nu a smart mo­bil­ních za­říze­ní: „Pri­már­ní sku­pi­nou uži­va­telů jsou sa­mozřejmě IT od­bor­ní­ci, dru­hou však přek­va­pivě li­dé mi­mo od­bor­nou ob­last in­for­mač­ních tech­no­lo­gií - prak­tič­ní lé­kaři. Ta­ko­vý „průlom" nik­do neo­če­ká­val," do­dal.

Na kon­fe­ren­ci tra­dičně na­vá­za­lo spor­tov­ní od­po­led­ne. Sym­po­sium by­lo za­kon­če­no kon­cer­tem váž­né hud­by, kdy v po­dá­ní Zem­lin­ské­ho kvar­te­ta za­zně­la smyč­co­vá kvar­te­ta D dur Jo­sep­ha Hayd­na a Cypřiše An­to­ní­na Dvořáka. Spo­le­čen­ským ve­če­rem pak hos­ty pro­vedl Pa­vel He­lan se svým Pa­vel He­lan Ban­dem.

Jed­not­li­vé před­náš­ky (Prog­ram) a fo­tog­ra­fie ze Sym­po­sia Inter­Sys­tems na­lez­ne­te na ad­re­se inter­sys­tems.cz .

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter