ZyXEL posilňuje svoju pozíciu ako Wireless Expert novou radou unifikovaných bezdrôtových AP

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions - pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v od­bo­re ši­ro­ko­pás­mo­vých sie­tí s am­bí­ciou stať sa jed­not­kou na tr­hu v ob­las­ti bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie - pred­sta­vu­je nie­koľ­ko no­vých prís­tu­po­vých bo­dov bez­drô­to­vej sie­te. Rad uni­fi­ko­va­ných prís­tu­po­vých bo­dov NWA5120 pre štan­dar­dy 802.11 a/b/g/n je vý­ra­zom ši­ro­ké­ho tren­du bez­drô­to­vej inter­ne­to­vej ko­nek­ti­vi­ty s vy­so­kou spo­ľah­li­vos­ťou a uni­ver­zál­nym pok­ry­tím. Tie­to za­ria­de­nia rea­gu­jú naj­mä na do­pyt po sys­té­moch pre väč­ší po­čet inter­iéro­vých pries­to­rov, nap­rík­lad v ho­te­loch, škol­ných areáloch či ná­kup­ných cen­trách, kde je pot­re­ba sta­bil­ný bez­drô­to­vý inter­net pre znač­ný po­čet hos­ťov a náv­štev­ní­kov vo všet­kých čas­tiach da­né­ho ob­jek­tu. Tie­to pro­duk­ty sú sú­čas­ťou por­tfó­lia kam­pa­ne Wire­less Expert, kto­rú ZyXEL plá­nu­je spus­tiť od sep­tem­bra toh­to ro­ku.

S tým, ako pok­ra­ču­je vý­voj ino­va­tív­nych mo­bil­ných tech­no­ló­gií a ap­li­ká­cií, ľu­dia v stá­le väč­šom roz­sa­hu pou­ží­va­jú pre­nos­né za­ria­de­nia pre rad mo­bil­ných slu­žieb, nap­rík­lad v ob­las­ti pre­zen­tá­cie zna­los­tí a in­for­má­cií, audio a vi­deo ob­sa­hu, a tak­tiež aj osob­ných či pra­cov­ných ko­mu­ni­kač­ných po­trieb, kto­ré mô­žu vznik­núť ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Do­kiaľ sa na scé­ne neob­ja­via no­vé štan­dar­dy pre bez­drô­to­vé sie­te, zos­tá­va Wi-Fi hot­spot jed­nou z naj­účin­nej­ších dos­tup­ných tech­no­ló­gií pre okam­ži­té za­ve­de­nie bez­drô­to­vej ko­nek­ti­vi­ty vo veľ­kom me­rad­le.

No­vý rad uni­fi­ko­va­ných prís­tu­po­vých bo­dov ZyXEL NWA5120 sa vy­zna­ču­je vý­ni­moč­nou dvo­ji­tou fun­kčnos­ťou, kto­rá ju od­li­šu­je od iných zrov­na­teľ­ných pro­duk­tov. Za­ria­de­nie z toh­to ra­du to­tiž mô­že fun­go­vať nie­len ako pl­no funkč­ný sa­mos­tat­ný prís­tu­po­vý bod, ale tiež ako sú­časť ro­bus­tné­ho rie­še­nia WLAN na bá­ze kon­tro­le­ra - po­kiaľ sa pri­po­jí ku kon­tro­le­ru bez­drô­to­vej sie­te LAN. Pri na­sa­dzo­va­ní ďal­ších prís­tu­po­vých bo­dov sa po do­kon­če­ní ich in­šta­lá­cie auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je kon­fi­gu­rá­cia. V dôs­led­ku to­ho sa správ­co­via IT sys­té­mov vy­hnú prob­lé­mom s opa­ko­va­ným nas­ta­vo­va­ním veľ­ké­ho poč­tu kon­fi­gu­rá­cií. Tá­to všes­tran­nosť umož­ňu­je rých­le roz­ši­ro­va­nie i jed­no­du­chú a flexibil­nú sprá­vu bez­drô­to­vej sie­te. Si­tuáciu, ke­dy je pot­re­ba zvý­šiť po­čet bo­dov pri­po­je­nia sie­te Wi-Fi kvô­li ras­tú­ce­mu poč­tu náv­štev­ní­kov a hos­ťov v mies­tach, ako sú ho­te­ly či ná­kup­né cen­trá, je tak mož­né rie­šiť veľ­mi ľah­ko a jed­no­du­cho.

Ok­rem to­ho sú no­vé uni­fi­ko­va­né prís­tu­po­vé bo­dy prie­kop­ní­kom vo svo­jej ka­te­gó­rii vďa­ka cer­ti­fi­ká­cii prog­ra­mu Wi-Fi CER­TI­FIED Pas­spoint™. Tá­to kom­pa­ti­bi­li­ta umož­ňu­je rôz­nym mo­bil­ným za­ria­de­niam, aby sa auto­ma­tic­ky a bez­prob­lé­mo­vo pri­po­jo­va­la ku správ­nej sie­ti, bez to­ho, aby bo­lo nut­né zno­vu za­dá­vať auten­ti­zač­né úda­je. Vý­sled­kom je maximál­ny kom­fort pre uží­va­te­ľov, kto­rý je prá­ve pri bez­drô­to­vých sie­ťach veľ­mi dô­le­ži­tý.

Ved­ľa dos­ta­toč­nej kvan­ti­ta­tív­nej šká­lo­va­teľ­nos­ti pre bez­drô­to­vé pri­po­je­nia sa od Wi-Fi sie­tí oča­ká­va tiež za­ru­če­ný vý­kon a pok­ry­tie. Pro­dukt NWA5123-NI z no­vé­ho ra­du nie­len vy­uží­va vy­spe­lú bez­drô­to­vú tech­no­ló­gii 802.11n, ale pra­cu­je tiež v rá­dio­vých pás­mach 2,4 GHz i 5 GHz, aby mo­hol sú­bež­ne pos­ky­to­vať Wi-Fi služ­by na oboch frek­ven­ciách. Uží­va­te­lia no­te­boo­kov ale­bo mo­bil­ných prís­tro­jov na­kon­fi­gu­ro­va­ných pre obe pás­ma tak mô­žu pri­ra­diť vy­ššiu prio­ri­tu pás­mu 5GHz, a tým za­is­tiť vy­vá­že­né za­ťa­že­nie sie­te u pás­ma 2,4 GHz. Vďa­ka schop­nos­tiam exper­tov spo­loč­nos­ti ZyXEL sa ten­to mo­del mô­že poch­vá­liť tiež zvý­še­ným vy­sie­la­cím vý­ko­nom v pás­me 5 GHz, a te­da do­sa­hom sig­ná­lu zrov­na­teľ­ným s pás­mom 2,4 GHz. Ten­to dvoj­pás­mo­vý me­chan­izmus zlep­šu­je vý­kon­nosť a pok­ry­tie sig­ná­lom o 50 % - zá­slu­hou men­šie­ho za­hl­co­va­nia sie­te a op­ti­mál­ne­ho vy­uži­tia pá­siem.

Za­bez­pe­če­nie bez­drô­to­vej sie­te má zá­sad­ný vý­znam naj­mä vo ve­rej­ných pries­to­roch. No­vý rad NWA5120 vy­uží­va dvojvrstvý me­chan­izmus ochra­ny s iden­ti­fi­ká­tor­mi SSID a izo­lá­ciou 2. vrstvy. K dis­po­zí­cii je až osem iden­ti­fi­ká­to­rov SSID, aby bo­li mož­né kon­fi­gu­rá­cie od­po­ve­da­jú­ce rôz­nym zá­sa­dám pre VLAN, za­bez­pe­če­nie Wi-Fi a auten­ti­zá­cia. Izo­lá­cia 2. vrstvy umož­ňu­je prep­ra­co­va­nej­šie za­bez­pe­če­nie, kto­ré za­me­dzu­je to­mu, aby o se­be rôz­ni náv­štev­ní­ci v sie­ti ve­de­li a vzá­jom­ne ko­mu­ni­ko­va­li.

Na roz­diel od kon­ven­čné­ho pos­tu­pu, ke­dy sa ob­jem­né rou­te­ry scho­vá­va­jú nad strop, mô­žu byť tie­to za­ria­de­nia v štý­le de­tek­to­ru dy­mu na­mon­to­va­né na strop ale­bo na ste­nu, a aj keď sú vi­dieť, ni­jak ne­na­ru­šia vzhľad inter­iéru. Prís­tu­po­vé bo­dy ra­du NWA5120 ma­jú tiež na­pá­ja­nie PoE (Power-over-Et­her­net) a sú vy­ba­ve­né inter­ný­mi a vo­li­teľ­ný­mi exter­ný­mi an­té­na­mi pre zvý­še­nie bez­drô­to­vé­ho vý­ko­nu a mi­ni­ma­li­zá­cii hlu­chých miest. Pro­duk­ty no­vé­ho ra­du rov­na­ko od­po­ve­da­jú nor­mám pre in­šta­lá­ciu do pod­hľa­du a sú vy­ro­be­né z ne­toxic­kých ma­te­riá­lov, aby sa za­brá­ni­lo ne­bez­peč­ným vý­pa­rom. ZyXEL tak dbá na ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia, bez­peč­nosť a ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via.

No­vý rad uni­fi­ko­va­ných prís­tu­po­vých bo­dov NWA5120 pre štan­dar­dy 802.11 a/b/g/n bol vy­vi­nu­tý s cie­ľom po­môcť pod­ni­kom v sek­to­re po­hos­tin­stiev rých­le roz­ši­ro­vať Wi-Fi ko­nek­ti­vi­tu a us­po­ko­jo­vať po­žia­dav­ky vy­plý­va­jú­ce z ras­tú­cej po­pu­la­ri­ty in­te­li­gen­tných mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ďal­šie in­for­má­cie o vlas­tnos­tiach pro­duk­tov a mož­nos­tiach ich pou­ži­tia náj­de­te na strán­kach ZyXEL NWA5120 Wire­less Ac­cess Point Se­ries (rad Wi-Fi prís­tu­po­vých bo­dov ZyXEL NWA5120) na webe spo­loč­nos­ti ZyXEL. Mô­že­te sa tiež ob­rá­tiť na mies­tnych zá­stup­cov spo­loč­nos­ti ZyXEL.

TOP be­ne­fi­ty:
- Mon­táž na ste­nu aj strop
- Kry­tie pre in­šta­lá­ciu do pod­hľa­du
- Sa­mos­tat­ná jed­not­ka / sku­pi­no­vý pre­vádz­ka (2-v-1)
- Pod­po­ra sprá­vy CAPWAP
- Sú­bež­nú pre­vádz­ku v dvoch pás­mach 2.4 GHz a 5 GHz (NWA5123-NI)
- Vý­kon­ná RF tech­no­ló­gia: tech­no­ló­gia TX Beam­for­ming a RX MLD (Maximum Li­ke­li­hodd De­mo­du­la­tion)

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter