Spoločnosti DIGI Slovakia vlani mierne poklesli tržby

Pos­ky­to­va­teľ káb­lo­vej, sa­te­lit­nej te­le­ví­zie a inter­ne­tu, spo­loč­nosť DI­GI Slo­va­kia, za­zna­me­nal vla­ni tr­žby vo vý­ške 29,75 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je zhru­ba štvor­per­cent­ný pok­les. Pod­nik tak uzav­rel mi­nu­lý rok so zis­kom tak­mer 5,35 mil. eur. Op­ro­ti ro­ku 2011 sa te­da tak­mer nez­me­nil. Vy­plý­va to z úč­tov­nej zá­vier­ky spo­loč­nos­ti zve­rej­ne­nej v Ob­chod­nom ves­tní­ku.

Pod­nik vla­ni evi­do­val ma­je­tok v úč­tov­nej hod­no­te zhru­ba 22 mil. eur. Na obež­nom ma­jet­ku v ob­je­me 9 mil. eur sa krát­ko­do­bé poh­ľa­dáv­ky po­die­ľa­li su­mou 8,68 mil. eur a dl­ho­do­bé poh­ľa­dáv­ky do­siah­li cel­kom tak­mer 94 tis. eur. Vlas­tné ima­nie spo­loč­nos­ti pre­sia­hlo 10,6 mil. eur a zá­väz­ky pod­ni­ku sa zní­ži­li na vy­še 9 mil. eur.

Spo­loč­nosť DI­GI Slo­va­kia pô­so­bí na Slo­ven­sku od ro­ku 2006 a pos­ky­tu­je káb­lo­vú te­le­ví­ziu a inter­net v 10 slo­ven­ských mes­tách. Väč­ši­na jej zá­kaz­ní­kov vy­uží­va prí­jem TV cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti vy­uží­va jej služ­by TV a inter­ne­tu viac ako 270 ti­síc zá­kaz­ní­kov. Fir­mu kú­pi­la v má­ji 2013 spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Ro­ko­va­nia o tran­sak­cii spo­loč­nos­ti ukon­či­li 14. má­ja pod­pi­som ak­vi­zič­nej zmlu­vy, ten­to ob­chod však eš­te bu­de mu­sieť od­ob­riť Proti­mo­no­pol­ný úrad SR.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter