O austrálsku satelitnú sieť má záujem Eutelsat aj Inmarsat

Fran­cúz­ska spo­loč­nosť Eutel­sat Com­mu­ni­ca­tions SA a brit­ský In­mar­sat sú me­dzi tý­mi zá­ujem­ca­mi, kto­rí v pr­vom ko­le pred­lo­žia po­nu­ky v pro­ce­se pre­da­ja aus­trál­skej sa­te­lit­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te Op­tus Sa­telli­te. V pon­de­lok o tom in­for­mo­va­la agen­tú­ra Reu­ters.

Spo­loč­nosť Op­tus vlas­tní Sin­gTel, naj­väč­ší te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor v ju­ho­vý­chod­nej Ázii, a hod­no­tu jej sa­te­lit­nej di­ví­zie ur­čil na 2 mld. aus­trál­skych do­lá­rov (AUD). Zá­ujem­cov pod­ľa zdro­ja agen­tú­ry Reu­ters, kto­rý nech­cel byť me­no­va­ný, pri­ťa­hu­je sta­bil­ný tok ho­to­vos­ti, kto­rý sa­te­lit­ný ope­rá­tor vy­tvá­ra, ako aj níz­ke ka­pi­tá­lo­vé vý­dav­ky, kto­ré by si spo­loč­nosť po zme­ne vlas­tní­ka vy­ža­do­va­la. K zá­ujem­com o Op­tus Sa­telli­te pa­tria ok­rem iných aj pri­va­te equi­ty spo­loč­nos­ti KKR & Co, Blac­ksto­ne Group a Carly­le Group.

Spo­loč­nosť Op­tus Sa­telli­te, kto­rá pre­vádz­ku­je päť sa­te­li­tov a v ro­ku 2013 prip­ra­vu­je štart šies­te­ho, te­le­ko­mu­ni­kač­ný gi­gant Sin­gTel zís­kal v ro­ku 2001 ako sú­časť ak­vi­zí­cie aus­trál­ske­ho ope­rá­to­ra Op­tus. Ho­ci Aus­trá­lia bo­la vo fi­nan­čnom ro­ku 2012 zdro­jom 65 % tr­žieb sin­ga­pur­skej spo­loč­nos­ti, Sin­gTel sa­te­lit­nú di­ví­ziu svo­jej aus­trál­skej po­boč­ky pre­dá­va, keď­že bo­ju­je s po­ma­lým ras­tom na do­má­com, ako aj na aus­trál­skom tr­hu. Zisk z pre­da­ja by mu po­mo­hol na­pum­po­vať fi­nan­cie do je­ho rých­lej­šie ras­tú­cich tr­hov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter