Organizácia BLI ocenila kvalitu a všestrannosť multifunkčných zariadení Canon

Spo­loč­nosť Ca­non Euro­pe, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích rie­še­ní, zís­ka­la se­dem oce­ne­ní od vý­skum­nej a tes­to­va­cej or­ga­ni­zá­cie Buyers La­bo­ra­to­ry Inc. (BLI) v rám­ci jej vy­hod­no­te­nia Sum­mer 2013 „Pick" Awards. B2B pro­duk­ty z po­nu­ky spo­loč­nos­ti Ca­non preš­li ná­roč­ný­mi hĺbko­vý­mi la­bo­ra­tór­ny­mi tes­ta­mi or­ga­ni­zá­cie BLI a zís­ka­li šesť cien „Pick" a jed­nu „Out­stan­ding Achieve­ment".

Nas­le­du­jú­ce za­ria­de­nia fir­my Ca­non bo­li oce­ne­né v rám­ci BLI Sum­mer 2013 „Pick" Awards:

Za­ria­de­nie Ca­non ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE 6275i zís­ka­lo hod­no­te­nie „Pick"
v ka­te­gó­rii

Vy­ni­ka­jú­ce 71 až 80 str./min. A3 čier­no­bie­le MFP

Nas­le­du­jú­ca pro­duk­to­vá sé­ria zís­ka­la oce­ne­nie „Out­stan­ding Achieve­ment' Award":
- Sé­ria Ca­non ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C5255 zís­ka­la hod­no­te­nie „Vy­ni­ka­jú­ci ús­pech za ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu"

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie Ca­non ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE 500i zís­ka­lo ce­nu BLI Sum­mer „Pick" za svo­ju „vý­bor­nú spo­ľah­li­vosť" a „pr­vo­tried­ne vý­sled­ky" v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty, jed­no­du­chos­ti pou­ži­tia a všes­tran­nos­ti webo­vej plat­for­my MEAP, kto­rá umož­ňu­je in­teg­rá­ciu
s mno­hý­mi sof­tvé­ro­vý­mi rie­še­nia­mi spo­loč­nos­ti Ca­non aj tre­tích strán.

Za­ria­de­nia Ca­non ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE pod­po­ru­jú­ce for­mát A3 zís­ka­li oce­ne­nia me­dzi fa­reb­ný­mi aj mo­no­chro­ma­tic­ký­mi prís­troj­mi za rých­los­ti tla­če, vy­ni­ka­jú­cu spo­ľah­li­vosť, vý­ni­moč­nú ske­no­va­ciu fun­kcio­na­li­tu, jed­no­du­chosť pou­ži­tia a vy­so­kok­va­lit­ný vý­stup.

K hod­no­te­niu „Pick" na­vy­še spo­loč­nosť Ca­non zís­ka­la za pro­duk­to­vú sé­riu ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C5255 ce­nu BLI „Vy­ni­ka­jú­ci ús­pech" a päť­hviez­dič­ko­vé hod­no­te­nie za ener­ge­tic­kú účin­nosť. Za­ria­de­nia tej­to sé­rie v en­vi­ron­men­tál­nych tes­toch BLI vy­ká­za­li niž­šie než prie­mer­né ná­ro­ky na spot­re­bu ener­gie. Pro­duk­to­vá sé­ria ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C5255 tiež po­núk­la rých­lej­ší než prie­mer­ný čas pre­cho­du z re­ži­mu spán­ku do pre­vádz­ko­vé­ho re­ži­mu a do­da­toč­né fun­kcie vrá­ta­ne re­ži­mu preh­ľa­du tla­čo­vých úloh, kto­ré po­má­ha­jú zni­žo­vať plyt­va­nie pa­pie­rom a spot­reb­ným ma­te­riá­lom.

„Stra­té­gia spo­loč­nos­ti Ca­non spo­čí­va v bu­do­va­ní hod­no­ty pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov, kto­rá má po­do­bu úz­kej in­teg­rá­cie me­dzi za­ria­de­ním a sof­tvé­rom. Dru­há ge­ne­rá­cia por­tfó­lia ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE sa vďa­ka to­mu veľ­mi od­li­šu­je," ko­men­tu­je hod­no­te­nie or­ga­ni­zá­cie BLI jej európ­sky tech­nic­ký špe­cial­ista pre rie­še­nia Id­ris Shog­ban­mu. „Mo­del 500i tiež rea­gu­je na pot­re­by flexibi­li­ty a mo­bil­nej prá­ce, pre­to­že umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Goog­le Cloud Print tla­čiť z akých­koľ­vek webo­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií, prí­pad­ne ske­no­vať a tla­čiť z prís­tro­jov iPad, iP­ho­ne a za­ria­de­ní plat­for­my An­droid. Z poh­ľa­du ad­mi­nis­trá­to­rov sa mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia da­jú cen­trál­ne spra­vo­vať, vzdia­le­ne mo­ni­to­ro­vať ale­bo re­kon­fi­gu­ro­vať, čo zni­žu­je pres­to­je po­čas pre­vádz­ky."

Fran­cis Thor­nhill, európ­sky a brit­ský mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Ca­non Euro­pe, kon­šta­tu­je: „Sme po­te­še­ní zis­kom mno­hých cien or­ga­ni­zá­cie BLI v rám­ci toh­to­roč­né­ho let­né­ho ude­ľo­va­nia. Ide o jas­nú ilus­trá­ciu dob­ré­ho me­na spo­loč­nos­ti Ca­non a oce­ne­nie jej vy­ni­ka­jú­cej vý­kon­nos­ti, spo­ľah­li­vos­ti a všes­tran­nos­ti."

„Obzvlášť nás te­ší to, že or­ga­ni­zá­cia BLI oce­ni­la mo­del ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE 500i a je­ho pod­po­ru pre flexibil­né a mo­bil­né pra­cov­né pos­tu­py. Náš naj­nov­ší vý­skum Of­fi­ce In­sights potvr­dil zá­ujem o tech­no­ló­gie, kto­ré vo väč­šej mie­re pod­po­ru­jú mo­bil­nú prá­cu; viac než tre­ti­na or­ga­ni­zá­cií už umož­ňu­je za­mes­tnan­com, aby sa pri­pá­ja­li pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní, 43 % opý­ta­ných za­mes­tnan­cov vi­dí v mo­bil­nej tla­či hod­no­tu. Na­ši zá­kaz­ní­ci sa na mož­nos­ti mo­bil­nej tla­če pý­ta­jú stá­le viac. Or­ga­ni­zá­cia BLI oce­ni­la, že za­ria­de­nie ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE 500i sa per­fek­tne ho­dí na pod­po­ru dneš­ných pod­stat­ne flexibil­nej­ších kan­ce­lár­skych pros­tre­dí," do­dal Fran­cis Thor­nhill.

Bliž­šie in­for­má­cie o pre­dá­va­ní cien BLI Sum­mer 2013 „Pick" Awards náj­de­te na ad­re­se: http://www.buyerslab.com/

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter