Zákaznícka báza O2 v prvej polovici roka vzrástla o 14 %

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­siah­la v pr­vom polro­ku 2013 vý­no­sy vo vý­ške 102 mil. €, čo op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku pred­sta­vu­je ich 10% ná­rast. K 30. jú­nu vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti me­dzi­roč­ne o 14 % na 1,428 mil. O2 zá­ro­veň do­sia­hlo v úvod­nom kvar­tá­li ro­ku 2013 klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý op­ro­ti vla­ňaj­šku vzrás­tol tak­mer o štvr­ti­nu (24,3 %).

„V dru­hom štvrťro­ku sme sa ok­rem ďal­šie­ho zvý­hod­ňo­va­nia zá­kaz­níc­kych prog­ra­mov, za­me­ra­li naj­mä na pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be ver­nos­tné­ho prog­ra­mu Extra vý­ho­dy. Na­ši zá­kaz­ní­ci tak ma­jú mož­nosť zís­kať eš­te viac vý­hod, kto­ré ply­nú z to­ho, že sú v O2, ako do­te­raz. Naj­po­pu­lár­nej­ším be­ne­fi­tom sú bez­po­chy­by zľav­ne­né MHD lís­tky. Skve­le sa nám da­ri­lo v ras­te zá­kaz­níc­kej bá­zy, kde rás­tol naj­mä po­čet a te­da aj po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb. Je to jed­noz­nač­ný dô­kaz ús­peš­né­ho sle­do­va­nia zá­kaz­níc­kych po­trieb a ús­pe­chu naj­mlad­šie­ho čle­na náš­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia - O2 Pau­šá­lu," uvie­dol Ra­mi­ro La­far­ga Brollo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Cel­ko­vé vý­no­sy spo­loč­nos­ti v pr­vom polro­ku 2013 vzrást­li me­dzi­roč­ne o 10 % na 102 mil. €. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb do­sia­hol v me­sia­coch dru­hé­ho štvrťro­ka 2013 vý­šku 7,3 €, AR­PU pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry pred­sta­vo­val 15,2 €.

K 30. jú­nu 2013 do­sia­hol po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov 1,428 mil. Op­ro­ti po­rov­na­teľ­né­mu ob­do­biu pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 14 %, pri­čom od za­čiat­ku ro­ka 2013 za­zna­me­na­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o tak­mer 74 ti­síc. Za tým­to ná­ras­tom stál 23,4% me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na 709 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 6,4 % na tak­mer 719 ti­síc.

Po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na cel­ko­vej zá­kaz­níc­kej bá­ze spo­loč­nos­ti stú­pol me­dzi­roč­ne o 3,7 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 49,7 %.

Od 1. ja­nuá­ra 2013 do 30. jú­na 2013 si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li už vy­še 65 tis. te­le­fón­nych čí­sel.

Na zá­kla­de pries­ku­mu ne­zá­vis­lej agen­tú­ry Ip­sos Tam­bor a spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­sia­hlo O2 opäť naj­vyš­šiu úro­veň spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov spo­me­dzi všet­kých slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Zdroj: Telefónica SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter