ČR: Red Hat predstavuje novú iniciatívu pomáhajúcu organizáciám s prechodom na open source middleware

Red Hat, Inc. (NY­SE: RHT), před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel open sour­ce řeše­ní, před­sta­vil no­vé ko­mu­nit­ní nás­tro­je, kte­ré po­má­ha­jí or­ga­ni­za­cím mig­ro­vat na open sour­ce mid­dleware tech­no­lo­gie, včetně JBoss Mig­ra­tion Cen­ter, vy­ví­je­né­ho s po­mo­cí ko­mu­ni­ty, a no­vých nás­trojů pro snadnější přechod z pro­prie­tár­ních ap­li­kač­ních server­ov­ých tech­no­lo­gií na open sour­ce plat­for­mu JBoss.

Stá­le ví­ce fi­rem vy­ví­jí pro­duk­ty a služ­by zá­vis­lé na tech­no­lo­giích, tak­že ros­te i zá­jem o ro­bus­tní a spo­leh­li­vé mid­dleware tech­no­lo­gie. Or­ga­ni­za­ce přehod­no­cu­jí stá­va­jí­cí in­ves­ti­ce do mid­dleware a be­rou v úva­hu otevřené hyb­rid­ní clou­dy, ale s pro­prie­tár­ní­mi mid­dleware řeše­ní­mi čas­to ne­mo­hou pos­tu­po­vat jed­no­du­še, pro­to­že ob­sa­hu­jí řadu nepřátel­ských prvků a pos­tupů vůči clou­du, včetně pev­né ar­chi­tek­tu­ry, příliš nák­lad­né li­cen­ční struk­tu­ry a špat­né přeno­si­tel­nos­ti. Na­víc tech­nic­ká slo­ži­tost a kri­tic­ké pod­ni­ko­vé ap­li­ka­ce před­sta­vu­jí prob­lém pro mig­ra­ci, když chtějí spo­leč­nos­ti změnit plat­for­mu.

• JBoss Mig­ra­tion Cen­ter: Red Hat vy­tvořil no­vý JBoss Mig­ra­tion Cen­ter, aby po­mohl or­ga­ni­za­cím roz­šířit mož­nos­ti a mig­ro­vat mid­dleware. No­vý JBoss Mig­ra­tion Cen­ter ob­sa­hu­je sa­du open sour­ce nás­trojů pro mig­ra­ci, průvod­ce a do­ku­men­ta­ce k ury­chle­ní pro­ce­su a sní­že­ní ri­zi­ka mig­ra­ce ap­li­ka­cí na JBoss Mid­dleware Red Hat.

• Win­dup: Pro­jekt Win­dup je je­den z pr­vních dos­tup­ných nás­trojů v JBoss Mig­ra­tion Cen­ter a po­má­há vy­hod­no­tit a zry­chlit pro­ces mig­ra­ce pra­cov­ních úloh z pro­prie­tár­ních ap­li­kač­ních serverů do open sour­ce Red Hat JBoss En­terpri­se Ap­pli­ca­tion Plat­form. Red Hat oče­ká­vá pos­tu­pem ča­su dal­ší open sour­ce nás­tro­je od zá­kaz­níků a par­tnerů, kte­ré roz­šíří mož­nos­ti JBoss Mig­ra­tion Cen­ter a je­ho pou­ži­tí na šir­ší spek­trum mig­rač­ních scé­nářů.

Příle­ži­tost pro par­tne­ry
Or­ga­ni­za­ce při mig­ro­vá­ní pra­cov­ních úloh čas­to hle­da­jí ob­chod­ní­ho par­tne­ra, kte­rý by jim po­mohl. Red Hat spo­lečně se svý­mi ob­chod­ní­mi par­tne­ry a zá­kaz­ní­ky tvoří eko­sys­tém, kte­rý je maximálně efek­tiv­ní v do­sa­že­ní úspěšné mig­ra­ce. Nás­tro­je pro JBoss Mig­ra­tion Cen­ter, ja­ko je Win­dup, jsou zce­la open sour­ce, volně dos­tup­né a otevřené dal­ším doplňkům. Cen­trum by­lo vy­tvořeno vel­mi peč­livě na pod­po­ru zá­kaz­níků a par­tnerů, kteří se roz­hod­li přesu­nout pra­cov­ní úlo­hy na Red Hat JBoss Mid­dleware, a pos­ky­tu­je nás­tro­je, kte­ré po­má­ha­jí us­nad­nit mno­ho přecho­do­vých ak­ti­vit.

Ci­ta­ce
Craig Mu­zil­la, vice­pre­si­dent a ge­ne­rál­ní ředi­tel, Mid­dleware, Red Hat

„Open sour­ce na­bí­zí úro­veň flexibi­li­ty a tran­spa­ren­tnos­ti, ja­kou je těžké na­po­do­bit, a to v ob­las­ti ino­va­tiv­ní­ho mo­de­lu i vý­vo­jo­vé­ho sché­ma­tu. To před­sta­vu­je at­rak­tiv­ní al­ter­na­ti­vu k pro­prie­tár­ním řeše­ním, kte­rá mo­hou fir­my br­zdit a zdr­žo­vat od pl­no­hod­not­né­ho vy­uži­tí těchto tech­no­lo­gií pro pod­ni­ká­ní. Nás­tro­je v JBoss Mig­ra­tion Cen­ter po­má­ha­jí or­ga­ni­za­cím os­vo­bo­dit se od pro­prie­tár­ních sys­témů a pos­ky­tu­jí mig­rač­ní ma­py v po­pu­lár­ních pod­ni­ko­vých open sour­ce řeše­ních."

John Lip­tak, se­nior lead ar­chi­tect, Tech­no­lo­gy and Stra­te­gy, Cen­tu­ry­Link
„Po­mo­cí nás­tro­je Win­dup jsme by­li schop­ni ske­no­vat stov­ky ap­li­ka­cí a zís­kat ob­jek­tiv­ní in­for­ma­ce o na­ší exis­tu­jí­cí ap­li­kač­ní zá­kladně. Lé­pe jsme vy­uži­li in­for­ma­ce pro plá­no­vá­ní i pod­rob­ných vý­vo­jo­vých úkolů. Ten­to nás­troj se uká­zal být ob­rov­ským příno­sem při mig­ra­ci a už jsme jej inter­ně nas­ta­vi­li pro tr­va­lé pou­ži­tí v ji­ných ob­chod­ních tý­mech, kte­ré se nás sna­ží nás­le­do­vat s je­jich vlas­tní open sour­ce mig­ra­cí."

Adam Bur­den, glo­bál­ní ge­ne­rál­ní ředi­tel, Emer­ging Tech­no­lo­gy In­no­va­tion, Ac­cen­tu­re
„Vidě­li jsme v praxi přínos pro mig­ra­ci, zej­mé­na co se tý­če mo­der­ni­za­ce a op­ti­ma­li­za­ce ap­li­ka­cí a plat­fo­rem a přip­ra­ve­nos­ti open sour­ce tech­no­lo­gií na cloud. Jsme rá­di, že od Red Ha­tu vi­dí­me v té­to ob­las­ti dlou­hotr­va­jí­cí in­ves­ti­ce a jsme přip­ra­ve­ni i na­dá­le pra­co­vat s no­vý­mi řeše­ní­mi, ja­ko je JBoss Mig­ra­tion Cen­ter, a po­mo­ci klientům řídit pod­ni­ko­vou agi­li­tu, ury­chlit ino­va­ce a zá­ro­veň sní­žit nák­la­dy a zvý­šit kva­li­tu a bez­peč­nost."

Ju­dith Hurwitz, pre­zi­dent a CEO, Hurwitz & As­so­cia­tes, Inc.
„Red Hat pro­ka­zu­je už řadu let vy­ni­ka­jí­cí dy­na­mi­ku ko­lem své ap­li­kač­ní plat­for­my, což do­ka­zu­je i stu­die Hurwitz & As­so­cia­tes spon­zo­ro­va­ná spo­leč­nos­tí Red Hat („Příno­sy mig­ra­ce na mo­der­ní mid­dleware služ­by"). Pos­kyt­nu­tí mig­rač­ních zdrojů, ja­ko je JBoss Mig­ra­tion Cen­ter a nás­troj Win­dup, ko­mu­nitě vý­vo­jářů JBoss, může po­mo­ci ury­chlit po­sun směrem k open sour­ce."

Buď­te ve spo­je­ní se spo­leč­nos­tí Red Hat
- Sle­duj­te no­vin­ky spo­leč­nos­ti Red Hat ne­bo se přih­las­te k od­běru Red Hat RSS
- Sle­duj­te Red Hat na Twit­te­ru
- Staň­te se fa­nouš­ky spo­leč­nos­ti Red Hat na Fa­ce­boo­ku
- Sle­duj­te vi­dea spo­leč­nos­ti Red Hat na YouTu­be
- Připoj­te se ke spo­leč­nos­ti Red Hat on Goog­le+


 

Zdroj: Red HatOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter