SWAN rebranduje multimediálne služby pre rezidenčných zákazníkov

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pre­me­no­val svo­ju pro­duk­to­vú lí­niu slu­žieb (vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net, di­gi­tál­na te­le­ví­zia a IP te­le­fón) MAX mul­ti­me­dia na SWAN MUL­TI­ME­DIA. Sú­čas­ne pred­sta­vil no­vý web, kto­rý zlu­ču­je a vy­lep­šu­je do­te­raj­šie strán­ky www.max.sk a www.swan.sk. Zme­ny sú­vi­sia s ná­ras­tom pre­da­ja mul­ti­me­diál­nych slu­žieb a sna­hou o po­sil­ne­nie znač­ky SWAN na tr­hu.

Pre kaž­dý re­gión iná po­nu­ka
SWAN je je­den z má­la ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku, kto­rý pos­ky­tu­je di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu - IPTV. Služ­bu pre­vádz­ku­je na vlas­tnej op­tic­kej sie­ti a ok­rem de­sia­tok prog­ra­mov v štan­dar­dnom roz­lí­še­ní má v po­nu­ke aj množ­stvo TV ka­ná­lov vy­sie­la­jú­cich v HD. Sú­čas­ťou služ­by sú aj fun­kcie ako nah­rá­va­nie, TV ar­chív, ti­me-shift, či ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii tak po­nú­ka za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu.

Spo­loč­nosť si v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne upev­ni­la po­zí­ciu na tr­hu a za­ra­di­la sa tak me­dzi naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských ope­rá­to­rov. Mar­ke­tin­go­vá ma­na­žér­ka spo­loč­nos­ti SWAN Zu­za­na Há­no­vá pri­pi­su­je tie­to ús­pe­chy to­mu, že pris­pô­so­bu­jú po­nu­ku slu­žieb jed­not­li­vým re­gió­nom. „Keď­že zá­kaz­ní­ci v kaž­dej ob­las­ti ma­jú iné prio­ri­ty, sna­ží­me sa kaž­dé­mu mes­tu s dos­tup­nos­ťou na­šich slu­žieb, ušiť po­nu­ku na mie­ru," vy­svet­ľu­je. „Na­šim cie­ľom je, aby si zá­kaz­ní­ci ve­de­li pri­ro­dze­ne spo­jiť tie­to služ­by so znač­kou SWAN."

Tran­sfor­mer tvá­rou kam­pa­ne
Cie­ľom pre­bie­ha­jú­cej kam­pa­ne je zvý­šiť po­ve­do­mie o znač­ke SWAN. Vďa­ka zjed­no­te­niu náz­vu služ­by s náz­vom ope­rá­to­ra by ma­la byť pre ve­rej­nosť lep­šie roz­poz­na­teľ­ná. Spo­loč­nosť chce zvý­šiť aj náv­štev­nosť svo­jej webstrán­ky, po­čet ob­jed­ná­vok uzat­vo­re­ných cez inter­net, a tým aj pre­daj­nosť svo­jich slu­žieb. No­vá webo­vá strán­ka od­rá­ža mo­der­né tren­dy a di­zaj­no­vé stvár­ne­nie. Zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša ľah­šiu orien­tá­ciu v pro­duk­to­vom por­tfó­liu s mož­nos­ťou okam­ži­té­ho po­rov­na­nia cien. Ob­sa­hu­je aj sa­mos­tat­nú sek­ciu pre B2B seg­ment.

Po­nu­ka je pri­már­ne cie­le­ná na ro­di­ny s deť­mi, kto­ré ma­jú po­zi­tív­ny vzťah k pos­ta­vám zo sve­ta sci-fi fil­mov a ko­mik­sov, a zá­ro­veň pre­ja­vu­jú zá­ujem o inter­net, hla­so­vé služ­by a te­le­ví­ziu jed­not­li­vo ale­bo v rôz­nych kom­bi­ná­ciách a roz­sa­hu. Pre­to sa tvá­rou kam­pa­ne stal SWAN­FOR­MER, kto­rý na­šiel svoj pre­dob­raz v tran­sfor­me­roch, či­že me­nia­cich sa ro­bo­tic­kých hr­di­noch. Je­ho pos­ta­va tak sym­bo­li­zu­je nie­len mo­der­né tech­no­ló­gie, ale aj schop­nosť pris­pô­so­bo­vať po­nu­ku in­di­vi­duál­nym po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter