Magio pláž opäť zaplavená – dobrou náladou, dovolenkovou atmosférou a bohatým sprievodným programom

V so­bo­tu 29. jú­na za­ča­la po­pu­lár­na Ma­gio pláž v Bra­tis­la­ve svo­ju sied­mu let­nú se­zó­nu. A to aj na­priek to­mu, že eš­te pred tro­mi týž­dňa­mi bo­lo Tyr­šo­vo náb­re­žie za­to­pe­né vo­dou z Du­na­ja. Or­ga­ni­zá­to­rom pro­jek­tu - spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom a Ma­gis­trá­tu Hlav­né­ho mes­ta SR Bra­tis­la­vy, sa v re­kor­dne krát­kom ča­se po­da­ri­lo ce­lý areál ob­no­viť, vďa­ka čo­mu mož­no už pr­vý práz­dni­no­vý ví­kend trá­viť na plá­ži s ne­fal­šo­va­nou prí­mor­skou at­mos­fé­rou. Tú si po pr­výk­rát uži­jú aj oby­va­te­lia a náv­štev­ní­ci met­ro­po­ly vý­chod­né­ho Slo­ven­ska Ko­šíc.

„Aj keď nám po­ča­sie da­lo ten­to rok po­riad­ne za­brať a kvô­li ne­dáv­nym po­vod­niam sme mu­se­li pláž tak­mer pos­ta­viť na­no­vo, a to vrá­te­ne kom­plet­nej vý­me­ny pies­ko­vej čas­ti, te­ším sa, že ju mô­že­me pred­sta­viť náv­štev­ní­kom. Dú­fam, že sme si ne­priaz­ni­vé po­ča­sie vy­čer­pa­li a do kon­ca tr­va­nia plá­že bu­de už len tep­lo a krás­ne. Ve­rím, že od so­bo­ty no­vá ar­chi­tek­tú­ra, roz­ší­re­né špor­to­vé zó­ny a bo­ha­tý prog­ram pril­áka­jú do areá­lu Ma­gio plá­že ti­síc­ky náv­štev­ní­kov tak ako po mi­nu­lé ro­ky," uvie­dol Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ mass mar­ket seg­men­tu, Slo­vak Te­le­kom.

Pú­ta­vou no­vin­kou toh­to­roč­nej bra­tis­lav­skej Ma­gio plá­že je vod­ná la­gú­na s vo­do­pá­dom a exotic­ky pô­so­bia­ca tro­pic­ká spr­cha. Sa­mot­ná vý­stav­ba sa vý­raz­ne sús­tre­di­la na pou­ži­tie uš­ľach­ti­lých ma­te­riá­lov, akým je nap­rík­lad dre­vo zo si­bír­ske­ho smre­kov­ca, čím pláž dos­ta­la no­vý eko­lo­gic­ký roz­mer. Na jej príp­ra­vu sa pou­ži­lo 2 000 ton pies­ku, čo pred­sta­vu­je prib­liž­ne 75 nák­lad­ných áut. Na vod­nú la­gú­nu s vo­do­pá­dom sa spot­re­bo­va­lo viac ako 50 ku­bí­kov vo­dy.

„Som veľ­mi rád, že sa na­priek zá­pla­vám a prob­lé­mom s po­ča­sím, po­da­ri­lo aj v tom­to ro­ku ot­vo­riť ob­ľú­be­nú Ma­gio pláž. Aj vďa­ka maximál­ne­mu úsi­liu sa Tyr­šo­vo náb­re­žie opäť sta­ne neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou let­nej se­zó­ny a ve­rím, že tra­dič­ná Ma­gio pláž bu­de zno­va mies­tom prí­jem­ných stret­nu­tí Bra­tis­lav­ča­nov i náv­štev­ní­kov hlav­né­ho mes­ta všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií," uvie­dol Mi­lan Ftáč­nik, pri­má­tor hlav­né­ho mes­ta SR Bra­tis­la­vy.

Areál už tra­dič­ne po­nú­ka via­ce­ré te­ma­tic­ké zó­ny, vhod­né na rôz­ne for­my ak­tív­ne­ho i pa­sív­ne­ho od­dy­chu. Pre nad­šen­cov plá­žo­vých špor­tov sú prip­ra­ve­né dve ih­ris­ká na plá­žo­vý vo­lej­bal a jed­no mul­ti­fun­kčné pies­ko­vé ih­ris­ko, vhod­né pre­dov­šet­kým na plá­žo­vý fut­bal. Ani ten­to rok ne­bu­de chý­bať stol­ný te­nis, bed­min­ton, mi­ni­fut­bal, pe­tang a šíp­ky. Sa­moz­rej­mou sú­čas­ťou plá­že je i po­ži­čov­ňa špor­to­vé­ho ná­ra­dia. Po­čas ce­lé­ho le­ta bu­dú na Ma­gio plá­ži pre­bie­hať pra­vi­del­né cvi­če­nia. Ten­to rok sa mô­žu náv­štev­ní­ci ok­rem ob­ľú­be­nej zum­by a jo­gy te­šiť i na me­nej tra­dič­né for­my cvi­če­nia, aký­mi sú bo­dy cross, ta­ba­ta, bokwa či ABS. Pre náv­štev­ní­kov, kto­rí up­red­nos­tňu­jú po­koj­ný re­lax, je prip­ra­ve­ných až 200 plá­žo­vých le­há­tok a po­hodl­né se­de­nie pri dob­rej kni­he z plá­žo­vej kniž­ni­ce.

Ma­gio pláž je ideál­nym mies­to pre ro­di­ny s ma­lý­mi deť­mi. Ma­mič­ky a ich ra­to­les­ti sa mô­žu te­šiť na naj­väč­šie bra­tis­lav­ské pies­ko­vis­ko, det­ské ih­ris­ko, čí­ta­nie pre de­ti, tvo­ri­vé di­el­ne pl­né ná­pa­dov a Me­dzi­ná­rod­ný deň šmol­kov.
Ma­gio bar má prip­ra­ve­nú ši­ro­kú po­nu­ku ná­po­jov a ob­čer­stve­nia, priaz­niv­ci zdra­vej vý­ži­vy ur­či­te oce­nia aj stá­nok s bio pro­duk­tmi - čer­stvým se­zón­nym ovo­cím od do­má­cich pes­to­va­te­ľov. Po­nu­ku roz­ší­ri det­ský bu­fet a mož­nosť zor­ga­ni­zo­vať det­skú na­ro­de­ni­no­vú par­ty pria­mo na plá­ži.
Po­čas ce­lé­ho le­ta je prip­ra­ve­ný za­ují­ma­vý a bo­ha­tý sprie­vod­ný prog­ram. I ten­to rok sa vra­cia ob­ľú­be­ný Ba­žant ki­ne­ma­tog­raf s pes­trou po­nu­kou fil­mov do­má­cej i za­hra­nič­nej pro­duk­cie. Ma­gio pláž ďa­lej po­núk­ne ku­li­nár­ske a ces­to­va­teľ­ské ve­če­ry, hu­dob­né a ta­neč­né ak­cie, kon­ver­zá­cie v an­glič­ti­ne, te­ma­tic­ké wor­ksho­py, a or­ga­ni­zo­va­né špor­to­vé po­du­ja­tia.

Ce­lý plá­žo­vý kom­plex je pok­ry­tý bez­plat­ným inter­ne­to­vým Wi-Fi sig­ná­lom a ideál­ne pos­lú­ži aj na ne­for­mál­ne pra­cov­né a ob­chod­né stret­nu­tia. Tech­no­lo­gic­ká zó­na pred­sta­ví no­vin­ky z ob­las­ti mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie, di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a inter­ne­to­vých slu­žieb.

Ne­ma­lú zá­slu­hu na ot­vo­re­ní Ma­gio plá­že ma­jú aj jej ko­mer­ční par­tne­ri. Hlav­ný­mi rek­lam­ný­mi par­tner­mi sú Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa a Sam­sung. Rek­lam­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti Zla­tý Ba­žant, Bra­tis­lav­ská vo­dá­ren­ská spo­loč­nosť, Zá­pa­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, Mas­ter­Card, Coc­ktail Ti­me a Nis­san. Me­diál­ny­mi par­tner­mi Ma­gio plá­že sú Te­le­ví­zia JOJ, Ak­zent Me­dia, Plus JE­DEN DEŇ, Rá­dio Expres a Zoz­nam.sk.

Viac in­for­má­cií a kom­plet­ný prog­ram po­du­ja­tí na Ma­gio plá­ži v Bra­tis­la­ve i Ko­ši­ciach zís­ka­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.ma­gio­plaz.sk. Ob­jed­ná­va­nie jed­not­li­vých špor­to­vísk pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom on­li­ne re­zer­vá­cie cez web ale­bo na čís­le 0904 707 002.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter