EK neudelila SR výnimku pre odklad 800 MHz pásma

Po­lo­vi­ca člen­ských štá­tov Európ­skej únie pred­lo­ži­la žia­dosť o od­lo­že­nie vy­uží­va­nia pás­ma 800 MHz na bez­drô­to­vé ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie. Kra­ji­ny nes­tih­li pod­ľa Európ­skej ko­mi­sie le­ho­tu 1. ja­nuá­ra 2013, s kto­rou pô­vod­ne súh­la­si­li. Ko­mi­sia súh­la­si­la s od­klad­mi pre Špa­nielsko, Cyp­rus, Lit­vu, Ma­ďar­sko, Mal­tu, Ra­kús­ko, Poľ­sko, Ru­mun­sko a Fín­sko. Od­miet­la vý­nim­ky pre Slo­ven­sko a Slo­vin­sko, v prí­pa­de kto­rých meš­ka­nie vy­plý­va­lo z or­ga­ni­zá­cie auto­ri­zač­né­ho pos­tu­pu a nie z vý­ni­moč­ných okol­nos­tí zne­mož­ňu­jú­cich sprís­tup­ne­nie pás­ma.

Pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie Neelie Kroe­so­vá uvied­la, že to­to je pos­led­ný ús­tu­pok. "Re­for­ma frek­ven­čné­ho spek­tra sa sta­ne ús­tred­ným bo­dom návr­hu tý­ka­jú­ce­ho sa jed­not­né­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu, kto­rý ko­mi­sia pred­lo­ží v sep­tem­bri," po­ve­da­la. Žia­dos­ti Gréc­ka, Lo­tyš­ska a Čes­kej re­pub­li­ky si vy­ža­du­jú pod­ľa ko­mi­sie do­da­toč­né zhod­no­te­nie. Bel­gic­ko a Es­tón­sko sa ones­ko­ri­li, ale ne­po­žia­da­li o vý­nim­ku, kým Bul­har­sko ozná­mi­lo pok­ra­ču­jú­ce vy­uží­va­nie toh­to pás­ma na úče­ly ve­rej­nej bez­peč­nos­ti a ob­ra­ny.

Jed­ným z dôs­led­kov ones­ko­re­nia člen­ských štá­tov pod­ľa ko­mi­sie je, že vý­rob­co­via te­le­fó­nov vy­ne­chá­va­jú zo svo­jich za­ria­de­ní prís­luš­né rá­dio­vé či­py pot­reb­né na spo­je­nie v Euró­pe, pre­to­že po­čet kra­jín, kto­ré včas ude­li­li li­cen­cie na rov­na­ké spek­trum, nie je dos­ta­toč­ný. Pás­mo 800 MHz je sú­časť "di­gi­tál­nej di­vi­den­dy", spek­tra uvoľ­ne­né­ho pre­cho­dom od ana­ló­go­vej te­le­víz­nej tech­ni­ky k di­gi­tál­nej.

To­to frek­ven­čné pás­mo má naj­mä po­ten­ciál na pod­po­ru bez­drô­to­vé­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia v ce­lej kra­ji­ne, vrá­ta­ne vzdia­le­ných a vi­diec­kych ob­las­tí. Do­te­raz len je­de­násť člen­ských štá­tov ozná­mi­lo, že umož­ni­li účin­né vy­uží­va­nie pás­ma 800 MHz na bez­drô­to­vé ši­ro­ko­pás­mo­vé ko­mu­ni­ká­cie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter