Výnosy Orange Slovensko v prvom polroku klesli

Vý­no­sy te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra Oran­ge na Slo­ven­sku za pr­vý polrok do­siah­li 319,3 mil. eur. Me­dzi­roč­ne sa tak zní­ži­li o 7 %.

"Na tom­to pok­le­se sa viac ako z po­lo­vi­ce pod­pí­sa­la pok­ra­ču­jú­ca re­gu­lá­cia pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov a roa­min­go­vých sa­dzieb," oko­men­to­va­la do­siah­nu­té vý­sled­ky ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko Alexan­dra Pis­ku­no­vá.

V rám­ci vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb bo­li naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou zlož­kou vý­no­sy z mo­bil­ných neh­la­so­vých slu­žieb. Na cel­ko­vých vý­no­soch sa po­die­ľa­li 22 %, me­dzi­roč­ne sa zvý­ši­li o 2 %. "Stá­le vý­znam­nej­šiu časť tvo­ria vý­no­sy z fixných slu­žieb, kto­ré v pr­vom polro­ku tvo­ri­li tak­mer 3 % z cel­ko­vých vý­no­sov a me­dzi­roč­ne vzrást­li o 26 %," dopl­ni­la Pis­ku­no­vá.

Zmlu­vu na pau­šál u ope­rá­to­ra v pr­vom polro­ku pod­pí­sa­lo ale­bo opä­tov­ne predĺži­lo 323 tis. zá­kaz­ní­kov. Ku kon­cu jú­na evi­do­val Oran­ge 2,899 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, z čo­ho 2,787 mil. tvo­ri­li zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb. Po­čet zá­kaz­ní­kov fixné­ho inter­ne­tu a di­gi­tál­nej te­le­ví­zie vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 80 % na tak­mer 112 ti­síc.

Do Oran­geu si svo­je čís­lo v pr­vom polro­ku 2013 pre­nie­slo 21 630 zá­kaz­ní­kov, čo je 3,5 ná­sob­ne viac, ako v rov­na­kom ob­do­bí up­ly­nu­lé­ho ro­ku. Na dru­hej stra­ne si svo­je čís­lo z Oran­geu k iné­mu ope­rá­to­ro­vi v pr­vom polro­ku pre­nie­slo 50 448 zá­kaz­ní­kov.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Je­ho vý­no­sy v ro­ku 2012 pred­sta­vo­va­li 676 mil. eur. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter