Najkvalitnejšie odpovede v emailovej komunikácii poskytuje Orange

Spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko pos­ky­tu­je naj­kva­lit­nej­šie od­po­ve­de v e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ní­kom. Vy­ply­nu­lo to z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti MindBrid­ge Con­sul­ting, kto­rý hod­no­tí kva­li­tu e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Oran­ge ob­stál naj­lep­šie zo slo­ven­ských ope­rá­to­rov v ôs­mej vl­ne pries­ku­mu za­me­ra­nom na kva­li­tu e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ní­kom. Pries­kum kaž­dé­ho pol ro­ka reali­zu­je vý­skum­ná spo­loč­nosť MindBrid­ge Con­sul­ting.

Od­po­ve­de ope­rá­to­rov sú hod­no­te­né na zá­kla­de dvoch kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľov. Pr­vým je ECS (Es­sen­tial Com­mu­ni­ca­tion Sco­re), kto­rý pok­rý­va rých­losť od­po­ve­dí, kor­po­rát­ne in­for­má­cie (poz­dra­ve­nie, me­no pra­cov­ní­ka a kon­tak­ty na spo­loč­nosť) a vlast­ný ob­sah od­po­ve­de (či sú pos­kyt­nu­té všet­ky po­ža­do­va­né in­for­má­cie). Dru­hým uka­zo­va­te­ľom je PAS (ProAc­ti­ve Sco­re), kto­rý sle­du­je proak­tív­nu ko­mu­ni­ká­ciu ope­rá­to­ra sme­ru­jú­cu k pre­da­ju ale­bo vy­ššej spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­ka.

„V rám­ci na­šej stra­té­gie kon­ti­nuál­ne po­sil­ňu­je­me elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi, a to nie­len pros­tred­níc­tvom e-mai­lov, ale aj po­mo­cou so­ciál­nych mé­dií. Na­ši zá­kaz­ní­ci sa na nás mô­žu ke­dy­koľ­vek ob­rá­tiť či už kla­sic­ký­mi ka­nál­mi, tak i pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku a naj­nov­šie aj Twit­te­ru. Chce­me, aby zís­ka­li všet­ky in­for­má­cie ta­kou for­mou, kto­rá im naj­viac vy­ho­vu­je. Nie­len ob­sah, ale aj for­ma do­ru­če­nia in­for­má­cií je pre nás kľú­čo­vá, " ho­vo­rí Vla­dis­lav Kup­ka, ria­di­teľ úse­ku slu­žieb zá­kaz­ní­kom spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Prie­mer­ná dĺžka od­po­ve­de Oran­geu je prib­liž­ne 48 ho­dín. Oran­ge spo­me­dzi slo­ven­ských ope­rá­to­rov od­po­ve­dal na otáz­ky zá­kaz­ní­kov naj­pres­nej­šie a pos­ky­tol im naj­viac dopl­ňu­jú­cich od­po­ve­dí.

Pries­kum pre­bie­hal for­mou mys­te­ry e-mai­lin­gu. Pre úče­ly pro­jek­tu bo­lo vy­tvo­re­ných 50 ne­zá­vis­lých e-mai­lo­vých adries, z kto­rých bo­li za­sla­né otáz­ky na ope­rá­to­rov za­me­ra­né na pro­duk­ty, služ­by, ino­vá­cie, po­ra­den­stvo, ce­ny a dos­tup­nosť. V pries­ku­me na dru­hom mies­te skon­či­lo O2 a na tre­ťom Te­le­kom.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter