HP odmeňuje zákazníkov, ktorí používajú originálne atramentové kazety

Spo­loč­nosť HP ozná­mi­la roz­ší­re­nie ús­peš­né­ho prog­ra­mu od­me­ňo­va­nia zá­kaz­ní­kov, kto­rí pre svo­je at­ra­men­to­vé tla­čiar­ne pou­ží­va­jú ori­gi­nál­ne tla­čo­vé nápl­ne, aj pre pou­ží­va­te­ľov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Po­čas pr­vé­ho me­sia­ca tú­to vý­ho­du vy­uži­li už de­siat­ky zá­kaz­ní­kov, kto­rí tak­to zís­ka­li zľa­vu na ďal­ší ná­kup.

Kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi, kto­rý si od 10. má­ja do svo­jej tla­čiar­ne, pri­po­je­nej pria­mo k po­čí­ta­ču nain­šta­lo­val no­vé ori­gi­nál­ne at­ra­men­to­vé ka­ze­ty, sa zob­ra­zí di­aló­go­vé ok­no s po­nu­kou zís­ka­nia zľa­vo­vé­ho kó­du. Ten­to prog­ram sa vzťa­hu­je na všet­ky tla­čiar­ne, pred­sta­ve­né od ja­ri ro­ku 2011 a na bu­dú­ce mo­de­ly.

„Za kaž­dú ori­gi­nál­nu tla­čo­vú náplň zís­ka zá­kaz­ník zľa­vo­vý kód v hod­no­te 2 €, pri­čom tá­to čias­tka zod­po­ve­dá zľa­ve vo vý­ške 10-18 % z cel­ko­vej ce­ny väč­ši­ny tla­čo­vých ka­ziet. Tak­to zís­ka­né kó­dy sa da­jú tiež sčí­tať, a to pria­mo v ná­kup­nom ko­ší­ku inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu HPob­chod.sk," uvied­la Ja­na Ku­če­ro­vá, Con­su­mer Mar­ke­ting Ma­na­ger CZ&SK. „Je to ďal­ší z mno­hých spô­so­bov, kto­rý­mi spo­loč­nosť HP pod­po­ru­je tých zá­kaz­ní­kov, kto­rí pou­ží­va­jú tla­čia­reň HP a ori­gi­nál­ny spot­reb­ný ma­te­riál."

Aby zá­kaz­ník mo­hol tú­to mož­nosť vy­užiť, je pot­reb­né sa za­re­gis­tro­vať, pri­čom sta­čí uviesť iba me­no, priez­vis­ko, mes­to a e-mai­lo­vú ad­re­su. Zľa­vo­vý kód s inštruk­cia­mi ako ho pou­žiť, mu bu­de nás­led­ne do­ru­če­ný do je­ho e-mai­lo­vej schrán­ky. Zľa­vu mô­že čer­pať pri ďal­šom ná­ku­pe na inter­ne­to­vom por­tá­li HPob­chod.sk, kde cel­ko­vá hod­no­ta za­kú­pe­né­ho to­va­ru pre up­lat­ne­nie zľa­vy mu­sí byť vždy mi­ni­mál­ne 3 €.

Pre­čo pou­ží­vať ori­gi­nál­ne tla­čo­vé ka­ze­ty HP
Spo­loč­nosť HP vý­znam­ne in­ves­tu­je do vý­vo­ja svo­jich tla­čo­vých rie­še­ní a z to­ho ply­nú­ce vý­ho­dy mô­žu zá­kaz­ní­ci napl­no vy­užiť je­di­ne s ori­gi­nál­nym spot­reb­ným ma­te­riá­lom. Ide naj­mä o is­to­tu špič­ko­vej kva­li­ty tla­če, vy­so­kej spo­ľah­li­vos­ti, pres­nej vý­ťaž­nos­ti a eko­lo­gic­ké­ho spra­co­va­nia pou­ži­tých ori­gi­nál­nych tla­čo­vých ka­ziet.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter