Junior Achievement Slovensko sa spája s lídrom IT vzdelávania

Or­ga­ni­zá­cie Ju­nior Achieve­ment Slo­ven­sko, n.o. (JASR) a Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Ap­tech Euro­pe (Ap­tech Euro­pe) pod­pi­som me­mo­ran­da o spo­lup­rá­ci za­čí­na­jú ak­tív­ne pod­po­ro­vať mi­moš­kol­ské od­bor­né vzde­lá­va­nie mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku.

Hlav­ným cie­ľom spo­lup­rá­ce v rám­ci pro­jek­tu Suc­cess Aca­de­my, kto­rý sa spúš­ťa na je­seň, je prip­ra­viť 5 000 mla­dých ľu­dí na pr­vé za­mes­tna­nie. Vzá­jom­ná spo­lup­rá­ca by ma­la pod­nie­tiť roz­voj pra­cov­ných, so­ciál­nych a di­gi­tál­nych kom­pe­ten­cií mla­dých ľu­dí tak, aby zís­ka­li kon­ku­ren­čnú vý­ho­du na tr­hu prá­ce, ľah­šie sa za­mes­tna­li ale­bo bo­li mo­ti­vo­va­ní za­čať vlas­tné pod­ni­ka­nie.

„Dl­ho­do­bo chce­me zni­žo­vať vy­so­kú mie­ru ne­za­mes­tna­nos­ti na Slo­ven­sku, zvy­šo­vať kom­pe­ten­cie mla­dých ľu­dí a mo­ni­to­ro­vať ich ús­peš­nosť v ob­las­ti pro­fes­né­ho pô­so­be­nia - ich ús­peš­nosť v zís­ka­ní stá­že, pra­cov­né­ho mies­ta ale­bo pok­ra­čo­va­nia vo vzde­lá­va­ní," ho­vo­rí ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka JASR Mo­ni­ka Kor­ko­šo­vá.

Zís­ka­né od­bor­né zruč­nos­ti v IT ob­las­ti bu­de ga­ran­to­vať Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Ap­tech Euro­pe za­stú­pe­ná ria­di­te­ľom To­má­šom Bo­ži­kom. „Ap­tech Euro­pe bol pre nás jed­noz­nač­nou voľ­bou pre par­tner­stvo. Ten­to sil­ný hráč v ob­las­ti IT vzde­lá­va­nia je zná­my naj­mä svo­jím cer­ti­fi­ko­va­ným štú­diom Ap­tech Cer­ti­fied Com­pu­ter Pro­fes­sio­nal, kto­ré prak­tic­kým spô­so­bom prip­ra­vu­je špe­cia­lis­tov v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vy­chá­dza­júc z po­žia­da­viek IT fi­riem a čle­nov Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry, kto­rej sme aj my čle­nom. Spo­lup­rá­ca s Ap­tech Euro­pe na pro­jek­te Suc­cess Aca­de­my, kto­rý spúš­ťa­me na za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka, bu­de pre nás zá­ru­kou ús­peš­né­ho pre­po­je­nia IT vzde­lá­va­nia a príp­ra­vou mla­dých ľu­dí uchá­dza­jú­cich sa o za­mes­tna­nie," do­dá­va Mo­ni­ka Kor­ko­šo­vá.

„V sú­čas­nos­ti spo­loč­nos­ti vy­nak­la­da­jú znač­né fi­nan­čné pros­tried­ky a úsi­lie na vy­tvo­re­nie zá­klad­ných pra­cov­ných ná­vy­kov, vy­lep­še­nie ko­mu­ni­kač­ných a od­bor­ných zruč­nos­tí no­vop­ri­ja­tých za­mes­tnan­cov - pre­dov­šet­kým čer­stvých ab­sol­ven­tov škôl. Na Slo­ven­sku chý­ba plat­for­ma, kto­rá by bo­la za­me­ra­ná na osob­nost­ný roz­voj štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl. Prá­ve pro­jekt Suc­cess Aca­de­my je mies­tom, kto­ré umož­ní štu­den­tom roz­ví­jať si svo­je zruč­nos­ti a hľa­dať si pr­vé za­mes­tna­nie," vy­svet­lil To­máš Bo­žik.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter