Prieskum: Mobilné pokrytie je pre mestá stále dôležitejšie

Spo­loč­nosť Eric­sson (bur­za NAS­DAQ: ERIC) pri­nies­la vo svo­jej naj­nov­šej štú­dii in­for­má­ciu, že dob­ré pok­ry­tie mo­bil­ným sig­ná­lom pat­rí me­dzi TOP 5 fak­to­rov ov­plyv­ňu­jú­cich kva­li­tu ži­vo­ta v mes­te. Vy­plý­va to z naj­nov­šej štú­die Eric­sso­nu - Voi­ce and Inter­net Vi­tal to the Ci­ty. Mož­nosť vy­uží­vať svoj smar­tfón, či tab­let bez ob­me­dze­ní je tak jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších kri­té­rií, kto­ré ve­dú k šťas­tné­mu ži­vo­tu v mes­te.

Mo­bil­né pok­ry­tie dô­le­ži­tej­šie ako vo­da?
Ná­kup­né mož­nos­ti, tr­ho­vis­ká, reš­tau­rá­cie, ka­viar­ne, ba­ry a zá­ba­va sú na vr­cho­le zoz­na­mu, keď sa ho­vo­rí o kri­té­riách kva­li­ty ži­vo­ta v mes­tách. Sú dô­vod­mi, pre­čo sa ľu­dia do miest sťa­hu­jú. No­vin­kou v tom­to zoz­na­me je však kva­li­ta pok­ry­tia mo­bil­ným sig­ná­lom. Naj­nov­ší pries­kum Eric­sso­nu ho ra­dí na štvr­té mies­to me­dzi fak­tor­mi, kto­ré naj­viac ov­plyv­ňu­jú kva­li­tu mes­tské­ho ži­vo­ta, tes­ne pred kva­li­tu a dis­tri­bú­ciu vo­dy, kto­rá uzat­vá­ra TOP 5.

Nao­pak naj­men­šia spo­koj­nosť vlád­ne s prak­tic­ký­mi ve­ca­mi ako je bez­peč­nosť, pra­cov­né príl­eži­tos­ti, zlá dop­rav­ná si­tuácia, či prob­le­ma­tic­ké par­ko­va­nie ale­bo za­bez­pe­če­nie sta­ros­tli­vos­ti o de­ti. Ako ne­dos­ta­toč­né oby­va­te­lia miest vní­ma­jú aj to, ako mes­tské úra­dy s ni­mi ko­mu­ni­ku­jú, či en­vi­ron­men­tál­ne prob­lé­my, ako nap­rík­lad zne­čis­te­né ov­zdu­šie.

Vša­de dob­re, do­ma naj­lep­šie
Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že ľu­dia vo veľ­ko­mes­tách trá­via po­lo­vi­cu ča­su vo svo­jich do­mo­voch, štvr­ti­nu v prá­ci ale­bo ško­le a zvy­šok na iných mies­tach. Z toh­to poh­ľa­du je pre­to dô­le­ži­té, aby ko­mu­ni­kač­né rie­še­nia fun­go­va­li naj­mä do­ma a v prá­ci. Pries­kum uká­zal, že v prie­me­re je zo svo­ji­mi do­má­ci­mi hla­so­vý­mi aj dá­to­vý­mi služ­ba­mi spo­koj­ných 70 % oby­va­te­ľov miest. Po­dob­ne je na tom aj prá­ca, kde je spo­koj­ných 60 % ľu­dí.

Keď sa však ľu­dia za­čí­na­jú hý­bať zo svo­jich do­mo­vov, či prá­ce, ich spo­koj­nosť s kva­li­tou mo­bil­né­ho pok­ry­tia a inter­ne­tu kle­sá. Úro­veň pok­ry­tia je hor­šia v par­koch, na plá­žach, v ná­kup­ných cen­trách, na špor­to­vých ale­bo kul­túr­nych po­du­ja­tiach.

Dop­ra­va za­os­tá­va
Naj­hor­šia si­tuácia je však v dop­ra­ve. Prá­ve po­čas tran­fe­rov je naj­viac mes­tskej po­pu­lá­cie nes­po­koj­nej s mo­bil­ným pok­ry­tím, pri­čom ako naj­hor­šie bo­lo ozna­če­né met­ro. Si­tuácia je v tom­to oh­ľa­de naj­hor­šia v Mexico Ci­ty, To­kiu, Lon­dý­ne, Pa­rí­ži a New Yor­ku.

Lep­šie do­pad­li hla­so­vé služ­by a to pre­dov­šet­kým v MHD a v lo­kál­nych vla­koch. Úro­veň inter­ne­to­vé­ho pok­ry­tia však bo­la všeo­bec­ne hod­no­te­ná ako zlá bez oh­ľa­du na dop­rav­ný pros­trie­dok.

Na hla­so­vé aj dá­to­vé služ­by „v po­hy­be" je pri­tom vy­ví­ja­ný veľ­ký tlak. Prá­ve vte­dy, ces­tou do prá­ce, z prá­ce či na vý­let si väč­ši­na ľu­dí po­ze­rá e-mai­ly, te­le­fo­nu­je po­sie­la SMSky a sa­moz­rej­me vy­uží­va so­ciál­ne sie­te. Aj pre­to je sil­ný pred­pok­lad, že prá­ve tá­to ob­lasť mo­bi­li­ty sa bu­de v bu­dúc­nosť ra­píd­ne roz­ví­jať.

Hla­so­vé služ­by ví­ťa­zia nad inter­ne­tom
Štú­dia Eric­sso­nu uka­zu­je, že s vý­nim­kou do­mo­vov, kde je spo­koj­nosť s dá­to­vý­mi aj hla­so­vý­mi služ­ba­mi po­rov­na­teľ­ná, je inter­ne­to­vé pok­ry­tie hod­no­te­né vždy hor­šie ako hla­so­vé služ­by. Naj­väč­ší roz­diel náj­de­me v uli­ciach miest, kde je to až 14 %, v tes­nom zá­ve­se sa dr­žia par­ky, cen­trá miest, plá­že, či auto­bu­sy MHD, kde je roz­diel v spo­koj­nos­ti prib­liž­ne 12%.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter