AU Optronics vlani na Slovensku znížil stratu

Taiwan­ská fir­ma AU Op­tro­nics do­siah­la vla­ni na Slo­ven­sku tr­žby vo vý­ške 21,38 mil. eur. Zo zhru­ba 12 mil. eur v ro­ku 2011 ich tak me­dzi­roč­ne tak­mer zdvoj­ná­so­bi­la. Na­priek to­mu spo­loč­nosť skon­či­la v stra­te 336 tis eur, pred­vla­ni však stra­ta pod­ni­ku pred­sta­vo­va­la až 4,23 mil. eur. Vy­plý­va to z úč­tov­nej zá­vier­ky fir­my zve­rej­ne­nej v Ob­chod­nom ves­tní­ku.

Spo­loč­nosť evi­du­je ma­je­tok v úč­tov­nej hod­no­te 116 mil. eur. Na obež­nom ma­jet­ku v ob­je­me 12 mil. eur sa krát­ko­do­bé poh­ľa­dáv­ky po­die­ľa­li su­mou 3,12 mil. eur. Vlas­tné ima­nie pod­ni­ku v mi­nu­lom ro­ku pre­sia­hlo 35 mil. eur. Zá­väz­ky spo­loč­nos­ti sa vla­ni mier­ne zní­ži­li na 80,86 mil. eur.

Tren­čian­sky zá­vod taiwan­ské­ho vý­rob­cu vzni­kol v ro­ku 2011, pod­ľa pô­vod­ných plá­nov mal roč­ne vy­ro­biť 6,3 mil. LCD mo­du­lov a 2,4 mil. te­le­ví­zo­rov s uh­lo­prieč­kou 26 až 58 pal­cov. Ok­rem 1 300 ľu­dí za­mes­tna­ných pria­mo vo fab­ri­ke sa prí­cho­dom in­ves­to­ra na Slo­ven­sko ma­lo vy­tvo­riť ďal­ších 2 000 pra­cov­ných miest ne­pria­mo. Pre ne­dos­ta­tok zá­ka­ziek však z pô­vod­né­ho plá­nu údaj­ne zos­ta­lo len ma­lé servisn­é cen­trum.

Taiwan­ský vý­rob­ca LCD mo­du­lov mal za in­ves­tí­ciu dos­tať od štá­tu sti­mu­ly vo vý­ške tak­mer 38 mil. eur, pod­mien­ky po­mo­ci však nespl­nil. "Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva eš­te roz­hod­nu­tie o pos­kyt­nu­tí in­ves­tič­nej po­mo­ci nez­ru­ši­lo, je to v štá­diu pre­ve­ro­va­nia," uvie­dol ho­vor­ca mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva Sta­nis­lav Ju­ri­ko­vič.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter