Ericsson získal tri ocenenia za inovatívne riešenia

Spo­loč­nosť Eric­sson zís­ka­la za rok 2012 oce­ne­nie v ka­te­gó­rii pro­duk­tov pre smart grids za svo­je rie­še­nie pre ria­de­nie ko­mu­ni­ká­cie in­te­li­gen­tných sie­tí. Sú­ťaž, v rám­ci kto­rej sa kaž­do­roč­ne ude­ľu­jú ce­ny rie­še­niam a pro­duk­tom pre smart grids, spon­zo­ru­je or­ga­ni­zá­cia SmartGrid.TMCnet.com, kto­rá pre­vádz­ku­je webo­vé strán­ky TMC a Cros­sfi­re Me­dia.

Ce­ny sú ude­ľo­va­né pro­duk­tom, kto­ré pris­pie­va­jú k zdo­ko­na­ľo­va­niu tech­no­ló­gií in­te­li­gen­tných sie­tí a pri­ná­ša­jú ino­vá­cie, kto­ré po­má­ha­jú roz­ví­jať ten­to seg­ment tr­hu. Oce­ne­né rie­še­nie od Eric­sso­nu po­má­ha dis­tri­buč­ným pod­ni­kom op­ti­mál­ne za­vá­dzať a ria­diť sie­te tvo­re­né rôz­ny­mi tech­no­ló­gia­mi a od via­ce­rých do­dá­va­te­ľov, pros­tred­níc­tvom kom­plexné­ho a in­teg­ro­va­né­ho ria­de­nia stá­le zlo­ži­tej­šej ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry. Ener­ge­tic­ké fir­my tak mô­žu vďa­ka ko­mu­ni­kač­ným lin­kám in­te­li­gen­tných sie­tí do­siah­nuť vy­ššiu úro­veň efek­ti­vi­ty, spo­ľah­li­vos­ti a bez­peč­nos­ti.

Oce­ne­nie zís­ka­lo aj rie­še­nie Eric­sso­nu pre pri­po­je­nie vo­zi­diel po­mo­cou clou­du, v sú­ťa­ži CTIA-Tech. Tá oce­ňu­je naj­ino­va­tív­nej­šie no­vé bez­drô­to­vé pro­duk­ty a služ­by v ob­las­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií, spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, fi­rem­né­ho sek­to­ru a v sie­ťo­vom od­vet­ví. Oce­ne­né rie­še­nie pre ob­lasť dop­ra­vy a auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, po­má­ha prib­li­žo­vať a pre­pá­jať zá­uj­my sub­jek­tov pô­so­bia­cich v ob­las­ti auto­mo­ti­ve a tech­no­ló­gií so spot­re­bi­teľ­mi - te­da vo­dič­mi a pa­sa­žier­mi. Rie­še­nie od Eric­sso­nu sa na pr­vej prieč­ke ocit­lo vďa­ka svo­jej ino­va­tív­nos­ti, fun­kčnos­ti, tech­no­lo­gic­ké­mu vý­zna­mu, spô­so­bu za­vá­dzania do prax, cel­ko­vé­ho doj­mu a ďal­ších - sú­ťaž hod­no­ti­la tak­mer 300 pa­ra­met­rov.

Tre­tím ús­pe­chom je pr­vá ce­na v sú­ťa­ži Con­nec­ted TV Award za­me­ra­nej na te­le­víz­ne vy­sie­la­nie cez inter­net v ka­te­gó­rii Vý­raz­ná tech­nic­ká ino­vá­cia. Ce­na bo­la Eric­sso­nu ude­le­ná za rie­še­nie te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia v sie­ti LTE, kto­ré rea­gu­je na ras­tú­ci do­pyt spot­re­bi­te­ľov po te­le­víz­nom vy­sie­la­ní dos­tup­nom kde­koľ­vek. Umož­ňu­je mo­bil­ným ope­rá­to­rom a ch me­diál­nym par­tne­rom efek­tív­ne pos­ky­to­vať nad­štan­dar­dné služ­by v ga­ran­to­va­nej kva­li­te v sie­ti LTE, čo pri­ná­ša no­vé eko­no­mic­ké príl­eži­tos­ti. Sú­ťaž, kto­rá vznik­la v ro­ku 2011, hod­no­tí sa­mot­né vy­sie­la­nie aj tech­no­ló­gie, kto­ré ho umož­ňu­jú. Zá­ro­veň oce­ňu­je ino­vá­cie v ob­las­ti slu­žieb a tech­no­ló­gií, do­pad na trh a know-how na tr­hu te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia cez inter­net.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter