UPC Broadband Slovakia vlani opäť v červených číslach

Ope­rá­tor UPC Broad­band Slo­va­kia do­sia­hol vla­ni tr­žby z pre­da­ja vlas­tných vý­rob­kov a slu­žieb vo vý­ške 45,1 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní tak vzrást­li o zhru­ba jed­no per­cen­to. Tr­žby spo­loč­nos­ti z pre­da­ja to­va­ru sa v mi­nu­lom ro­ku mier­ne zvý­ši­li na 258 tis. eur. Fir­me sa na­priek to­mu ne­po­da­ri­lo dos­tať do čier­nych čí­sel, stra­ta pod­ni­ku ku kon­cu ro­ka 2012 do­siah­la 1,26 mil. eur. Op­ro­ti ro­ku 2011 sa tak eš­te viac prehĺbi­la.

Spo­loč­nosť ku kon­cu vla­ňaj­ška evi­do­va­la ma­je­tok v cel­ko­vej hod­no­te 31,73 mil. eur, čo op­ro­ti ro­ku 2011 pred­sta­vu­je prib­liž­ne dvoj­per­cent­ný ná­rast. Na obež­nom ma­jet­ku v su­me 8,25 mil. eur sa krát­ko­do­bé poh­ľa­dáv­ky po­die­ľa­li čias­tkou 781 tis. eur. Zá­väz­ky pod­ni­ku sa me­dzi­roč­ne tak­mer nez­me­ni­li a pre­siah­li 159,95 mil. eur.

UPC Broad­band Slo­va­kia, s.r.o., kto­rá pos­ky­tu­je služ­by te­le­ví­zie, ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu, te­le­fo­no­va­nia a di­gi­tál­nej káb­lo­vej te­le­ví­zie. Je sú­čas­ťou spo­loč­nos­ti Li­ber­ty Glo­bal, Inc. Spo­loč­nosť Li­ber­ty Glo­bal je ve­dú­cim me­dzi­ná­rod­ným pos­ky­to­va­te­ľom káb­lo­vých slu­žieb po­nú­ka­jú­ci te­le­víz­ne služ­by, hla­so­vé služ­by a vy­so­ko­rý­chlost­ný prís­tup k inter­ne­tu. Spo­loč­nosť Li­ber­ty Glo­bal pre­vádz­ku­je ši­ro­ko­pás­mo­vé ko­mu­ni­kač­né sie­te, kto­rý­mi ob­slu­hu­je prib­liž­ne 25 mil. zá­kaz­ní­kov v 14 kra­ji­nách.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter