TÚ SR uložil povinnosti trinástim operátorom

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR na zá­kla­de ana­lýz tr­hov ur­čil tri­násť fixných ope­rá­to­rov za vý­znam­né pod­ni­ky na veľ­koob­chod­nom tr­hu ukon­čo­va­nia vo­la­nia v jed­not­li­vých fixných ve­rej­ných te­le­fón­nych sie­ťach.

Všet­kých troch mo­bil­ných ope­rá­to­rov ur­čil za vý­znam­né pod­ni­ky na veľ­koob­chod­nom tr­hu ukon­če­nia vo­la­nia v jed­not­li­vých ve­rej­ných mo­bil­ných te­le­fón­nych sie­ťach.

Úrad im ulo­žil po­vin­nos­ti, kto­rých cie­ľom má byť pod­po­ra efek­tív­nej sú­ťa­že a roz­voj vnú­tor­né­ho tr­hu. Ako v pia­tok in­for­mo­val ho­vor­ca TÚ Ro­man Vav­ro, ope­rá­to­ri ma­jú zá­kon­nú mož­nosť po­dať roz­klad do 15 dní odo dňa do­ru­če­nia roz­hod­nu­tia.

K do­te­raj­ším vý­znam­ným pod­ni­kom na veľ­koob­chod­nom tr­hu ukon­čo­va­nia vo­la­nia v jed­not­li­vých fixných ve­rej­ných te­le­fón­nych sie­ťach, te­da ope­rá­to­rom Antik Te­le­com, GTS Slo­va­kia, Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­va­net, Slo­vak Te­le­kom, Swan, Tr­na­va­tel, UPC Broad­band Slo­va­kia a ŽSR-ŽT pri­bud­li DH Te­le­com, Ino­ma­net, IP­fon a VM Te­le­com.

Všet­kým spo­me­nu­tým ope­rá­to­rom re­gu­lá­tor ulo­žil po­vin­nosť tran­spa­ren­tnos­ti, po­vin­nosť ne­dis­kri­mi­ná­cie, po­vin­nosť prís­tu­pu k ur­či­tým sie­ťo­vým pros­tried­kom a po­vin­nosť re­gu­lá­cie cien za ukon­čo­va­nie vo­la­nia. Mo­bil­ní aj fixní ope­rá­to­ri ma­li tie­to po­vin­nos­ti ulo­že­né aj do­te­raz pod­ľa pred­chá­dza­jú­cich ana­lýz tr­hov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter