ČR: Gary Kovacs je nový CEO AVG Technologies

AVG Tech­no­lo­gies (NY­SE: AVG), pos­ky­to­va­tel inter­ne­to­vé a mo­bil­ní bez­peč­nos­ti, souk­ro­mí a op­ti­ma­li­za­ce pro 150 mi­lionů ak­tiv­ních uži­va­telů, dnes ozna­mu­je, že byl Ga­ry Ko­vacs jme­no­ván do po­zi­ce Chief Execu­ti­ve Of­fi­cer a Ma­na­ging Di­rec­tor. Ko­vacs přešel z Mo­zil­la Cor­po­ra­tion, kde půso­bil ja­ko CEO a byl zod­pověd­ný za růst spo­leč­nos­ti v ob­las­ti stol­ních po­čí­tačů a mo­bilů.

„Ví­tá­me Ga­ry­ho v AVG a těší­me se, jak bu­de na­še spo­leč­nost těžit z je­ho dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí na po­zi­ci CEO a ta­ké čle­na správ­ní ra­dy. Je­ho do­sa­vad­ní ka­riér­ní úspěchy naj­dou v AVG přímé vy­uži­tí v ob­las­ti mo­bilů, clou­du, softwaru i plat­form, jsou přís­li­bem do bu­douc­na. Věříme, že je­ho zku­še­nos­ti i na­sa­ze­ní po­su­nou AVG za­se o kus dál," říká Da­le Fuller, před­se­da správ­ní ra­dy AVG.

Ko­vacs má za se­bou 25le­tou ka­rié­ru. Před nás­tu­pem do spo­leč­nos­ti Mo­zil­la byl Se­nior VP of Mar­ket, So­lu­tions & Pro­ducts v Sy­ba­se (zís­ká­no SAP) a Ge­ne­ral Ma­na­ger a VP of Mo­bi­le & De­vi­ces v Ado­be Sys­tems. Za­stá­val ta­ké různé vy­so­ké po­zi­ce v mar­ke­tin­gu, pro­duct ma­na­ge­men­tu, tech­nic­ké i řídí­cí po­zi­ce v rám­ci dal­ší vý­znam­ných průmys­lo­vých pod­niků včetně Mac­ro­me­dia (zís­ká­no Ado­be), Zi Cor­po­ra­tion (zís­ká­no Nuan­ce Com­mu­ni­ca­tions) a IBM, kde byl na klí­čo­vé po­zi­ci při vy­tváření pro­duktů a stra­te­gií, kte­ré ge­ne­ro­va­ly dlou­ho­do­bý zisk.

„Ví­me, že on­li­ne je dnes přes dvě a půl mi­liar­dy li­dí, a před­pok­lá­dá­me, že dal­ší dvě a půl mi­liar­dy bu­dou nově on­li­ne v průběhu dal­ších pě­ti let. S narůsta­jí­cím poč­tem li­dí on­li­ne vzrůs­tá ta­ké tlak na to, aby by­li na inter­ne­tu chráněni," říká Ga­ry Ko­vacs, nově jme­no­va­ný CEO a MD v AVG Tech­no­lo­gies, „za­světil jsem pos­led­ní tři ro­ky své­ho ži­vo­ta to­mu­to bo­ji. Pro­to cí­tím přiro­ze­né spo­je­ní me­zi tou­to mo­jí sna­hou a pro­duk­ty AVG, kte­ré zjed­no­du­šu­jí a chrá­ní uži­va­telův di­gi­tál­ní ži­vot. Jsem op­rav­du nad­še­ný, že ta­dy mo­hu být, a těším se, se pomůžu AVG pok­ra­čo­vat i na­dá­le v růstu."

Bu­de svo­lá­no mi­mořád­né set­ká­ní ak­cio­nářů, kde bu­de schvá­le­no jme­no­vá­ní Ko­vac­se do po­zi­ce CEO a čle­na správ­ní ra­dy AVG Tech­no­lo­gies.

Vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní
Ta­to tis­ko­vá zprá­va ob­sa­hu­je vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní v sou­la­du s „U.S. Pri­va­te Se­cu­ri­ties Li­ti­ga­tion Re­form Act" z ro­ku 1995, včetně těch, kte­rá se tý­ka­jí oče­ká­vá­ní, že zmíně­ný kan­di­dát spo­leč­nos­ti na po­zi­ci CEO bu­de schvá­len na mi­mořád­ném set­ká­ní ak­cio­nářů včetně na­ča­so­vá­ní a vý­sled­ku přecho­du v sou­vis­los­ti s no­vým CEO spo­leč­nos­ti. Slo­va ja­ko „oče­ká­vá", „na­bí­zí", „za­mýš­lí" a „věří" a ta­ké nejrůznější va­rian­ty a kom­bi­na­ce těchto slov a po­dob­ná vy­jádření jsou tak­též ob­sa­hem vý­hle­do­vých proh­lá­še­ní. Ta­to vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní po­čí­ta­jí s mno­hý­mi ri­zi­ky a ne­jis­tý­mi sku­teč­nos­tmi, kte­ré­mo­hou způso­bit, že sku­teč­né vý­sled­ky se bu­dou pod­statně od­li­šo­vat od vý­sledků před­pok­lá­da­ných v těchto vý­hle­do­vých proh­lá­še­ních. K fak­torům, kte­ré by to­to od­li­še­ní moh­ly způso­bit, ne­bo k němu přispět, patří napřík­lad, ov­šem ne vý­hradně: po­ten­ciál­ní na­ru­še­ní růstu spo­leč­nos­ti a ve­de­ní, kte­ré by moh­ly být důsled­kem to­ho­to přecho­du. Vzhle­dem k těmto ri­zikům a ne­jis­tým sku­teč­nos­tem čte­náře upo­zor­ňu­je­me, že by nemě­li plně spo­lé­hat na vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní.

Dal­ší in­for­ma­ce k těmto fak­torům a dal­ším ri­zikům, kte­ré by moh­ly ov­liv­nit ob­cho­do­vá­ní spo­leč­nos­ti, jsou sou­čás­tí zá­pi­su, kte­rý AVG vždy po ča­se pro­vá­dí u Ko­mi­se pro cen­né pa­pí­ry a bur­zu (SEC), včetně Vý­roč­ní zprá­vy na for­mu­láři 20-F, obzvláště v od­dí­le „Ri­zi­ko­vé fak­to­ry".

Ty­to do­ku­men­ty jsou přís­tup­né on­li­ne na strán­kách SEC ne­bo v In­ves­tor Re­la­tions sek­ci na na­ší strán­ce http://in­ves­tors.avg.com. In­for­ma­ce ob­sa­že­né na na­ší webo­vé strán­ce nej­sou sou­čás­tí té­to zprá­vy.

Všech­na vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní v té­to tis­ko­vé zprávě jsou za­lo­že­na na in­for­ma­cích ak­tuálně dos­tup­ných spo­leč­nos­ti AVG, AVG ne­má po­vin­nost uve­de­ná vý­hle­do­vá proh­lá­še­ní ak­tua­li­zo­vat na zá­kladě no­vých in­for­ma­cí a bu­dou­cích udá­los­tí.



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter