Inteligentný WiFi kontrolér ZyXEL ako odpoveď na fenomén BYOD v podnikových sieťach

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pred­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, dá­va svo­jim par­tne­rom príl­eži­tosť vy­užiť rých­le ras­tú­ci do­pyt po tech­no­ló­gii bez­drô­to­vých kon­tro­lé­rov me­dzi ma­lý­mi a stred­ný­mi pod­nik­mi, kto­rý vy­vo­lal trend BYOD a expló­zia pou­ží­va­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Do­pyt po pro­duk­toch umož­ňu­jú­cich prís­tup k sie­ťam Wi-Fi za­ží­va roz­mach s tým, ako si stá­le viac uží­va­te­ľov a hos­ťov pri­ná­ša stá­le viac za­ria­de­ní na pra­co­vis­ko ale­bo do ve­rej­ných pries­to­rov a pred­pok­la­dá, že sa bu­dú môcť pri­po­jiť k bez­drô­to­vé­mu prís­tu­po­vé­mu bo­du. V reak­cii na tú­to si­tuáciu ho­te­ly, rek­reač­né za­ria­de­nia, ško­ly, ne­moc­ni­ce, ma­loob­chod­né pre­daj­ne i pod­ni­ky roz­ši­ru­jú pok­ry­tie Wi-Fi sig­ná­lom a to na ne kla­die no­vé ná­ro­ky. Dôs­led­kom je dra­ma­tic­ký ná­rast poč­tu men­ších or­ga­ni­zá­cií, kto­ré chcú na­sa­diť bez­drô­to­vé kon­tro­lé­ry pre sprá­vu nain­šta­lo­va­nej Wi-Fi infra­štruk­tú­ry. Tým ov­šem vzni­ká tiež vý­znam­ná príl­eži­tosť pre pre­daj­cov a ZyXEL sa im te­raz chys­tá po­môcť s ich vy­uži­tím.

No­vý ZyXEccvdvL NXC2500, štan­dar­dne pod­po­ru­jú­ci až osem prís­tu­po­vých bo­dov, je pr­vým Wi-Fi kon­tro­lo­rom od ZyXE­Lu navr­hnu­tým pre pot­re­by men­ších or­ga­ni­zá­cií, kto­ré zá­pa­sia s rých­le ras­tú­cim zá­uj­mom o bez­drô­to­vé pri­po­je­nie. Pri­ná­ša jed­no­du­ché na­sa­de­nie, vy­ni­ka­jú­ci sú­bor fun­kcií a vý­ni­moč­nú hod­no­tu, te­da všet­ko, čo je pre pro­duk­ty spo­loč­nos­ti ZyXEL cha­rak­te­ris­tic­ké. Pre­to­že do­ká­že jed­no­du­cho pod­po­ro­vať až 24 prís­tu­po­vých bo­dov, pred­sta­vu­je ces­tu k bez­prob­lé­mo­vé­mu ras­tu a so­líd­nu ochra­nu zá­kaz­ní­ko­vej in­ves­tí­cie.

Po­nu­ka spo­loč­nos­ti ZyXEL v po­do­be NXC2500 je navr­hnu­tá tak, aby pre­daj­com za­me­ra­ným na ma­lé a stred­né pod­ni­ky umož­ni­la s is­to­tou po­nú­kať aj zlo­ži­té rie­še­nia na bá­zi WLAN kon­tro­lé­rov. Ide o efek­tív­ny prís­tup ku zlo­ži­tej prob­le­ma­ti­ke, kto­rý zvy­šu­je kon­ku­ren­cius­chop­nosť pre­daj­cov po­mo­cou tech­no­ló­gie ZyXEL. Žia­dú­ce­ho vý­sled­ku sa do­siah­ne spo­je­ním WLAN kon­tro­lé­ru NXC2500 s po­čí­ta­čo­vou ap­li­ká­ciou ZyXEL WLAN Op­ti­mi­zer. Pre­daj­ca mô­že do ap­li­ká­cie WLAN Op­ti­mi­zer na­čí­tať plá­ny lo­ka­li­ty i ďal­šie in­for­má­cie a de­fi­no­vať pok­ry­tie, hus­to­tu a po­čet prís­tu­po­vých bo­dov (AP), kto­ré da­ná in­šta­lá­cia vy­ža­du­je. Keď sú nás­led­ne NXC2500 a AP nain­šta­lo­va­né, fun­gu­jú pri­po­je­né AP ako sen­zo­ry a prís­luš­né dá­ta je mož­né vy­expor­to­vať späť do ap­li­ká­cie WLAN Op­ti­mi­zer. Pre­daj­ca tak mô­že us­ku­toč­niť vi­zua­li­zá­ciu na­sa­de­ní a skon­tro­lo­vať hlu­ché mies­ta sie­te Wi-Fi, ru­še­nie a pre­no­so­vú šta­tis­ti­ku infra­štruk­tú­ry WLAN.

ZyXEL zá­ro­veň pred­sta­vu­je rad NWA5100 - trio prís­tu­po­vých bo­dov „v štý­le de­tek­to­ra dy­mu" ur­če­ných pre mon­táž na strop, kto­ré sú v kom­bi­ná­cii s kon­tro­lé­rom NXC2500 ideál­nym rie­še­ním vša­de tam, kde je nut­né kva­lit­né pok­ry­tie sig­ná­lom Wi-Fi a AP pri­tom ne­ma­jú pre­ká­žať a po­kiaľ mož­no ani byť vi­dieť.

Má­me sku­toč­nú príl­eži­tosť zvý­šiť pre­daj Wi-Fi kon­tro­lé­rov ma­lým a stred­ným pod­ni­kom po­sí­le­ním in­for­mo­va­nos­ti a schop­nos­ti na­šich pre­daj­cov, ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, CEE Chan­nel lea­der spo­loč­nos­ti ZyXEL: „Fe­no­mén BYOD a expló­zia pou­ží­va­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní zna­me­na­jú, že za­is­tiť vša­de kva­lit­né pok­ry­tie je dnes dô­le­ži­tej­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Za pos­led­ný rok sme za­zna­me­na­li sku­toč­ne vý­raz­ný pre­daj na­šich Wi-Fi pro­duk­tov sub­jek­tom v od­vet­ví rek­reácie, vzde­lá­va­nia a v šir­šom ve­rej­nom sek­to­re, ale aj ma­lým a stred­ným pod­ni­kom. Za­ťa­že­nie Wi-Fi sie­tí v tých­to sek­to­roch sa nes­mier­ne zvy­šu­je s tým, ako sa stá­le viac uží­va­te­ľov po­mo­cou väč­šie­ho poč­tu za­ria­de­ní pri­po­ju­je k bo­hat­šie­mu ob­sa­hu a ap­li­ká­ciám. Je te­da nut­né up­lat­ňo­vať väč­šiu kon­tro­lu tak, aby bo­lo mož­né pri­ra­ďo­vať prio­ri­tu naj­dô­le­ži­tej­ším uží­va­te­ľom a pre­no­som a op­ti­ma­li­zo­vať vý­kon­nosť a dos­tup­nosť.

No­vý pro­dukt NXC2500 to zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je. Ide o pr­vý kon­tro­lér, kto­rý je navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre na­sa­de­nie v men­šom roz­sa­hu a dá­va par­tne­rom spo­loč­nos­ti ZyXEL mož­nosť po­nú­kať nie­čo no­vé­ho a od­liš­né­ho. Mys­lí­me si, že pre na­šich par­tne­rov pred­sta­vu­je at­rak­tív­nu príl­eži­tosť zvy­šo­vať pre­daj bez­drô­to­vých kon­tro­le­rov v no­vom a do­po­siaľ nie príl­iš vy­uži­tom tr­žnom seg­men­te."

Rov­na­ko ako všet­ky os­tat­né Wi-Fi rie­še­nia a swit­che ZyXEL sú no­vé pro­duk­ty pre­dá­va­né s ce­lo­ži­vot­nou zá­ru­kou, a zá­kaz­ní­ci si tak mô­žu byť is­tí so­líd­nou náv­rat­nos­ťou svo­jej in­ves­tí­cie. V sú­čas­nos­ti ZyXEL dá­va k dis­po­zí­cii ma­te­riá­ly pre pre­daj­né ško­le­nia, ako i nep­re­daj­né a pred­vá­dzacie pro­duk­ty. Spo­loč­nosť rov­na­ko plá­nu­je us­po­ria­dať sé­riu webi­ná­rov pre par­tne­rov na té­mu ras­tú­cich príl­eži­tos­tí v ob­las­ti Wi-Fi tech­no­ló­gií.

ZyXEL dis­po­nu­je ob­sia­hlym sor­ti­men­tom bez­drô­to­vých rie­še­ní, kto­ré od­po­ve­da­jú pot­re­bám ma­lých, ale aj veľ­kých pod­ni­kov a umož­ňu­jú par­tne­rom kon­ku­ro­vať vo všet­kých tr­žných seg­men­toch, ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák. „ZyXEL je te­raz kon­ku­ren­cies­chop­ný vo všet­kých ob­las­tiach tr­hu s Wi-Fi tech­no­ló­gia­mi a switchmi. Má­me sku­toč­ne kom­plexnú po­nu­ku, kto­rá na­šim par­tne­rom do­vo­ľu­je sú­ťa­žiť s po­nu­kou kto­ré­ho­koľ­vek iné­ho do­dá­va­te­ľa. ZyXEL je v ras­tú­cej mie­re vní­ma­ný ako vie­ro­hod­ná, kon­ku­ren­cies­chop­ná a spo­ľah­li­vá voľ­ba v ob­las­ti bez­drô­to­vých aj tra­dič­ných sie­tí."

Ok­rem us­po­ko­jo­va­nia po­trieb na po­li bez­drô­to­vých sie­tí sa­moz­rej­me ZyXEL po­nú­ka tiež rad pl­ne spra­vo­va­ných, nes­pra­vo­va­ných a in­te­li­gen­tných swit­chov ako rie­še­nie sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry, kto­rá pl­ní rôz­no­ro­dé po­žia­dav­ky všet­kých zá­kaz­ní­kov. Vy­ni­ka­jú­ca úro­veň uni­ver­zál­nej ochra­ny po­tom pos­ky­tu­je rad uni­fi­ko­va­ných bez­peč­nos­tných brán ZyWALL. ZyXEL je jed­ným z naj­ús­peš­nej­ších do­dá­va­te­ľov na tých­to tr­hoch a zís­ka­va si stá­le väč­šie re­no­mé ako do­dá­va­teľ sie­ťo­vých rie­še­ní pre zá­kaz­ní­kov rôz­nych veľ­kos­tí v pod­ni­ko­vej sfé­re aj vo ve­rej­nom sek­to­re.

Zá­kaz­ní­ci a par­tne­ri, kto­rí pot­re­bu­jú ďal­šie in­for­má­cie o kon­tro­lé­re NXC2500 a no­vých prís­tu­po­vých bo­doch ra­du NWA5100, sa mô­žu ob­rá­tiť na www.zyxel.cz

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter