SAV si pripomenula 60. výročie založenia

Šesť de­sať­ro­čí Slo­ven­skej aka­dé­mie vied si pri­po­me­nu­li dnes v Bra­tis­la­ve aj oce­ňo­va­ním osob­nos­tí spo­lo­čen­ské­ho ži­vo­ta, bý­va­lých pred­se­dov tej­to in­šti­tú­cie a via­ce­rých uni­ver­zít.

Vý­ro­čie pri­ja­tia zá­ko­na o Slo­ven­skej aka­dé­mii vied si dnes, pres­ne šes­ťde­siat ro­kov po je­ho schvá­le­ní v Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­de, pri­po­me­nu­li na sláv­nos­tnom prog­ra­me v Bra­tis­la­ve. Zú­čas­tnil sa ho pre­zi­dent Slo­ven­skej re­pub­li­ky Ivan Gaš­pa­ro­vič, pred­se­da vlá­dy Ro­bert Fi­co, jej čle­no­via, fun­kcio­ná­ri uni­ver­zít, aka­de­mi­ci a ďal­ší hos­tia.

Na stret­nu­tí pri­po­me­nu­li ob­do­bia, kto­rý­mi ve­dec­ká čin­nosť na Slo­ven­sku za šesť de­sať­ro­čí preš­la. Te­raz má Slo­ven­ská aka­dé­mia vied 56 ve­dec­kých ús­ta­vov, 13 os­tat­ných pra­co­vísk, ro­bí v nej 1 800 ve­dec­kých pra­cov­ní­kov a vy­še pol ti­síc­ky dok­to­ran­dov. Vý­sled­ky ich vý­sku­mu pub­li­ku­jú sve­to­vé ve­dec­ké ma­ga­zí­ny. 

Pred­se­da SAV Ja­ro­mír Pas­to­rek pri tej­to príl­eži­tos­ti ok­rem iné­ho po­ďa­ko­val všet­kým, čo tvo­ria aka­de­mic­kú obec, te­da ved­com a ko­le­gom z uni­ver­zít za roz­ví­ja­nie ve­dy a nad­še­nie pre ňu, kto­ré od­ov­zdá­va­jú svo­jim nas­le­dov­ní­kom. 

Na stret­nu­tí oce­ni­li osob­nos­ti spo­lo­čen­ské­ho ži­vo­ta. I. Gaš­pa­ro­vi­ča za je­ho ini­cia­tí­vu a pod­po­ru SAV, pod­po­ru dob­rej ve­dy a vý­sku­mu na Slo­ven­sku a R. Fi­ca ok­rem iné­ho aj za pod­po­ru špič­ko­vých ved­cov. Pre­zi­dent i pre­miér vo svo­jich prí­ho­vo­roch po­ďa­ko­va­li ge­ne­rá­ciám slo­ven­ských ved­cov. I. Gaš­pa­ro­vič pri tej­to príl­eži­tos­ti po­ve­dal, že bu­dúc­nosť slo­ven­skej ve­dy vi­dí v jej ce­los­po­lo­čen­skej pod­po­re, čo po­va­žu­je za pred­pok­lad, aby bo­lo Slo­ven­sko kon­ku­ren­cies­chop­ným štá­tom. Pre­miér zdô­raz­nil, že po dvad­sia­tich ro­koch preš­ľa­po­va­nia vo ved­nej po­li­ti­ke chce vlá­da ten­to vý­voj zme­niť, ok­rem iné­ho pra­co­vať nap­rík­lad aj na za­sta­ve­ní úni­ku moz­gov. 

Za dl­ho­roč­ne nad­štan­dar­dné vzťa­hy so SAV oce­ni­li aj Jiřího Dra­ho­ša, pred­se­du Aka­dé­mie vied Čes­kej re­pub­li­ky. Ale tiež bý­va­lých pred­se­dov SAV - en­dok­ri­no­ló­ga La­dis­la­va Ma­cha, en­dok­ri­no­ló­ga a nef­ro­ló­ga Bra­nis­la­va Li­char­du­sa a fy­zi­ka Šte­fa­na Lu­by­ho. 

Oce­ni­li aj se­dem slo­ven­ských vy­so­kých škôl: bra­tis­lav­skú Eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu, Slo­ven­skú tech­nic­kú uni­ver­zi­tu a Uni­ver­zi­tu Ko­men­ské­ho, ni­trian­sku Slo­ven­skú poľ­no­hos­po­dár­sku uni­ver­zi­tu, ko­šic­kú Uni­ver­zi­tu Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka, Uni­ver­zi­tu Ma­te­ja Be­la v Ban­skej Bys­tri­ci a ko­šic­kú Uni­ver­zi­tu ve­te­ri­nár­ne­ho le­kár­stva a far­má­cie v Ko­ši­ciach. 

Slo­ven­ská aka­dé­mia vied je sa­mos­práv­na ve­dec­ká in­šti­tú­cia za­me­ra­ná na roz­voj ve­dy, vzde­la­nos­ti, kul­tú­ry a eko­no­mi­ky. Hlav­ným pos­la­ním SAV a jej or­ga­ni­zá­cií je reali­zo­vať zá­klad­ný a ap­li­ko­va­ný vý­skum v ši­ro­kom spek­tre tech­nic­kých, prí­rod­ných, hu­ma­nit­ných a spo­lo­čen­ských vied. Vý­skum­nou čin­nos­ťou sa SAV usi­lu­je roz­ví­jať poz­na­nie na me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni, pri­čom reš­pek­tu­je ak­tuál­ne pot­re­by slo­ven­skej spo­loč­nos­ti a do­má­cej kul­tú­ry.

Or­ga­ni­zá­cie aka­dé­mie sa v spo­lup­rá­ci s vy­so­ký­mi ško­la­mi po­die­ľa­jú na vzde­lá­va­ní, naj­mä vý­cho­vou mla­dých ved­cov, ale i pe­da­go­gic­kou ak­ti­vi­tou na vy­so­kých ško­lách. Pros­tred­níc­tvom bi­la­te­rál­nych a mul­ti­la­te­rál­nych ve­dec­kých me­dzi­ná­rod­ných a do­má­cich pro­jek­tov, oso­bit­ne zo zdro­jov štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ, a člen­stva v me­dzi­ná­rod­ných aso­ciá­ciách a in­šti­tú­ciách roz­ví­ja SAV roz­siah­lu me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu, čím za­čle­ňu­je slo­ven­skú ve­du do nad­ná­rod­né­ho kon­textu.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter