RTVS so spoločnosťou Towercom rozširuje pokrytie DVB-T

Spo­loč­nosť Tower­com v spo­lup­rá­ci s RTVS roz­ši­ru­je po­čet lo­ka­lít s kva­lit­ným DVB-T vy­sie­la­ním. Po­čas jú­la 2013 sa po­da­ri­lo vy­bu­do­vať a uviesť do pre­vádz­ky DVB-T dok­rý­va­če na ďal­ších de­via­tich lo­ka­li­tách: Opa­va, De­din­ky - Dob­ši­ná, Pra­kov­ce - Gel­ni­ca, Ute­káč, Ska­li­té, Sta­rá Bys­tri­ca, No­vá Ba­ňa, Ter­cho­vá a Žiar nad Hro­nom. Di­vá­ci z uve­de­ných lo­ka­lít a oko­lia bu­dú môcť sle­do­vať kom­plet­nú prog­ra­mo­vú po­nu­ku dru­hé­ho a tre­tie­ho mul­tip­lexu.

Ako po­ve­dal ria­di­teľ Sek­cie tech­nic­kej reali­zá­cie RTVS An­drej Do­le­žal, RTVS zá­le­ží na kaž­dom di­vá­ko­vi a kva­li­te slu­žieb, kto­ré ve­rej­nop­ráv­na te­le­ví­zia kon­ce­sio­ná­rom pos­ky­tu­je. „Vďa­ka tým­to de­via­tim no­vým dok­rý­va­čom si tak di­vá­ci v ďal­ších lo­ka­li­tách, kto­ré do­te­raz sig­nál ne­ma­li, bu­dú môcť vy­chut­nať nap­rík­lad aj dneš­ný pria­my pre­nos pred­ko­la Li­gy majstrov," uzav­rel A. Do­le­žal. 

Na me­siac august 2013 RTVS v spo­lup­rá­ci s Tower­com a.s. neus­tá­le prip­ra­vu­je skva­lit­ňo­va­nie a roz­ši­ro­va­nie DVB-T pok­ry­tia, o ak­tua­li­zá­ciách bu­de­me ve­rej­nosť včas in­for­mo­vať.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter