Odborníčka na neurovedy Tara Swart prinesie na Slovensko veľké idey

Ta­ra Swart, reš­pek­to­va­ná od­bor­níč­ka na té­mu neu­ro­vied, vy­stú­pi na pres­tíž­nom fó­re Big Ideas for CEE v ok­tób­ri v Bra­tis­la­ve. Pri­po­jí sa tak ku Ke­no­vi Se­gallo­vi a ďal­ším šies­tim vý­ni­moč­ným osob­nos­tiam, kto­rí prí­du in­špi­ro­vať slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a ma­na­žé­rov.

Dok­tor­ka Ta­ra Swart je je­di­ným kou­čom na sve­te s dok­to­rá­tom v neu­ro­ló­gii. Zá­stup­ky­ňa žien me­dzi reč­ník­mi Big Ideas ab­sol­vo­va­la štú­dium me­di­cí­ny na Oxfor­de. Po ukon­če­ní ka­rié­ry le­ká­ra sa za­ča­la ve­no­vať po­ra­den­stvu veľ­kým kor­po­rá­ciám a učí ich, ako správ­ne vy­uží­vať poz­nat­ky neu­ro­vied. Má hl­bo­ké po­cho­pe­nie ľud­skej vý­kon­nos­ti a vzor­cov sprá­va­nia, tvor­by tran­sfor­mač­ných a udr­ža­teľ­ných vý­sled­kov pre líd­rov. Ta­ra pra­cu­je pre klien­tov v ob­las­ti ban­kov­níc­tva, ener­ge­ti­ky ale­bo mé­dií.

Ta­ra je líd­rom ap­li­ká­cie neu­ro­vied v pod­ni­ka­ní. Je spo­luauto­rom kni­hy o krea­ti­vi­te a pro­duk­ti­vi­te An At­ti­tu­de for Ac­ting. Na kon­fe­ren­ciách po ce­lom sve­te vrá­ta­ne pres­tíž­nych aka­de­mic­kých fór ako Stan­ford, Co­lum­bia Uni­ver­si­ty či MIT Sloan sa ve­nu­je otáz­ke moz­gu a mys­le v pod­ni­ka­ní.

Big Ideas for CEE (http://www.bi­gi­deas­for­cee.eu/) je pra­vi­del­né dvoj­dňo­vé stret­nu­tie spík­rov z ce­lé­ho sve­ta s pod­ni­ka­teľ­skou eli­tou a vr­cho­lo­vý­mi ma­na­žér­mi kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Svo­ju his­tó­riu za­ča­lo pí­sať v ro­ku 2011. Ten­to rok sa us­ku­toč­ní 17. a 18. ok­tób­ra 2013 v Bra­tis­la­ve. „Na po­du­ja­tí vy­stú­pi spo­lu osem osob­nos­tí z ob­las­ti ob­cho­du, ma­naž­men­tu, špor­tu, či ume­nia, kto­ré do­ká­za­li pre­me­niť príl­eži­tosť na ús­pech a prob­lé­my na no­vé naš­tar­to­va­nie. Sme pres­ved­če­ní, že tak, ako po­moh­li glo­bál­nym kor­po­rá­ciám, mô­žu byť zdro­jom in­špi­rá­cie, no­vých my­šlie­nok a ná­pa­dov aj pre tých, kto­rí prí­du na na­še po­du­ja­tie," ho­vo­rí ma­na­žér­ka pro­jek­tu Big Ideas for CEE, Ka­ro­lí­na Ku­be­lo­vá.

Ge­ne­rál­ny­mi par­tner­mi Big Ideas for CEE sú spo­loč­nos­ti SOIT­RON a KPMG Slo­ven­sko. Me­diál­nym par­tne­rom sú Hos­po­dár­ske no­vi­ny. Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní v pries­to­roch Ho­te­la Ra­dis­son BLU Carlton.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter