ČR: Tím Gartner v ČR posilňuje

Tým spo­leč­nos­ti KPC-Group, kte­rá je za­stou­pe­ním spo­leč­nos­ti Gar­tner pro Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ru­mun­sko, po­sí­lil Fran­ti­šek Ba­logh. Na po­zi­ci Se­nior Ac­count Execu­ti­ve bu­de mít zod­povědnost za stra­te­gic­ké říze­ní vztahů s před­ní­mi IT ma­na­že­ry a klien­ty Gar­tner v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku. Dá­le se bu­de se po­dí­let na roz­vo­ji lo­kál­ních vý­zkum­ných a po­ra­den­ských pro­jektů.

„Těším se na těsnou spo­lup­rá­ci jak s ma­na­že­ry in­for­mač­ních tech­no­lo­gií, tak ta­ké s ana­ly­ti­ky Gar­tner při pod­poře klí­čo­vých IT ini­cia­tiv na­šich klientů. Jsem přesvědčen, že prak­tic­ká ap­li­ka­ce roz­sáh­lé stud­ni­ce zna­los­tí ana­ly­tiků Gar­tner pomůže na­šim klientům lé­pe vy­uží­vat in­for­mač­ní a ko­mu­ni­kač­ní tech­no­lo­gie a maxima­li­zo­vat tak příno­sy je­jich in­ves­tic do IT," uvedl Fran­ti­šek Ba­logh ke star­tu no­vé eta­py své­ho pro­fes­ní­ho ži­vo­ta.

„Jsem vel­mi rád, že Fran­ti­šek po­sí­lil náš tým a věřím, že své zku­še­nos­ti se stra­te­gic­kým po­ra­den­stvím zú­ro­čí předev­ším u do­da­va­telů IT a v ob­las­ti stát­ní sprá­vy," do­dal k nás­tu­pu Fran­tiš­ka Ba­log­ha Oldřich Přík­lenk, ředi­tel spo­leč­nos­ti KPC Group.

Fran­ti­šek Ba­logh půso­bil pos­led­ní dva ro­ky ja­ko ředi­tel roz­vo­je byz­ny­su ve spo­leč­nos­ti IDC CE­MA, kde byl zod­pověd­ný za roz­voj a říze­ní kon­zul­tač­ních pro­jektů pro IT. Před­tím pra­co­val pro něko­lik nad­ná­rod­ních IT do­da­va­telů, včetně Sun Mic­ro­sys­tems a Bull, i ja­ko ne­zá­vis­lý kon­zul­tant v ob­las­ti pro­jek­to­vé­ho a prog­ra­mo­vé­ho říze­ní.

Fran­ti­šek Ba­logh je PMP cer­ti­fi­ko­va­ný pro­jek­to­vý ma­na­žer. Stu­do­val ma­na­ge­ment in­for­mač­ních sys­témů a stra­te­gic­ké říze­ní tech­no­lo­gií a ino­va­cí, zís­kal ba­ka­lářský ti­tul v obo­ru říze­ní in­for­mač­ních sys­témů z Ame­ri­can Colle­ge of Com­pu­ter and In­for­ma­tion Scien­ces, Bir­min­gham, AL, a ti­tul MBA z Ame­ri­can Sen­ti­nel Uni­ver­si­ty, Auro­ra, CO.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter