TAP System® zabezpečil úspešný priebeh prijímacích konaní

Pri­jí­ma­cie ko­na­nie na vy­so­ké ško­ly bý­va nie­len ve­rej­nos­ťou, ale aj aka­de­mic­kou ob­cou cit­li­vo vní­ma­né. Vy­so­ké ško­ly si vy­be­ra­jú spo­me­dzi uchá­dza­čov tých, kto­rí ma­jú naj­väč­šie pred­pok­la­dy na ús­peš­né zvlád­nu­tie štú­dia. Po­chyb­nos­ti nes­mú vznik­núť ako na stra­ne sa­mot­né­ho za­da­nia tes­tu, tak ani pri pos­tu­pe spra­co­va­nia a vy­hod­no­te­nia tes­tov pri­jí­ma­cie­ho ko­na­nia.

Na šty­roch vy­so­kých ško­lách na Slo­ven­sku bo­li toh­to­roč­né pri­jí­ma­cie po­ho­vo­ry - pí­som­né ve­do­mos­tné tes­ty - spra­co­va­né a vy­hod­no­te­né pros­tred­níc­tvom mo­du­lár­nej ap­li­ká­cie TAP Sys­tem®. Pri­jí­ma­cie ko­na­nie pre aka­de­mic­ký rok 2013/2014 na tých­to vy­so­kých ško­lách ma­lo bez­prob­lé­mo­vý prie­beh, vy­so­kú efek­ti­vi­tu a za­ru­če­nú ob­jek­ti­vi­tu ce­lé­ho pri­jí­ma­cie­ho pro­ce­su. Ap­li­ká­ciu TAP Sys­tem® vy­uži­li nas­le­dov­né vy­so­ké ško­ly:

- Aka­dé­mia oz­bro­je­ných síl ge­ne­rá­la Mi­la­na Ras­tis­la­va Šte­fá­ni­ka v Lip­tov­skom Mi­ku­lá­ši
- Aka­dé­mia Po­li­caj­né­ho zbo­ru v Bra­tis­la­ve
- Far­ma­ceu­tic­ká fa­kul­ta Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve
- Uni­ver­zi­ta Ma­te­ja Be­la v Ban­skej Bys­tri­ci

"V prie­be­hu pri­jí­ma­cie­ho ko­na­nia sa uká­za­lo, že TAP sys­tem® zvlá­da vy­so­ké za­ťa­že­nie, netr­pí žiad­ny­mi po­ru­cha­mi, je veľ­mi sta­bil­ný a na­šim po­žia­dav­kám pl­ne vy­ho­vu­je. Me­dzi naj­väč­šie po­zi­tí­va sys­té­mu pat­rí je­ho sta­bi­li­ta, flexibil­nosť pri nas­ta­vo­va­ní pa­ra­met­rov ske­no­va­nia, prep­ra­co­va­ný sys­tém rôz­nych im­por­tov a expor­tov, jed­no­du­ché a lo­gic­ké ov­lá­da­nie a preh­ľad­né šta­tis­ti­ky vý­sled­kov. Všet­ky vy­ššie spo­me­nu­té vlas­tnos­ti pris­pe­li k vý­raz­né­mu zjed­no­du­še­niu a zrý­chle­niu pri­jí­ma­cie­ho ko­na­nia," tak­to sa v lis­te vy­jad­ril doc. Ing. Jo­zef Put­te­ra, CSc., pro­rek­tor pre vzde­lá­va­nie na Aka­dé­mii oz­bro­je­ných síl ge­ne­rá­la Mi­la­na Ras­tis­la­va Šte­fá­ni­ka v Lip­tov­skom Mi­ku­lá­ši.

TAP Sys­tem® je mo­der­ná ap­li­ká­cia spo­loč­nos­ti GA­MO a.s., kto­rá pl­ne pod­po­ru­je pro­ces ove­ro­va­nia ve­do­mos­tí pri pri­jí­ma­com ko­na­ní. Vy­uží­va kom­bi­ná­ciu prá­ce s po­čí­ta­čom a pa­pie­ro­vých od­po­ve­ďo­vých for­mu­lá­rov. Do­sa­hu­je vy­so­kú rých­losť spra­co­va­nia tes­tov pri ga­ran­to­va­ní hod­no­ver­nos­ti spra­co­va­ných vý­sled­kov, za­ru­ču­je bez­peč­nosť, ano­ny­mi­tu tes­to­va­ných a ochra­nu pred úni­kom in­for­má­cií. Je pos­ta­ve­ná na plat­for­me Win­dows Pre­sen­ta­tion Foun­da­tion (WPF), vy­uží­va da­ta­bá­zu Mic­ro­soft SQL Se­ver 2008 R2.

"Neus­tá­le sa sna­ží­me zá­kaz­ní­kom pri­ná­šať no­vé mož­nos­ti pre kom­for­tné pou­ží­va­nie na­šich rie­še­ní. Zvy­šu­jú­cu sa tech­no­lo­gic­kú úro­veň a spo­ľah­li­vosť rie­še­nia potvr­dzu­je aj ús­peš­ná cer­ti­fi­ká­cia ap­li­ká­cie pre naj­nov­ší ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8. TAP Sys­tem® je to správ­ne rie­še­nie pre kaž­dú uni­ver­zi­tu či vy­so­kú ško­lu, kto­rej cie­ľom je za­bez­pe­čiť maximál­nu dô­ve­ry­hod­nosť a tran­spa­ren­tnosť pri spra­co­va­ní a vy­hod­no­te­ní pri­jí­ma­cie­ho ko­na­nia," uvie­dol Ing. Ro­land Schwarz, ria­di­teľ úse­ku vý­vo­ja sof­tvé­ro­vých rie­še­ní GA­MO a.s.

Zdroj: GA­MO a.s.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter