ČR: Zahraničných študentov ťahá do Česka lacné vzdelania

Něko­lik de­sí­tek stu­dentů z ji­ných ze­mí na­lez­lo úto­čiště v Čes­ku. Vel­ká pop­táv­ka je pro­to i o stu­dium v ci­zích ja­zy­cích. Ač­ko­li to pro ško­ly ne­ní za­tím pri­már­ní zdroj příj­mu, je ur­čitě za­jí­ma­vý a do bu­douc­na se oče­ká­vá, že pop­táv­ka po­ros­te. Pod­le vy­jádření AZ smart, čes­ké­ho cen­tra pro po­ma­tu­rit­ní a spe­cia­li­zo­va­né vzdělá­vá­ní k nám lá­ka­jí stu­den­ty ze za­hra­ni­čí poměrně níz­ké ce­ny za stu­dium s kva­li­tou, kte­rá se vy­rov­ná je­jich ško­lám. Stu­den­ti k nám jez­dí i za vý­ukou ci­zích ja­zyků a přip­ra­vit se na dal­ší vzdělá­ní.

Přes­to­že z dat vy­so­kých škol ne­vyp­lý­vá ná­rod­nost za­hra­nič­ních stu­dentů, větši­na je jich z vý­cho­du. Stu­dentům se sna­ží mno­ho ze škol vy­hovět ales­poň v jed­nom obo­ru v ci­zím ja­zy­ce, nej­častěji jde o an­glič­ti­nu, v men­ší míře pak fran­couz­šti­nu či němči­nu či ruš­ti­nu. Ze zá­ko­na jsou ci­zo­ja­zyč­né prog­ra­my zpop­latněné a stu­dium se může po­hy­bo­vat v de­sít­kách ti­síc ko­run za aka­de­mic­ký rok, někte­ré z pres­tiž­ních oborů jsou však i ve vý­ši sto­vek ti­síc.

„Pro stu­den­ty ze za­hra­ni­čí, napřík­lad z vý­cho­du, je Čes­ko za­stáv­ka na cestě na Zá­pad, kde jsou ce­ny stu­dia někde jin­de. Lo­gic­ky jim vy­chá­zí na­še země vý­hodně v poměru ce­ny a kva­li­ty. Me­zi stu­den­ty jsou i ta­cí, kteří přiz­na­jí, že by si stu­dium u nich do­vo­lit ne­moh­ly a tak vo­lí i do­čas­ný přesun třeba k nám," říká Ing. Mar­tin Vaněk, MBA, ředi­tel cen­tra AZ SMART, o kte­rém se lze ví­ce dozvědět na http://www.az-smart.cz/.

Ač­ko­li se pop­lat­ky za stu­dium blí­ží v někte­rých přípa­dech zá­pad­ním ško­lám, pořád jsou i obo­ry s po­lo­vič­ní­mi ce­na­mi. Důraz na ce­nu je znát. Roz­ho­du­je i schop­nost rych­lé reak­ce na po­ža­dav­ky stu­dentů a od­povědi na spleť do­tazů po­rad­cem.

Přes­to­že za­tím zisk z ci­zo­ja­zyč­ných oborů tvoří jen pár pro­cent u veřej­ných škol. Někte­ré jsou na vý­uku v ci­zím ja­zy­ce spe­cia­li­zo­va­né. Oče­ká­vá se i nárůst poč­tu stu­dentů do bu­douc­na, pro­to se za­hra­nič­ním stu­dentům větši­na škol věnu­je stá­le s větší pé­čí, za­vá­dí no­vé prog­ra­my a za­va­dí pro­pa­gač­ní ak­ce.

Kupřík­la­du vzdělá­va­cí cen­trum AZ smart od své­ho po­čát­ku na­bí­zí ja­zy­ko­vé kur­zy pro veřej­nost, in­di­vi­duál­ní vý­uka a dou­čo­vá­ní, příp­rav­né kur­zy k přijí­ma­cím zkouš­kám na vy­so­ké ško­ly či in­ten­ziv­ní jed­no­le­té den­ní po­ma­tu­rit­ní stu­dium, kon­cep­ci tak­zva­ných nul­tých roč­níků VŠ - stu­dium prá­va a his­to­rie, psy­cho­lo­gie a spo­le­čen­ských věd, stu­dium na lé­kařské a příro­dovědné obo­ry, eko­no­mie a ma­na­ge­men­tu ve vý­ši škol­né­ho, kte­ré je méně než 20 ti­síc ko­run za aka­de­mic­ký rok. Lá­ká i pres­tiž­ní stu­dium BBA a MBA.

Jed­no­le­té den­ní po­ma­tu­rit­ní stu­dium je ce­lo­roč­ní in­ten­ziv­ní a kom­plexní příp­rav­né stu­dium, jež za­jis­tí kva­lit­ní příp­ra­vu stu­dentů na nej­žá­danější obo­ry VŠ, a to prá­vo a his­to­rie stá­tu, psy­cho­lo­gie a zá­kla­dy spo­le­čen­ských věd, eko­no­mie a ma­na­ge­ment a příp­ra­va na lé­kařské fa­kul­ty. Zvláš­tní ka­te­go­rii tvoří den­ní po­ma­tu­rit­ní stu­dium an­glic­ké­ho ja­zy­ka s mož­nos­tí příp­ra­vy na cer­ti­fi­ka­ci FCE, KET, PET a CAE. Vy­uží­va­jí to­ho i za­hra­nič­ní stu­den­ti. Vý­uka je ve­de­na tý­mem zku­še­ných pe­da­gogů, kteří půso­bí na tu­zem­ských i za­hra­nič­ních vy­so­kých ško­lách (UK, VŠE, Y/N, VŠFS, v Aka­de­mii věd ČR, apod.)

„Sku­pin­ky se sklá­da­jí z men­ší­ho poč­tu stu­dentů. Stu­den­ti ma­jí mož­nost bez­plat­ných kon­zul­ta­cí, při kte­rých se mo­hou se svým lek­to­rem po­ra­dit o kon­krét­ních prob­lé­mech, Kaž­dý lek­tor má bo­ha­té zku­še­nos­ti s příp­ra­vou na vy­so­koš­kol­ské vzdělá­ní, o kte­ré se se svý­mi stu­den­ty rád podě­lí," vy­světlu­je důvo­dy zá­jmu stu­dentů Ing. Mar­tin Vaněk, MBA, ředi­tel cen­tra AZ SMART.

Ví­ce in­for­ma­cí na http://www.az-smart.cz/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter