Úrad vlády preberie Ústredný portál verejnej správy

Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy prej­de spod kom­pe­ten­cií Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií (MF) SR pod Úrad vlá­dy SR. Vy­plý­va to z no­ve­ly zá­ko­na o in­for­mač­ných sys­té­moch ve­rej­nej sprá­vy, kto­rú pod­pí­sal pre­zi­dent Ivan Gaš­pa­ro­vič.

"Dô­vo­dom navr­ho­va­nej úp­ra­vy je zme­na ges­tor­stva pro­jek­tov na­via­za­ných na Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy fi­nan­co­va­ných z euro­fon­dov," uvá­dza sa v návr­hu.

Ďal­ším dô­vo­dom pre­cho­du Ústred­né­ho por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy z pô­sob­nos­ti re­zor­tu fi­nan­cií na úrad vlá­dy je tiež cel­ko­vé zjed­no­du­še­nie pro­ce­sov, pri reali­zá­cii pro­jek­tu s náz­vom "Elek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov Ústred­né­ho por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy a prís­tu­po­vých kom­po­nen­tov". Úlo­hou úra­du vlá­dy bu­de za­bez­pe­če­nie a fun­kčnosť elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie reali­zo­va­nej pros­tred­níc­tvom Ústred­né­ho por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy.

Práv­na nor­ma na­do­bud­ne účin­nosť 1. sep­tem­bra toh­to ro­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter