ČR: Rastúca popularita chytrých telefónov zvyšuje počet hrozieb, najmä hrozieb zacielených na Android

Dnes si již ži­vot a prá­ci bez mo­bil­ních te­le­fonů jen těžko do­ve­de­me před­sta­vit. Nik­dy dříve nemě­li li­dé mož­nost si tak snad­no a tak rych­le vy­měňo­vat ná­zo­ry, myš­len­ky a po­ci­ty s kým­ko­liv kde­ko­liv po světě. A to vše dí­ky smar­tphonům - so­fis­ti­ko­va­ným přís­trojům, kte­ré ne­pou­ží­vá­me jen k te­le­fo­no­vá­ní a po­sí­lá­ní sms zpráv, ale ta­ké k edi­to­vá­ní sou­borů, přijí­má­ní pod­ni­ko­vých e-mailů, sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu a přís­tu­pu na so­ciál­ní sítě.

V sou­čas­né době se smar­tphonů pro­dá­vá ví­ce než po­čí­tačů. Ob­rov­ská po­pu­la­ri­ta smar­tphonů však jde ru­ku v ru­ce ve stá­le větším množ­stvím malwaro­vých útoků, a zej­mé­na útoků cí­le­ných na uži­va­te­le plat­for­my An­droid. Pod­le od­hadů expertů z Trend Mic­ro přesáh­ne v ro­ce 2013 po­čet hro­zeb za­cí­le­ných na ten­to ope­rač­ní sys­tém 1 mi­lion, přičemž na kon­ci ro­ku 2012 či­nil ten­to po­čet 350 ti­síc. Po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci peč­livě sle­du­jí nej­novější tren­dy a v sou­čas­né době je nej­ví­ce lá­ka­jí právě chyt­ré te­le­fo­ny. Pod­ni­ko­vá špio­náž a tzv. in­si­der tra­ding, kdy se ob­cho­du­je s ak­cie­mi na zá­kladě ne­veřej­ných, čas­to taj­ných in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti, nik­dy ne­by­ly tak snad­né ja­ko dnes.

"Ky­berzlo­čin­ci jdou po penězích. Jsou exper­ti na so­ciál­ní in­že­nýr­ství. Snad­no vás přimějí k to­mu, abys­te si nain­sta­lo­va­li někte­rý z je­jich škod­li­vých vý­tvorů," říká Rik Fer­gu­son, vice­pre­zi­dent Trend Mic­ro pro vý­zkum bez­peč­nos­ti. "Z na­pa­de­né­ho te­le­fo­nu mo­hou uni­kat in­for­ma­ce o vás ne­bo o va­ší firmě, ane­bo z něj mo­hou od­chá­zet smsky na dra­há te­le­fon­ní čís­la pos­ky­tu­jí­cí různé služ­by. Ten­to typ zneu­ži­tí může mít vel­mi zá­važ­né nás­led­ky," do­dá­vá Fer­gu­son.

Na bez­peč­nost pod­ni­ko­vých dat má znač­ný vliv ta­ké ros­tou­cí­Kon­zu­me­ri­za­ce je trend, kdy za­městnan­ci pou­ží­va­jí při pro­vádění pra­cov­ních po­vin­nos­tí spotřebi­tel­ská za­říze­ní a služ­by (tab­le­ty, chyt­ré te­le­fo­ny a sou­vi­se­jí­cí služ­by a ap­li­ka­ce).

Smar­tpho­ny pou­ží­va­jí jak souk­ro­mí uži­va­te­lé tak pod­ni­ko­ví uži­va­te­lé. Do­chá­zí ke stí­rá­ní hra­ni­ce me­zi osob­ním a pra­cov­ním ži­vo­tem. Li­dé si vy­tvářejí ob­chod­ní kon­tak­ty prostřed­nic­tvím so­ciál­ních sí­tí a chtějí mít přís­tup ke svým fi­rem­ním datům kde­ko­liv a kdy­ko­liv, a ta­ké za pou­ži­tí souk­ro­mých za­říze­ní. Ta­ko­vé cho­vá­ní může způso­bit na­ru­še­ní bez­peč­nos­ti pod­ni­ko­vých dat. Kon­zu­me­ri­za­ce však ne­ní ne­ga­tiv­ní jev. Po­kud je správ­ným způso­bem říze­na, může pod­ni­ku přinést řadu vý­hod: zvý­še­nou pro­duk­ti­vi­tu za­městnanců a je­jich větší spo­ko­je­nost, pro­to­že mo­hou pra­co­vat od­kud­ko­liv, kdy­ko­liv a na za­říze­ní, kte­ré­mu dá­va­jí před­nost.

Naštěs­tí lze pro­vést ur­či­tá opatření, po­mo­cí kte­rých může­te zvý­šit bez­peč­nost smar­tphonů připo­jo­va­ných do pod­ni­ko­vé sítě. Spo­leč­nost Trend Mic­ro vám na­bí­zí něko­lik uni­ver­zál­ních tipů, jak va­še za­říze­ní ochrá­nit před úto­ky ky­berzlo­činců:

Vždy své za­říze­ní uzamkněte hes­lem.Při ná­ku­pu a sta­ho­vá­ní ap­li­ka­cí pou­ží­vej­te zá­sadně jen ofi­ciál­ní dis­tri­buč­ní ka­ná­ly. Zkon­tro­luj­te vy­da­va­te­le a re­pu­ta­ci kaž­dé ap­li­ka­ce, kte­rou chce­te stáh­nout. Když in­sta­lu­je­te něja­kou ap­li­ka­ci, zkon­tro­luj­te po­vo­le­ní, o kte­ré žá­dá. Ujistěte se, že má­te na za­říze­ní nain­sta­lo­ván účin­ný software pro mo­bil­ní bez­peč­nost.

Trend Mic­ro vám ta­ké na­bí­zí ke shléd­nu­tí vi­deo Cy­bercri­me goes mo­bi­le (Po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci jdou po mo­bi­lech) - nauč­né vi­deo, kte­ré zob­ra­zu­je, jak se běž­ný chyt­rý te­le­fon může proměnit ve špio­náž­ní za­říze­ní schop­né krást cit­li­vá da­ta.

Vi­deo je k dis­po­zi­ci zde:

http://www.youtu­be.com/watch?v=9n8OZyo4nG0Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter