ČR: Cosmotron ContentServer, pokročilý knižničný softvér založený na databázovom systéme InterSystems Caché

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých tech­no­lo­gií pro průlo­mo­vé ap­li­ka­ce, ozná­mi­la, že je­jí ap­li­kač­ní par­tner Cos­mot­ron Bo­he­mia uvedl na trh svůj pro­dukt Con­ten­tSer­ver, pok­ro­či­lý sys­tém pro uk­lá­dá­ní, sprá­vu a pre­zen­ta­ci di­gi­tál­ních in­for­ma­cí za­lo­že­ný na ro­bus­tním da­ta­bá­zo­vém sys­té­mu Inter­Sys­tems Ca­ché.

Con­ten­tSer­ver je sa­mos­tat­ným mo­du­lem kni­hov­nic­ké­ho softwaru Ad­van­ced Ra­pid Lib­ra­ry (ARL) spo­leč­nos­ti Cos­mot­ron. Umož­ňu­je auto­ma­tic­ké zpra­co­vá­vá­ní, evi­den­ci a cir­ku­la­ci do­ku­mentů a ji­ných ob­jektů v kni­hov­nách, mu­zej­ních a ga­le­rij­ních sbír­kách a ar­chi­vech, případně v ji­ných in­for­mač­ních cen­trech. Con­ten­tSer­ver uk­lá­dá, spra­vu­je a pre­zen­tu­je di­gi­tál­ní ob­jek­ty li­bo­vol­né­ho ty­pu včetně pro­voz­ních i uži­va­tel­ských me­ta­dat, ja­ko je da­tum vlo­že­ní, vo­li­tel­né da­tum zveřejnění, typ ob­jek­tu-do­ku­men­tu, je­ho ve­li­kost atp.

Inter­Sys­tems Ca­ché® je extrémně rych­lý a ma­sivně šká­lo­va­tel­ný da­ta­bá­zo­vý sys­tém. Ca­ché umož­ňu­je mi­mořádně rych­lé zpra­co­vá­ní tran­sak­cí, rych­lý vý­voj webo­vých ap­li­ka­cí a ma­siv­ní roz­šiřitel­nost a re­por­ting tran­sak­čních údajů v reál­ném ča­se, a to vše s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na ad­mi­nis­tra­ci a vý­po­čet­ní vý­kon.

S pou­ži­tím Con­ten­tSer­ve­ru jsou me­ta­da­ta a in­dexy ulo­že­ny v mi­mořádně efek­tiv­ních více­rozměrných struk­tu­rách a jsou tak vhod­né ne­jen pro zpra­co­vá­ní vel­ké­ho množ­ství dat, ale ta­ké k za­bez­pe­če­ní rych­lé­ho přís­tu­pu k datům při sou­čas­né prá­ci ti­síců uži­va­telů," hod­no­tí příno­sy sys­té­mu Naděžda An­drej­čí­ko­vá, ma­ji­tel­ka a jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti Cos­mot­ron. „Vý­kon a roz­šiřitel­nost Con­ten­tSer­ve­ru spo­čí­vá v je­ho více­rozměrnos­ti a op­ti­ma­li­zo­va­ném tran­sak­čním zpra­co­vá­ní, kte­ré pos­ky­tu­je Ca­ché. Pro tech­nic­ké řeše­ní ARL jsme zvo­li­li Ca­ché právě pro­to, že v sobě in­teg­ru­je re­lač­ní, více­rozměrné i ob­jek­to­vé tech­no­lo­gie, což vý­vo­jářům pos­ky­tu­je sou­časně vý­kon, rych­lost, pro­duk­ti­vi­tu a bez­peč­nost."

Con­ten­tSer­ver má k dis­po­zi­ci ši­ro­ce kon­fi­gu­ro­va­tel­ný sub­sys­tém op­rávnění umož­ňu­jí­cí jed­not­li­vým uži­va­tel­ským ro­lím po­vo­lit/za­ká­zat jed­not­li­vé ope­ra­ce s ob­jek­ty na zá­kladě sta­vu ob­jek­tu. Dis­po­nu­je ta­ké servisn­í strán­kou pro edi­ta­ci me­ta­dat kaž­dé­ho ob­jek­tu, pro je­ho sma­zá­ní ne­bo změnu sta­vu. Vo­li­telně ta­ké na­bí­zí přeh­le­do­vou strán­ku s ob­jek­ty přih­lá­še­né­ho auto­ra/zpra­co­va­te­le rozděle­nou pod­le stavů ob­jektů. Na zá­kladě své ro­le může uži­va­tel snad­no změnit stav ob­jektů a po­su­nout je v je­jich ži­vot­ním cyk­lu, případně up­ra­vit me­ta­da­ta, přičemž ob­jek­ty jsou spra­vo­vá­ny auto­ma­tic­ky v sys­té­mu sou­borů server­u po­mo­cí ge­ne­ro­va­ných jmen. Vaz­ba na původ­ní jmé­no ob­jek­tu a na zá­znam je v me­ta­da­tech, kte­rá je mož­né vy­expor­to­vat ve for­má­tu xml.

ARL je sys­tém pri­márně ur­če­ný pro auto­ma­tic­kou sprá­vu ka­ta­logů a sbí­rek v kni­hov­nách a ji­ných in­for­mač­ních in­sti­tu­cích v sí­ťo­vém prostředí. Je pos­ta­ven na více­vrstvé ar­chi­tek­tuře ty­pu klient-server, ja­ko mo­du­lár­ní a leh­ce šká­lo­va­tel­ný sys­tém. Prostředí ARL je dos­tup­né ve třech ja­zy­ko­vých mu­ta­cích - čes­ky, slo­ven­sky a an­glic­ky. Jed­ná se o sys­tém otevře­ný a dos­ta­tečně ro­bus­tní, aby pos­lou­žil stejně dobře kni­hovně městské ja­ko i vel­ké uni­ver­zit­ní kni­hovně. Sys­tém ARL je scho­pen zpra­co­vat různé ty­py i for­my in­for­ma­cí - ne­jen bi­blio­gra­fic­ké in­for­ma­ce, ale v pl­né míře pod­po­ru­je ta­ké prá­ci s mul­ti­me­diál­ní­mi, ob­ra­zo­vý­mi, zvu­ko­vý­mi i fulltexto­vý­mi do­ku­men­ty.

V sou­čas­nos­ti je sys­tém Con­ten­tSer­ver plně fun­kční v ru­tin­ním pro­vo­zu v ASEP re­po­zi­táři AV ČR (Aka­de­mie věd Čes­ké re­pub­li­ky), Slo­ven­ském fil­mo­vém ús­ta­vu a Slo­ven­ském cen­tru di­zaj­nu v Bra­tis­lavě.

Im­ple­men­ta­ce Cen­ten­tSer­ve­ru v Aka­de­mii věd Čes­ké re­pub­li­ky
Con­ten­tSer­ver je v ASEP re­po­zi­táři AV ČR (Kni­hov­na aka­de­mie věd čes­ké re­pub­li­ky) v ru­tin­ním pro­vo­zu od po­čát­ku ro­ku 2012. V sou­čas­nos­ti je v sys­té­mu veřejně zpřís­tupněno 2.691 do­ku­mentů, kte­ré si uži­va­te­lé mo­hou proh­léd­nout či vy­žá­dat. Za do­bu pro­vo­zu sys­té­mu přis­tou­pi­lo do re­po­zi­táře z pros­tor AV ČR 6.776 uži­va­telů, přičemž z OPA­Cu (On­li­ne Pub­lic Ac­cess Ca­ta­lo­gue) by­lo evi­do­vá­no 110.430 přís­tupů. Za měsíc květen 2013 by­lo v on­li­ne sys­té­mu různý­mi uži­va­te­li pro­ve­de­no 1.196 ope­ra­cí s do­ku­men­ty, od po­čát­ku ro­ku pak cel­kem 5.512 ope­ra­cí.

Při vy­tváření re­po­zi­táře na mí­ru AV ČR se reali­zo­va­ly zá­sad­ní úp­ra­vy v ži­vot­ním cyk­lu spra­vo­va­ných do­ku­mentů. V průběhu ži­vot­ní­ho cyk­lu do­ku­men­tu se vy­uží­vá sta­vo­vé­ho říze­ní, kte­ré je ov­livněno mno­ha fak­to­ry, ja­ko jsou např. prá­va uži­va­telů na vklá­dá­ní zá­znamů, schva­lo­vá­ní je­jich pub­li­ka­ce či ro­ze­síl­ka zá­znamů na vy­žá­dá­ní, včetně schvá­le­ní auto­ra zá­zna­mu pro pub­li­ka­ci v re­po­zi­táři.

Do­ku­ment do zveřejnění v re­po­zi­táři pro­chá­zí až pě­ti sta­vy, kdy nej­méně tři oso­by roz­ho­du­jí o po­su­nu do­ku­men­tu do dal­ší­ho sta­vu. To­to slo­ži­té workflow je v Con­ten­tSer­ve­ru řeše­no tak, aby jed­not­li­ví účas­tní­ci by­li ve svém pro­fi­lu v OPAC in­for­mo­vá­ni o změně sta­vu da­né­ho zá­zna­mu, případně emai­lo­vou zprá­vou vy­zvá­ni k potřeb­né ak­ti­vitě, napřík­lad k vy­jádření souh­la­su se zveřejněním do­ku­men­tu apod.

Con­ten­tSer­ver co­by nás­troj pro vy­tvoření re­po­zi­táře slou­ží jak pro přís­tup k do­ku­mentům pro uži­va­te­le v zá­vis­los­ti na prá­vech uži­va­te­le a sta­vu do­ku­men­tu, tak i ja­ko nás­troj pro vlo­že­ní sa­mot­né­ho do­ku­men­tu s vel­mi slo­ži­tý­mi pra­vid­ly. Pro efek­tiv­ní a rych­lý přís­tup jsou do­ku­men­ty fy­zic­ky ulo­že­ny v sou­bo­ro­vém sys­té­mu v de­fi­no­va­né struk­tuře.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter