Magio pláž po prvýkrát prichádza do metropoly východného Slovenska

Oby­va­te­lia a náv­štev­ní­ci mes­ta Ko­ši­ce si po­čas let­ných me­sia­cov bu­dú môcť do­priať pra­vú do­vo­len­ko­vú at­mos­fé­ru - a to pria­mo v mes­te. Rek­reač­ná zó­na v mes­tskej čas­ti Nad Ja­ze­rom sa po­čas práz­dnin po pr­výk­rát zme­ni­la na Ma­gio pláž. Tú dnes sláv­nos­tne ot­vo­ri­li Re­ná­ta Le­nár­to­vá, vice­pri­má­tor­ka mes­ta Ko­ši­ce, Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, Tho­mas Bog­dain, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Sys­tems Slo­va­kia a An­na Jen­čo­vá, sta­ros­tka Mes­tskej čas­ti Ko­ši­ce - Nad ja­ze­rom.

Areál Ma­gio plá­že, kto­rý sa roz­pres­tie­ra na plo­che viac ako de­sať­ti­síc štvor­co­vých met­rov, tvo­ria via­ce­ré špor­to­vis­ká, det­ské pies­ko­vis­ko a plá­žo­vý bar. Sa­mot­ná pies­ko­vá pláž za­be­rá dve­ti­síc štvor­co­vých met­rov a po­nú­ka via­ce­ré re­laxač­né zó­ny. Náv­štev­ní­ci si tak bez ná­roč­né­ho ces­to­va­nia mô­žu po­čas ce­lé­ho le­ta vy­chut­ná­vať pie­sok, sl­neč­ní­ky, plá­žo­vé le­hát­ka a kú­pa­nie ako pri ozaj­stnom mo­ri.

Špor­to­vých nad­šen­cov po­te­ší pro­fe­sio­nál­ne vo­lej­ba­lo­vé ih­ris­ko, mul­ti­fun­kčné pies­ko­vé ih­ris­ko, spin­nin­go­vý a cross fi­to­vý areál, zó­na aero­bi­cu, bad­min­ton či stol­ný te­nis. Sa­moz­rej­mou sú­čas­ťou Ma­gio plá­že je aj po­ži­čov­ňa špor­to­vé­ho ná­či­nia. Náv­štev­ní­ci plá­že, kto­rí nao­pak up­red­nos­tňu­jú po­koj­ný a ne­ná­roč­ný re­lax, oce­nia naj­mä od­dy­cho­vú zó­nu. Po­hodl­né se­de­nie pri dob­rej kni­he, či ro­man­tic­ké hú­pa­nie v plá­žo­vej sie­ti sú tou správ­nou voľ­bou po ná­roč­nom dni v prá­ci.

Ma­gio bar, kto­rý dis­po­nu­je až 70 mies­ta­mi na se­de­nie, po­nú­ka ši­ro­kú po­nu­ku ná­po­jov a ľah­ké­ho ob­čer­stve­nia. Ce­lý plá­žo­vý kom­plex je pok­ry­tý bez­plat­ným inter­ne­to­vým Wi-Fi sig­ná­lom a ideál­ne pos­lú­ži aj na ne­for­mál­ne pra­cov­né a ob­chod­né stret­nu­tia.

Po­čas le­ta je prip­ra­ve­ný bo­ha­tý sprie­vod­ný prog­ram. De­ti sa mô­žu te­šiť na sú­ťaž v sta­va­ní hra­dov z pies­ku, Deň Šmol­kov či tvo­ri­vé di­el­ne. Mlá­dež po­ba­ví Si­lent dis­co a ukáž­ky ad­re­na­li­no­vých špor­tov. Všet­ci náv­štev­ní­ci sa mô­žu za­po­jiť do pra­vi­del­ných fit­ness cvi­če­ní a kur­zov tan­ca. Tech­no­lo­gic­ký park pred­sta­ví no­vin­ky z ob­las­ti mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie, di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a inter­ne­to­vých slu­žieb. Bo­ha­té kul­túr­ne zá­žit­ky pri­ne­sú fil­mo­vé pred­sta­ve­nia let­né­ho Ba­žant ki­ne­ma­tog­ra­fu a kniž­né ti­tu­ly z mes­tskej kniž­ni­ce. Kom­plet­ný prog­ram náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.ma­gio­plaz.sk.

Ma­gio pláž je ot­vo­re­ná den­ne od 9.00 do 22.00 až do 8. sep­tem­bra. Vstup do areá­lu je 1 euro na deň. Oby­va­te­lia mes­tskej čas­ti Nad ja­ze­rom však mô­žu vy­užiť exklu­zív­nu vý­ho­du se­zón­nej per­ma­nen­tky za ce­nu 5 eur, pre os­tat­ných náv­štev­ní­kov je ce­na per­ma­nen­tky 9 €.

Ne­ma­lú zá­slu­hu na ot­vo­re­ní Ma­gio plá­že ma­jú aj jej ko­mer­ční par­tne­ri. Hlav­ný­mi rek­lam­ný­mi par­tner­mi sú Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa a Sam­sung. Rek­lam­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti Hei­ne­ken a Mas­ter­Card.

Ma­gio pláž ur­či­te nes­kla­me žiad­ne­ho zo svo­jich náv­štev­ní­kov a sta­ne sa ideál­nym mies­tom na trá­ve­nie ho­rú­cich let­ných dní. Spo­lup­rá­cu mes­ta so spo­loč­nos­ťa­mi Slo­vak Te­le­kom a T-Sys­tems Slo­va­kia spe­ča­ti­li ich zá­stup­co­via v má­ji pod­pi­som sláv­nos­tné­ho Me­mo­ran­da. Ot­vo­re­nie Ma­gio plá­že je jed­ným z pr­vých vý­sled­kov, kto­ré­ho cie­ľom je pri­niesť mes­tu a je­ho oby­va­te­ľom no­vé po­zi­tív­ne im­pul­zy. Na­vy­še sa tak de­je vo vý­znam­nom ro­ku, po­čas kto­ré­ho sa Ko­ši­ce mô­žu pý­šiť hr­dým ti­tu­lom Európ­ske hlav­né mes­to kul­tú­ry.

Viac in­for­má­cií a de­tai­lov o Ma­gio plá­ži v Ko­ši­ciach zís­ka­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.ma­gio­plaz.sk. Ob­jed­ná­va­nie jed­not­li­vých špor­to­vísk pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom on­li­ne re­zer­vá­cie cez web, ale­bo na čís­le 0904 639 420.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter