SAP je jednotkou v Business Intelligence na globálnom trhu

Spo­loč­nosť SAP AG je jed­not­kou v ob­las­ti Bu­si­ness In­telli­gen­ce na glo­bál­nom tr­hu. Vy­plý­va to z Mar­ket Sha­re Ana­ly­sis: Bu­si­ness In­telli­gen­ce, Ana­ly­tics and Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment, kto­rú vy­pra­co­va­la spo­loč­nosť Gar­tner. Sprá­va ob­sa­hu­je ana­lý­zu po­die­lu fi­riem na tr­hu za rok 2012* a SAP v nej do­sia­hol ve­dú­ce pos­ta­ve­nie s 22,1-per­cen­tným po­die­lom v ob­las­ti Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI), ana­lýz a ria­de­nia vý­kon­nos­ti. Za líd­ra bol ne­mec­ký sof­tvé­ro­vý gi­gant ozna­če­ný aj v sprá­ve 2013 Gar­tner Ma­gic Quad­rant for Cor­po­ra­te Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment (CPM) Sui­tes.

„Ide o potvr­de­nie na­šej stra­té­gie, na zá­kla­de kto­rej zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­me to naj­lep­šie, čo exis­tu­je v ob­las­ti rie­še­ní pre BI, ana­lýz a ria­de­nia vý­kon­nos­ti," uvie­dol Adam Bin­nie, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a glo­bál­ny vice­pre­zi­dent pre Bu­si­ness In­telli­gen­ce, SAP. „Úlo­hou SAP je po­má­hať zá­kaz­ní­kom dos­tať sa k skry­tej hod­no­te ich dát. Pre­to pos­ky­tu­je­me uce­le­ný sú­bor rie­še­ní a tech­no­ló­gií, kto­ré po­má­ha­jú or­ga­ni­zá­ciám vy­uží­vať si­lu veľ­kých dát, so­ciál­nych, pod­ni­ko­vých, mo­bil­ných a clou­do­vých tech­no­ló­gií na zís­ka­nie stra­te­gic­kej vý­ho­dy." 

SAP je líd­rom vo vý­vo­ji ana­ly­tic­kých rie­še­ní, kto­ré po­má­ha­jú spo­loč­nos­tiam ro­biť re­vo­lú­ciu v roz­ho­do­va­com pro­ce­se. Or­ga­ni­zá­cie in­ves­tu­jú do rie­še­ní SAP, aby sa sta­li in­for­mo­va­nej­ší­mi, lep­šie or­ga­ni­zo­va­ný­mi a pruž­nej­ší­mi, čo im umož­ní do­sa­ho­vať lep­šie vý­sled­ky.

Spo­loč­nosť SAP ne­dáv­no ozná­mi­la no­vin­ky v BI, vrá­ta­ne sof­tvé­ru SAP Lu­mi­ra™, kto­ré­ho cie­ľom je pos­kyt­núť je­den sú­bor sof­tvé­rov pre kom­plex­ný preh­ľad, jed­no mies­to pre všet­ky in­for­má­cie a je­den štan­dard pre pod­ni­ko­vé BI. Ana­ly­tic­ké rie­še­nia od spo­loč­nos­ti SAP vy­tvá­ra­jú osob­né, dô­ve­ry­hod­né, inter­ak­tív­ne zob­ra­ze­nie in­for­má­cií vy­chá­dza­jú­cich z chaosu veľ­kých dát.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te SAP Newsroom. Sle­duj­te nás na Twit­ter @sap­news.
*Mar­ket Sha­re Ana­ly­sis: Bu­si­ness In­telli­gen­ce, Ana­ly­tics and Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment, 2012, Dan Som­mer, Bha­vish Sood, 7. má­ja 2013.

Zdroj: SAP AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter