V Poltári spustili prvú vysokorýchlostnú optiku v okrese

Oby­va­te­lia ok­res­né­ho mes­ta Pol­tár mô­žu po pr­výk­rát vy­uží­vať op­tic­kú sieť s vy­so­ko­rý­chlos­tným inter­ne­tom, s tak­mer 200 TV prog­ra­ma­mi a naj­mo­der­nej­ší­mi smart TV služ­ba­mi. Ope­rá­tor ANTIK do­kon­čil v jú­ni vý­stav­bu op­tic­kej sie­te FTTH a spus­til pos­ky­to­va­nie naj­mo­der­nej­ších slu­žieb v ok­res­nom mes­te, kto­ré do­te­raz ne­ma­lo mož­nosť trip­le play ba­lí­ky vy­uží­vať.

Ok­res­né mes­to Pol­tár má svo­ju pr­vú vy­so­ko­rý­chlos­tnú op­ti­ku. V jú­ni spus­til ko­šic­ký ope­rá­tor ANTIK vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net až so 70 Mbit/s op­ti­kou, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s naj­bo­hat­ším zá­klad­ným ba­lí­kom na Slo­ven­sku a mo­der­ný­mi smart TV služ­ba­mi. Ide o pr­vú op­ti­ku v ok­re­se Pol­tár s rie­še­ním FTTH (Fi­ber To The Ho­me), kto­rá ve­die op­tic­ké vlák­na pria­mo do by­tov zá­ujem­cov.

„Sčí­ta­nie oby­va­te­ľov v ro­ku 2011 uká­za­lo, že Pol­tár pat­rí me­dzi ok­re­sy s naj­hor­šou vy­ba­ve­nos­ťou po­čí­tač­mi a iba tre­ti­na z oby­va­te­ľov má inter­net. Níz­ky prís­tup na inter­net v kom­bi­ná­cii s 28 % ne­za­mes­tna­nos­ťou je zlou kom­bi­ná­ciou pre ži­vo­tas­chop­nosť mes­ta," vy­svet­ľu­je Ján Tkáč, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com.

„Pre veľ­kých te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov nie je vý­stav­ba met­ro­po­lit­ných op­tic­kých sie­tí v ta­kých­to ob­las­tiach in­ves­tič­ne za­ují­ma­vá. Na­šou stra­té­giou je však pri­ná­šať kva­lit­ný a rých­ly inter­net aj do ta­kých­to miest, le­bo vie­me, že aj ich oby­va­te­lia ma­jú zá­ujem o op­tic­ké trip­le play služ­by," do­dá­va Tkáč.

Me­sač­ný pop­la­tok za vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net je 17,92 eur, pri­čom je­ho sú­čas­ťou je aj bez­plat­ný zá­klad­ný ba­lík Tan­go Di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a ti­sí­ce vo­la­ní z pev­nej lin­ky Antik. Všet­ky služ­by spo­loč­nos­ti ANTIK sú bez via­za­nos­ti. Ok­rem op­tic­ké­ho inter­ne­tu, di­gi­tál­nej te­le­ví­zie s tak­mer 200 TV prog­ra­ma­mi a ti­síc­ka­mi bez­plat­ných mi­nút te­le­fo­no­va­nia mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať mo­der­né smart TV služ­by ako je nap­rík­lad ar­chív te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia, Za­stav, pre­toč, pus­ti zno­va, nah­rá­va­nie na USB, Youtu­be a inter­net na ob­ra­zov­ke a iné. Bliž­šie in­for­má­cie zís­ka­jú zá­ujem­co­via na non-stop tel. čís­le 055/3012345 ale­bo na http://www.pol­tar.antik.sk/

Zdroj: ANTIKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter