Nove dotykové Ultrabooky Sony VAIO Pro

No­vé do­ty­ko­vé Ultra­boo­ky So­ny VAIO Pro sú ultra ľah­ké a ultra vý­kon­né. Mo­del VAIO Pro 11 je s vá­hou 870 g naj­ľah­ším Ultra­boo­kom s do­ty­ko­vým dis­ple­jom na sve­te! S 11,6-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja je o nie­čo men­ší než je­ho väč­ší brat VAIO Pro 13 s 13,3-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou. Oba mo­de­ly sú však ľah­ké, od­ol­né a vý­kon­né.

Špe­ciál­ne tva­ro­va­ná pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, ba­té­ria s vý­dr­žou 8 až 11 ho­dín a tech­no­ló­gia NFC ro­bia zo sé­rie Pro no­te­boo­ky prí­jem­né na pou­ží­va­nie. Tech­no­ló­gia TRI­LU­MI­NOS Dis­play for mo­bi­le umož­ní zob­ra­ze­nie šir­šej šká­ly fa­rieb, tak­že ob­raz na no­te­boo­ku bu­de kraj­ší. Po­te­ší aj mož­nosť vy­tvo­re­nia vlas­tnej WiFi sie­te pre ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia.

Níz­ka hmot­nosť, vy­so­ký vý­kon

No­vé Ultra­boo­ky So­ny VAIO Pro s do­ty­ko­vým dis­ple­jom sú stvo­re­né pre ži­vot v po­hy­be. Mo­del VAIO Pro 11 je s uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja 29,4 cm (11,6") a hmot­nos­ťou 0,87 kg do­kon­ca naj­ľah­ším Ultra­boo­kom s do­ty­ko­vým dis­ple­jom na sve­te. Ho­ci je mo­del VAIO Pro 13 o nie­čo ťaž­ší (1,06 kg), mô­že sa poch­vá­liť väč­ším dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 33,7 cm (13,3").

Ľahuč­ké te­lo no­te­boo­kov VAIO Pro má špe­ci­fic­kú povr­cho­vú úp­ra­vu a je vy­ro­be­né z jed­nos­mer­ných uh­lí­ko­vých vlá­kien, kto­ré sú o 50 % ľah­šie a o 25 % pev­nej­šie než hli­ník. Na­priek níz­kej hmot­nos­ti však po­nú­ka­jú vy­so­ký vý­kon, a to vďa­ka pro­ce­so­ru In­tel Co­re 4. ge­ne­rá­cie. Na­vy­še v se­be uk­rý­va­jú vý­kon­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8, kto­rý zvlád­ne aj tie naj­ná­roč­nej­šie úlo­hy. Oba mo­de­ly VAIO Pro tak udr­žia krok aj s člo­ve­kom, kto­rý pot­re­bu­je mať vždy po ru­ke naj­vyš­ší vý­kon. Do­ty­ko­vý Full HD dis­plej, s uni­kát­nou tech­no­ló­giou pre mo­bil­né za­ria­de­nia TRI­LU­MI­NOS Dis­play for mo­bi­le, sa sta­rá o kraj­šie far­by pri preh­rá­va­ní vi­deo­sú­bo­rov, fo­tog­ra­fií či pre­zen­tá­cií. Os­trej­ší pri­ro­dze­ný ob­raz pl­ný sý­tych realis­tic­kých fa­rieb oča­rí oko kaž­dé­ho uží­va­te­ľa.

Kom­for­tné pou­ží­va­nie

Ele­gan­tná pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca sa po ot­vo­re­ní no­te­boo­ku mier­ne nak­lo­ní, čím umož­ňu­je po­hodl­né pí­sa­nie cez deň i v no­ci. Klá­ve­sy ma­jú vy­so­ký zdvih a dos­ta­toč­ne veľ­ké me­dze­ry, čo je ideál­ne pre rých­le bez­chyb­né pí­sa­nie. Na­vy­še, plo­cha pre dla­ne ply­nu­lo kle­sá k povr­chu sto­la a tým eli­mi­nu­je zá­ťaž pre zá­päs­tia.

Po­hodl­ná je aj prá­ca bez na­pá­ja­nia. Mo­del So­ny VAIO Pro 13 vy­dr­ží na ba­té­rii 8 ho­dín a mo­del VAIO Pro 11 vám bu­de k dis­po­zí­cii 11 ho­dín. V prí­pa­de, že pot­re­bu­je­te pra­co­vať bez ener­gie eš­te dlh­šie, mô­že­te vy­užiť dopl­nko­vú plo­chú ba­té­riu, kto­rá zdvoj­ná­so­bí vý­drž no­te­boo­ku. Pri mo­de­li VAIO Pro 13 to zna­me­ná 18 ho­dín a mo­del VAIO Pro 11 do­kon­ca vy­dr­ží neu­ve­ri­teľ­ných 25 ho­dín. To je dos­ta­toč­ná vý­drž na akú­koľ­vek prá­cu či ces­tu.

Všet­kých, kto­rí ra­di po­ze­ra­jú na svo­jom no­te­boo­ku fil­my ale­bo po­čú­va­jú hud­bu, po­te­ší špič­ko­vé oz­vu­če­nie. Re­žim Clear Audio+ po­nú­ka šty­ri pred­voľ­by, kto­ré pris­pô­so­bia po­da­nie zvu­ku po­ža­do­va­né­mu štý­lu. In­teg­ro­va­ná NFC tech­no­ló­gia auto­ma­tic­ky spá­ru­je no­te­book s NFC kom­pa­ti­bil­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi či slú­chad­la­mi. Pri po­čú­va­ní ob­ľú­be­nej hud­by vás tak už ne­bu­dú ru­šiť žiad­ne zby­toč­né káb­le.

Ne­má­te v do­sa­hu Wi-Fi sig­nál, ale­bo s ním má­te prob­lém? Po­mo­cou Wi-Fi rou­te­ra, na­pá­ja­né­ho z AC adap­té­ra, zme­ní­te pev­né sie­ťo­vé pri­po­je­nie Et­her­net na vlast­ný mo­bil­ný prís­tu­po­vý bod. Sta­čí ho len pri­po­jiť a vlas­tná Wi-Fi sieť vám bu­de ih­neď k dis­po­zí­cii. Bez­drô­to­vo je mož­né na­raz pri­po­jiť až päť smar­tfó­nov či tab­le­tov - tak­že sig­nál mô­žu zdie­ľať všet­ky va­še za­ria­de­nia na­raz.

No­vé no­te­boo­ky So­ny VAIO Pro bu­dú na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­né od kon­ca jú­na za ce­nu od 1 199 EUR.

Zdroj: SonyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter