Ericsson: Mobilných zariadení výrazne pribudne, budú to najmä smartfóny

  • Po­čet mo­bil­ných účas­tníc­kych pri­po­je­ní v pr­vom štvrťro­ku 2013 pre­sia­hol 6,4 mi­liar­dy, do kon­ca ro­ku 2018 to­to čís­lo na­ras­tie na 9,1 mi­liar­dy.

  • Mo­bil­ný broad­band v blíz­kej bu­dúc­nos­ti eš­te zvý­ši svoj po­diel na cel­ko­vom poč­te ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní
  • Cel­ko­vý po­čet pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov do­sia­hol 1,2 mi­liar­dy na kon­ci ro­ku 2012 a do ro­ku 2018 by mal na­rásť na 4,5 mi­liar­dy.

Spo­loč­nosť Eric­sson (bur­za NAS­DAQ: ERIC) zve­rej­ni­la v sprá­ve Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port, že po­čet mo­bil­ných pri­po­je­ní v pr­vom štvrťro­ku 2013 pre­sia­hol 6,4 mi­liar­dy, do kon­ca ro­ku 2018 to­to čís­lo na­ras­tie na 9,1 mi­liar­dy. Ok­rem to­ho sa oča­ká­va vý­raz­ný ná­rast v ob­las­ti ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho mo­bil­né­ho pri­po­je­nia. Kým za­čiat­kom ro­ku 2013 ho vy­uží­va­lo 1,7 mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov, do ro­ku 2017 ich po­čet na­ras­tie až na 7 mi­liárd. Dnes je väč­ši­na ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní us­ku­toč­ne­ných prá­ve zo smar­tfó­nov a ten­to trend zos­ta­ne za­cho­va­ný aj do bu­dúc­nos­ti.

Pod­ľa pred­po­ve­de Eric­sso­nu, mo­bil­ný broad­band v blíz­kej bu­dúc­nos­ti eš­te zvý­ši svoj po­diel na cel­ko­vom poč­te ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní. Sprá­va ďa­lej uvá­dza, že po­čet mo­bil­ných pri­po­je­ní sa zvy­šu­je u po­čí­ta­čov, mo­bil­ných rout­rov a tab­le­tov s väč­ším dis­ple­jom. Pred­pok­la­dá sa ich ná­rast z 300 mi­lió­nov v ro­ku 2012 na prib­liž­ne 850 mi­lió­nov v ro­ku 2018, čím pre­ko­na­jú po­čet pev­ných ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní.

Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port sa bliž­šie poz­rel aj na pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov. Ich cel­ko­vý po­čet do­sia­hol na kon­ci ro­ku 2012 1,2 mi­liar­dy, pri­čom do ro­ku 2018 by to­to čís­lo ma­lo na­rásť tak­mer štvor­ná­sob­ne - na 4,5 mi­liar­dy. Väč­ši­na mo­bil­ných za­ria­de­ní vo sve­te dnes sú však eš­te stá­le jed­no­du­ché mo­bil­né te­le­fó­ny. Aj keď sa pe­net­rá­cia smar­tfó­nov bu­de prud­ko zvy­šo­vať, „zá­klad­né" te­le­fó­ny zos­ta­nú pod­ľa Eric­sso­nu ob­ľú­be­né aj na­ďa­lej. Ich ús­tup z tr­hu bu­de po­ma­lý - z dneš­ných 5 mi­liárd na 4 mi­liar­dy v ro­ku 2018. Dô­vo­dom je množ­stvo no­vých uží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú sme­ro­vať prá­ve do seg­men­tu lac­nej­ších - low-end za­ria­de­ní.

Tem­po zmien sa bu­de sa­moz­rej­me lí­šiť v zá­vis­los­ti od re­gió­nu. Nap­rík­lad v Zá­pad­nej Euró­pe a Se­ver­nej Ame­ri­ke bu­dú v ro­ku 2018 už tak­mer všet­ky mo­bil­né te­le­fó­ny v ru­kách pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­ny, na Stred­nom vý­cho­de, Af­ri­ke a Ázii bu­dú smar­tfó­ny tvo­riť len oko­lo 40 - 50 % všet­kých mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter