NKÚ: Preskúma efektivitu štátnych peňazí v školstve

Stred­né a vy­so­ké ško­ly na Slo­ven­sku ča­ká roz­siah­la kon­tro­la to­ho, ako prip­ra­vu­jú svo­jich zve­ren­cov na vstup na pra­cov­ný trh. Naj­vyš­ší kon­trol­ný úrad (NKÚ) za­čne od po­lo­vi­ce jú­la skú­mať, s akou efek­ti­vi­tou a účin­nos­ťou sa vy­nak­la­da­jú štát­ne pe­nia­ze na príp­ra­vu a up­lat­ne­nie ab­sol­ven­tov vy­bra­ných škôl.

Na tla­čo­vom brí­fin­gu o tom dnes in­for­mo­val šéf sek­cie špe­ciál­nych od­vet­ví a čin­nos­tí NKÚ Pe­ter Ka­pus­cin­ský. Ini­cia­tí­vu plá­nu­je NKÚ ukon­čiť v de­cem­bri toh­to ro­ku.

NKÚ ne­bu­de kon­tro­lo­vať všet­ky ško­ly. Zo stred­ných sa za­me­ria na 20 od­bor­ných a hlav­ne spo­je­ných škôl, pre­to­že z je­ho ana­lý­zy vy­šli ako naj­ri­zi­ko­vej­šie. Z kon­tro­ly sa roz­hod­li úpl­ne vy­pus­tiť gym­ná­ziá, stred­né prie­my­sel­né ško­ly a kon­zer­va­tó­riá. Čo sa tý­ka vy­so­kých škôl, pôj­de o kon­tro­lu na de­sia­tich ve­rej­ných uni­ver­zi­tách vo všet­kých re­gió­noch.

Ško­ly vy­be­ra­li kon­tro­ló­ri s dô­ra­zom na up­lat­ni­teľ­nosť ab­sol­ven­tov na tr­hu prá­ce. Po­su­dzo­va­li tiež dos­tup­né in­for­má­cie z hod­no­tia­cich správ jed­not­li­vých škôl. Pri vý­be­re vzor­ky vy­chá­dza­li aj z vý­ka­zov Šta­tis­tic­ké­ho úra­du SR, z úda­jov mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu a Ústa­vu in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva.

Jed­nou z úloh kon­trol­nej ak­cie je po­sú­diť, ako ško­ly prip­ra­vu­jú žia­kov a štu­den­tov na trh prá­ce, a to, ako sa v ňom up­lat­ňu­jú. Kon­tro­ló­ri bu­dú hľa­dať od­po­ve­de na otáz­ky, či štát­ne pe­nia­ze slú­žia na do­siah­nu­tie sta­no­ve­ných cie­ľov a fun­go­va­nie ško­ly, a či sú uchá­dza­či prip­ra­ve­ní pre vstup na trh prá­ce.

Zis­ťo­vať bu­dú, koľ­kí sa up­lat­ni­li do troch me­sia­cov, do pol ro­ka a koľ­kí si náj­du za­mes­tna­nie do jed­né­ho ro­ka. NKÚ sa za­me­ria aj na kva­li­tu pe­da­go­gic­kých pra­cov­ní­kov, kto­rá má vplyv na vý­sled­ky štu­den­tov. Na spo­koj­nosť sa bu­dú pý­tať aj štu­den­tov.

Hos­po­dá­re­nie škôl bu­de NKÚ ana­ly­zo­vať za ro­ky 2009 až 2012. V skú­ma­ní toh­to ob­do­bia sa za­me­ria na vý­voj poč­tu štu­den­tov, pe­da­go­gic­kých aj ne­pe­da­go­gic­kých za­mes­tnan­cov a ich po­diel k štu­den­tom.

Poz­rú sa aj na mzdy, ná­kup exter­ných slu­žieb vrá­ta­ne tzv. lie­ta­jú­cich pro­fe­so­rov, na prie­mer­nú do­tá­ciu na štu­den­ta, prie­mer­né nák­la­dy na vzde­lá­va­nie pod­ľa od­bo­rov. Vý­sled­kom to­ho bu­de aj po­rov­na­nie me­dzi jed­not­li­vý­mi stred­ný­mi a vy­so­ký­mi ško­la­mi. Hod­no­tiť sa bu­de aj spo­lup­rá­ca škôl s pros­tre­dím praxe.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter