Telefónica Slovakia v prvom polroku zvýšila výnosy o 10 %

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, kto­rý na slo­ven­skom tr­hu vy­stu­pu­je pod znač­kou O2, do­sia­hol v pr­vom polro­ku 2013 vý­no­sy vo vý­ške 102 mil. eur, čo v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní pred­sta­vu­je ná­rast o 10 %. "Skve­le sa nám da­ri­lo v ras­te zá­kaz­níc­kej bá­zy, kde rás­tol naj­mä po­čet a te­da aj po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb," skon­šta­to­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia Ra­mi­ro La­far­ga Brollo.

Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb v me­sia­coch dru­hé­ho štvrťro­ka 2013 do­sia­hol vý­šku 7,3 eura, AR­PU pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry pred­sta­vo­val 15,2 eura. Ku kon­cu jú­na do­sia­hol po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov ope­rá­to­ra 1,428 mi­lió­na. Op­ro­ti po­rov­na­teľ­né­mu ob­do­biu pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 14 %, pri­čom od za­čiat­ku ro­ka 2013 za­zna­me­na­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o tak­mer 74 ti­síc ľu­dí.

Za tým­to ná­ras­tom stál pod­ľa ho­vor­ky­ne spo­loč­nos­ti Mar­ti­ny Jam­ri­cho­vej me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb o 23,4 % na 709 tis., za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 6,4 % na tak­mer 719 ti­síc. "Po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na cel­ko­vej zá­kaz­níc­kej bá­ze spo­loč­nos­ti stú­pol me­dzi­roč­ne o 3,7 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 49,7 %. Od za­čiat­ku ja­nuá­ra do kon­ca jú­na toh­to ro­ka si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li už vy­še 65 tis. te­le­fón­nych čí­sel," uvied­la Jam­ri­cho­vá.

Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Na slo­ven­ský trh vstú­pi­la roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR zo dňa 25. augus­ta 2006. Li­cen­cia za­hŕňa prá­va na pou­ží­va­nie frek­ven­cií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz na 20 ro­kov na úče­ly pos­ky­to­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Spo­loč­nosť za­ča­la svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku 2. feb­ruára 2007.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter