ČR: Fujitsu ohlasuje komplexnú stratégiu v oblasti globálneho cloude

Spo­leč­nost Fu­jit­su přiná­ší mož­nost vol­by a pod­po­ru in­teg­rač­ních slu­žeb, kte­ré or­ga­ni­za­ce potřebu­jí, aby moh­ly dr­žet krok se změna­mi, ino­vo­vat své čin­nos­ti a vy­pořádat se se slo­ži­tos­tí clou­du. S vy­uži­tím svých bo­ha­tých zku­še­nos­tí s ICT a z me­zi­ná­rod­ní­ho půso­be­ní, Fu­jit­su oh­la­šu­je, že se vy­dá­vá směrem ke glo­bál­ní clou­do­vé stra­te­gii a po­si­lu­je všech­ny as­pek­ty své­ho kom­plexní­ho por­tfo­lia slu­žeb a řeše­ní pro cloud.

Větši­na vel­kých fi­rem souh­la­sí, že jim cloud může po­mo­ci vy­řešit mno­ho pod­ni­ka­tel­ských vý­zev. Je ta­ké po­va­žo­ván za ka­ta­ly­zá­tor tran­sfor­ma­ce ob­chod­ní čin­nos­ti, obzvlášť v éře po boo­mu so­ciál­ních sí­tí, mo­bil­ních slu­žeb a vel­kých dat. Pod­le ne­zá­vis­lé­ho me­zi­ná­rod­ní­ho vý­zku­mu ob­jed­na­né­ho spo­leč­nos­tí Fu­jit­su však 59 pro­cent pra­cov­níků s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí věří, že roz­hod­nu­tí o vy­uži­tí clou­du jsou v je­jich spo­leč­nos­ti slo­žitější a ob­tížnější, a to kvů­li je­jí je­di­neč­né kom­bi­na­ci kor­po­rát­ní kul­tu­ry, or­ga­ni­zač­ních struk­tur, geog­ra­fic­ké působ­nos­ti, infra­struk­tu­ry, řídí­cích pro­cesů a dal­ších fak­torů.

Po­kud jde o na­sa­ze­ní clou­du, větši­na pra­cov­níků roz­ho­du­jí­cích o vy­uži­tí clou­du od­mí­tá své­po­moc­ný přís­tup, nao­pak pre­fe­ru­jí vy­uži­tí prostředků a od­bor­ných zna­los­tí důvěry­hod­né­ho clou­do­vé­ho par­tne­ra. Pod­le vý­zku­mu si 78 pro­cent pra­cov­níků s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí přeje, aby za část ne­bo ce­lou im­ple­men­ta­ci clou­du přev­zal kom­plexní od­povědnost pos­ky­to­va­tel, přičemž 74 pro­cent pra­cov­níků s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí upřed­nos­tňu­je pos­ky­to­va­te­le clou­du se zku­še­nos­tmi v ob­las­ti hardwaro­vých a softwaro­vých řeše­ní a s bo­ha­tý­mi zku­še­nos­tmi v ob­las­ti in­teg­ra­ce, po­ra­den­ství a říze­ných slu­žeb.

Fu­jit­su si uvědo­mu­je, že cloud je ve své pod­statě slo­ži­tý - neexis­tu­je zde jed­no uni­ver­zál­ní řeše­ní. Pro­to no­vá ini­cia­ti­va FU­JIT­SU Cloud na­bí­zí před­ním ob­chod­ním a IT spo­leč­nos­tem mož­nost vol­by. No­vá kon­cep­ce clou­do­vé in­teg­ra­ce v sobě kom­bi­nu­je od­bor­né po­ra­den­ství a říze­né služ­by, aby or­ga­ni­za­cím umož­ni­la zvo­lit si pro se­be vhod­né mož­nos­ti clou­do­vých řeše­ní. Fu­jit­su Cloud do­ká­že in­teg­ro­vat různá clou­do­vá prostředí se star­ší­mi sys­té­my a pos­ky­to­vat zá­kaz­níkům a uži­va­telům ply­nu­lé služ­by.

Spo­leč­nost Fu­jit­su se po tech­nic­ké strán­ce přip­ra­vu­je na pod­po­ru zá­kaz­níků ve všech fá­zích im­ple­men­ta­ce clou­du bu­do­vá­ním nej­šir­ší­ho por­tfo­lia řeše­ní IaaS, PaaS, SaaS a clou­do­vých in­teg­rač­ních slu­žeb v obo­ru. Spo­leč­nost sta­ví na pev­ných zá­kla­dech pos­ky­to­vá­ní ro­bus­tních a ino­vač­ních ICT řeše­ní a slu­žeb. V sou­čas­nos­ti har­mo­ni­zu­je a vy­lep­šu­je své clou­do­vé por­tfo­lio, aby moh­la glo­bálně pos­ky­to­vat na­bíd­ky vy­vi­nu­té a osvědče­né v různých re­gio­nech svě­ta.

Me­zi nejdůle­žitější sou­čás­ti clou­do­vé stra­te­gie patří:

  • FU­JIT­SU Cloud IaaS Trus­ted Pub­lic S5 (dříve Fu­jit­su Glo­bal Cloud Plat­form) je glo­bálně dos­tup­ná plat­for­ma s do­da­teč­nou ka­pa­ci­tou na­sa­ze­nou v průběhu pos­led­ních 12 měsíců a no­vou de­di­ko­va­nou služ­bou, kte­rá bu­de k dis­po­zi­ci do kon­ce ro­ku 2013.
  • Plat­for­ma FU­JIT­SU Cloud IaaS Pri­va­te Hos­ted (dříve Lo­cal Cloud Plat­form) by­la během pos­led­ních 12 měsíců na­sa­ze­na v mno­ha no­vých re­gio­nech, přičemž na fi­nan­ční rok 2013 je plá­no­vá­na no­vá fun­kcio­na­li­ta.
  • Služ­ba FU­JIT­SU Cloud PaaS Run­MyP­ro­cess by­la oh­lá­še­na v dub­nu 2013 ja­ko vý­znam­ná ak­vi­zi­ce, je­jíž glo­bál­ní uve­de­ní je plá­no­vá­no v průběhu nad­chá­ze­jí­cí­ho fi­nan­ční­ho ro­ku.
  • Řeše­ní FU­JIT­SU Cloud IT­MaaS je v sou­čas­nos­ti k dis­po­zi­ci po ce­lém světě a pos­ky­tu­je ce­losvětově je­di­ný uce­le­ný přís­tup ke správě IT ja­ko službě (IT Ma­na­ge­ment as a Servic­e) - v par­tner­ství se spo­leč­nos­tí CA na zá­kladě řeše­ní Nim­soft.
  • Řeše­ní FU­JIT­SU Cloud BaaS, před­sta­ve­né v pro­sin­ci 2012 a v sou­čas­nos­ti za­váděné po ce­lém světě, pos­ky­tu­je clou­do­vé služ­by zá­lo­ho­vá­ní pro clou­do­vé a nec­lou­do­vé sys­té­my - v par­tner­ství se spo­leč­nos­tí EVault.
  • Řeše­ní FU­JIT­SU Cloud End User Pro­tect bu­de před­sta­ve­no během to­ho­to měsí­ce a pos­kyt­ne clou­do­vé bez­peč­nos­tní služ­by - v par­tner­ství se spo­leč­nos­tí Sym­an­tec.
  • • Řeše­ní FU­JIT­SU Ma­na­ged Infra­struc­tu­re Servic­e Ma­na­ged Mo­bi­le je k dis­po­zi­ci od ro­ku 2009 a v průběhu to­ho­to fi­nan­ční­ho ro­ku se doč­ká no­vé hlav­ní ver­ze, s vý­znam­nou no­vou fun­kcio­na­li­tou, za­lo­že­né na řeše­ní Xen­Mo­bi­le spo­leč­nos­ti Cit­rix.
  • Služ­ba in­teg­ro­va­né­ho pro­vo­zu různých clou­do­vých prostředí FU­JIT­SU roz­šíří stá­va­jí­cí clou­do­vé říze­né služ­by a je­jí dos­tup­nost na klí­čo­vých tr­zích se oče­ká­vá ještě v průběhu to­ho­to fi­nan­ční­ho ro­ku.

Řek­li o FU­JIT­SU Cloud:
William Fellows, vice­pre­zi­dent pro vý­zkum, 451 Group
„Fu­jit­su je jed­nou z hrstky spo­leč­nos­tí na světě, kte­ré ma­jí zku­še­nos­ti, kva­li­fi­ka­ci a osvědče­né tech­no­lo­gic­ké schop­nos­ti, kte­ré mo­hou spo­leč­nos­tem po­mo­ci vy­pořádat se se slo­ži­tos­tí clou­du. Spo­leč­nost pod­ni­ká mi­mořád­né kro­ky za úče­lem ino­va­ce a fun­go­vá­ní v ro­li glo­bál­ní­ho pos­ky­to­va­te­le in­for­mač­ních a ko­mu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií. To­to ozná­me­ní je pr­vním for­mál­ním vy­jádřením kom­plexní stra­te­gie spo­leč­nos­ti Fu­jit­su v ob­las­ti glo­bál­ní­ho clou­du a reali­zu­je vý­znam­né a po­ten­ciálně da­le­ko­sáh­lé pro­voz­ní změ­ny i změ­ny por­tfo­lia. Spo­leč­nost Fu­jit­su dok­lá­dá glo­bál­ní ko­he­ren­ci vi­ze, schop­nos­tí i do­sa­hu, kte­rá dříve ne­by­la tak klí­čo­vou sou­čás­tí je­jí DNA."

Alexan­der Mi­chael, ředi­tel ICT po­ra­den­ství, Frost & Sulli­van
„Pra­cov­ní­ci s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí v ob­las­ti IT si za­čí­na­jí uvědo­mo­vat, že cloud ne­ní jed­no­rá­zo­vé roz­hod­nu­tí, ale ces­ta, kte­rá jim přine­se sta­bil­ní zá­klad pro dal­ší růst. Před­ní fir­my mu­sí vy­bu­do­vat kom­plexní clou­do­vá řeše­ní, kte­rá bu­dou spl­ňo­vat znač­né množ­ství kri­té­rií, včetně stra­te­gic­ké­ho plá­no­vá­ní bu­dou­cích zdrojů příjmů. Patrně nejdůle­žitějším roz­hod­nu­tím ze všech je vol­ba clou­do­vé­ho par­tne­ra. Osm z de­se­ti do­ta­zo­va­ných pra­cov­níků roz­ho­du­jí­cích o vy­uži­tí clou­du, kte­ré spo­leč­nost Frost & Sulli­van os­lo­vi­la, proh­lá­si­lo, že by důvěřova­li spo­leč­nos­ti Fu­jit­su ja­ko par­tne­ro­vi pro roz­voj clou­du."

Ca­me­ron McNaught, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent, So­lu­tions, Inter­na­tio­nal Bu­si­ness, Fu­jit­su
„Fu­jit­su si je vědo­ma, že cloud je ve­li­ce slo­ži­tou služ­bou. Or­ga­ni­za­ce mu­sí vy­va­žo­vat krát­ko­do­bé a dlou­ho­do­bé cí­le im­ple­men­ta­ce clou­du, aby řeši­ly svou vlas­tní je­di­neč­nou kom­bi­na­ci po­ža­davků. Spo­leč­nost Fu­jit­su nepřes­tá­vá pra­co­vat na udr­že­ní své stá­le lep­ší pověs­ti důvěry­hod­né­ho clou­do­vé­ho par­tne­ra. Spo­leč­nost se vždy sna­ži­la na­bí­zet nej­šir­ší na­bíd­ku clou­do­vých slu­žeb. Na­še nově uve­de­né clou­do­vé in­teg­rač­ní služ­by umož­ní na­šim klientům vy­uží­vat různá clou­do­vá prostředí uce­le­ným způso­bem, a dí­ky to­mu rych­le­ji a snadněji ino­vo­vat a mo­der­ni­zo­vat své ICT sys­té­my."

Ce­ny a dos­tup­nost
V sou­čas­nos­ti je glo­bálně k dis­po­zi­ci řada clou­do­vých slu­žeb spo­leč­nos­ti Fu­jit­su. Ce­ny jsou spe­ci­fic­ké pro kaž­dý pro­jekt a li­ší se pod­le re­gio­nu.

Zdroj: FujitsuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter