Ericsson kupuje spoločnosť Red Bee Media

Spo­loč­nosť Eric­sson (NAS­DAQ: ERIC), pop­red­ný sve­to­vý pos­ky­to­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb, oh­la­su­je svoj zá­mer zís­kať Red Bee Me­dia od Par­tners Macquarie In­ves­tment Ad­van­ced, LP. Red Bee Me­dia je glo­bál­nou spo­loč­nos­ťou pos­ky­tu­jú­cou me­diál­ne služ­by, so síd­lom vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Ak­vi­zí­cia, kto­rú mu­sia eš­te potvr­diť re­gu­lač­né úra­dy potvr­dzu­je sme­ro­va­nie Eric­sso­nu na trh vy­sie­la­cích slu­žieb. Švéd­ska spo­loč­nosť už dnes vý­raz­ne sta­via na vy­uží­va­ní svo­jich tech­no­ló­gií, kto­ré pod­po­ru­jú spá­ja­nie vi­dea a mo­bi­li­ty. Tá­to stra­té­gia do Eric­sso­nu pri­ve­die 1500 vy­so­ko kva­li­fi­ko­va­ných po­zí­cií, zá­ro­veň vznik­nú cen­trá pre me­diál­ne služ­by vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ne­mec­ku, Špa­nielsku a Aus­trá­lii. Ak­vi­zí­cia len po­sil­ní sú­čas­né ak­ti­vi­ty Eric­sso­nu v ob­las­ti te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. Tie bo­li za­po­ča­té eš­te v ro­ku 2007. Vý­raz­ne ich po­sil­ni­lo aj mi­nu­lo­roč­né prev­za­tie di­ví­zie spo­loč­nos­ti Tech­ni­co­lor, za­me­ra­nej na služ­by ší­re­nia te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia.

Od svoj­ho za­lo­že­nia v ro­ku 2005 sa Red Bee Me­dia etab­lo­va­la ako sil­ná spo­loč­nosť s rôz­no­ro­dou čin­nos­ťou a s ras­tú­cim poč­tom zá­kaz­ní­kov po ce­lom sve­te. Te­raz pos­ky­tu­je ce­lý rad me­diál­nych slu­žieb. Od ak­tív­nej sprá­vy mé­dií, cez vy­so­kok­va­lit­né playout služ­by, až po pub­li­ko­va­nie di­gi­tál­ne­ho vi­dea a sprá­vu me­ta­dát, či ďal­šie viac­ja­zyč­né prís­tu­po­vé služ­by pre te­le­víz­ne sta­ni­ce a ší­ri­te­ľov te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu v Euró­pe. Red Bee Me­dia ok­rem to­ho za rok za­bez­pe­čí viac ako 100 000 ti­síc ho­dín ti­tul­kov pre naj­väč­ších te­le­víz­nych vy­sie­la­te­ľov.

Te­le­ví­zia, rov­na­ko ako ce­lý me­diál­ny prie­my­sel pre­chá­dza zá­sad­nou tran­sfor­má­ciou. Trend te­raz ur­ču­jú spot­re­bi­te­lia, kto­rí oča­ká­va­jú bo­ha­té, inter­ak­tív­ne služ­by, dos­tup­né kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Syn­er­gia ko­mu­ni­kač­ných, ši­ro­ko­pás­mo­vých či me­diál­nych tech­no­ló­gií a pou­ži­tie IP a mo­bil­ných sie­tí, tak do­ká­že ot­vo­riť úpl­ne no­vé mož­nos­ti a pri­niesť zá­kaz­ní­kom no­vé zá­žit­ky.

No­vé služ­by roz­ši­ru­jú a re­de­fi­nu­jú poj­my „zá­ba­va" a „zá­ži­tok". Vďa­ka to­mu spot­re­bi­te­lia pri­chá­dza­jú so stá­le no­vý­mi ná­rok­mi na vy­sie­la­cie služ­by, te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov ale­bo mé­diá po ce­lom sve­te. Všim­la si to aj štú­dia Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port z jú­na 2013, pod­ľa kto­rej v sú­čas­nos­ti vý­raz­ne ras­tie ob­jem pre­no­su vi­dea vo všet­kých mo­bil­ných sie­ťach, pri­čom do kon­ca ro­ku 2018 by mal vzrásť o ďal­ších 60%.

„Eric­sson ro­bí pos­tup­né zme­ny v rám­ci biz­ni­su a potvr­dzu­je svo­je roz­hod­nu­tie sús­tre­diť sa na te­le­víz­ne a ši­ro­ko­pás­mo­vé služ­by, kto­ré po­chá­dza eš­te z ro­ku 2007," ho­vo­rí Mag­nus Man­der­sson, Execu­ti­ve Vi­ce Pre­si­dent and Head of Bu­si­ness Unit Glo­bal Servic­es. "Do­ká­že­me vy­sie­la­te­ľom pri­ná­šať hod­no­tu tým, že zjed­no­du­ší­me prís­tup k di­gi­tál­ne­mu ob­sa­hu, čo umož­ní eš­te lep­šie zhod­no­co­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Mo­bil­né sie­te vy­ka­zu­jú vý­raz­ný ná­rast sle­do­va­nia vi­dea a Eric­sson do­ká­že us­po­ko­jiť ná­ro­ky vy­sie­la­te­ľov a te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov aj vďa­ka svo­jej tech­no­lo­gic­kej exper­tí­ze a úrov­ni slu­žieb."

Uzav­re­tie ak­vi­zí­cií po­dlie­ha schvá­le­niu prís­luš­ných re­gu­lač­ných or­gá­nov a ďal­ších zmluv­ných pod­mie­nok. Po do­kon­če­ní bu­de Red Bee Me­dia za­čle­ne­ná do di­ví­zie Glo­bal, Bu­si­ness Servic­es Eric­sson.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter