ČR: Notebook Acer Aspire R7 získáva na veľtrhu Computex 2013 spolu s monitorom Acer B6 cenu Best Choice Awards

Mo­ni­tor B6, vy­ro­be­ný z re­cyk­lo­va­ných plastů, zís­ká­vá ocenění Green IC. Spo­leč­nost Acer ozna­mu­je, že na le­toš­ním ve­letr­hu COM­PU­TEX TAI­PEI zís­kal no­te­book As­pi­re R7 spo­lečně s řadou mo­ni­torů B6 ocenění Best Choice. Re­vo­luč­ní no­te­book As­pi­re R7 od Ace­ru soutěžil v ka­te­go­rii „Po­čí­ta­če a sys­té­my", za­tím­co mo­ni­to­ry B6 vy­ro­be­né z re­cyk­lo­va­né­ho (PCR) plas­tu ob­stá­ly v ka­te­go­rii „Green ICT".

Best Choice Award je jed­ním z vy­zna­me­ná­ní ozná­me­ných na dru­hém největším ve­letr­hu po­čí­tačů a ko­mu­ni­kač­ních tech­no­lo­gií (ICT) na světě (největším v Asii a Ti­cho­moří) - COM­PU­TEX TAI­PEI. Ocenění jsou udělo­vá­na nej­lep­ším glo­bálně dos­tup­ným tchajwan­ským ICT pro­duktům. Hlav­ní­mi hod­no­tí­cí­mi kri­té­rii je fun­kcio­na­li­ta, ino­va­tiv­nost a tr­žní po­ten­ciál. Cí­lem to­ho­to ocenění udělo­va­né­ho od ro­ku 2002 je pov­zbu­ze­ní krea­ti­vi­ty.

No­te­book As­pi­re R7 stvoře­ný pro psa­ní i do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní

No­te­book As­pi­re R7 má 15,6" Full HD 1 920 × 1080 px do­ty­ko­vý dis­plej. Byl navr­žen s oh­le­dem na no­vý st­yl pou­ží­vá­ní po­čí­tačů, kte­rým je ve stá­le větší míře kom­bi­na­ce do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní a za­dá­vá­ní textu prostřed­nic­tvím kla­sic­ké klá­ves­ni­ce. As­pi­re R7 má přemístěnou klá­ves­ni­ci a re­vo­luč­ní pant Ezel, dí­ky kte­ré­mu je mož­né po­hy­bo­vat s ob­ra­zov­kou směrem dopředu a nak­lápět ji do různých po­zic. To je důvod, proč je u R7 kom­bi­na­ce do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní s kla­sic­kou klá­ves­ni­cí in­tui­tivnější a přiro­zenější. As­pi­re R7 zís­kal ja­ko uz­ná­ní za vy­ni­ka­jí­cí ino­va­ce ocenění Red Dot a Com­pu­tex d&i de­sign.

Dí­ky čtyřem módům lze pou­žít R7 ja­ko kla­sic­ký no­te­book, ja­ko tab­let po­lo­že­ný na sto­le, ja­ko mo­ni­tor, ne­bo jej lze přep­nout do re­ži­mu „Ezel". Ten do­vo­lu­je umístění ob­ra­zov­ky nad zá­klad­nou do li­bo­vol­né po­zi­ce i úh­lu. Dí­ky to­mu mo­hou uži­va­te­lé efek­tivně pra­co­vat tam, kde chtějí, a ja­kým způso­bem chtějí - vsedě ne­bo ve sto­je, při po­lo­že­ní na sto­le ne­bo na no­hou. Spe­ciál­ní pant „Ezel" us­nad­ňu­je otá­če­ní ob­ra­zov­ky pro po­hodl­né do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní ne­bo psa­ní, při tvorbě, proh­lí­že­ní ne­bo sdí­le­ní ob­sa­hu.

Řada mo­ni­torů B6 s er­go­no­mic­kým de­sig­nem

Mo­ni­to­ry řady B6 jsou vy­ro­be­ny z re­cyk­lo­va­né­ho (PCR) plas­tu a jsou v něko­li­ka ze­mích za­řaze­ny do prog­ra­mu EPEAT Gold. Řada B6 je se svou er­go­no­mic­kou konstruk­cí a pro­fe­sio­nál­ním vzhle­dem za­měřena předev­ším na fi­rem­ní uži­va­te­le. Vo­li­tel­ný mul­ti­fun­kční er­go­no­mic­ký sto­jan Er­goS­tand umož­ňu­je sklo­pe­ní ob­ra­zov­ky v roz­me­zí od -5° do 35° pro nas­ta­ve­ní op­ti­mál­ní­ho úh­lu poh­le­du. Zá­klad­nou lze otá­čet do­le­va ne­bo dop­ra­va v roz­sa­hu 120° pro snad­nou pre­zen­ta­ci. Na­víc jde měnit i vý­šku ob­ra­zov­ky směrem na­ho­ru a dolů v roz­me­zí až 150 mm pro za­jištění po­hodl­ní při sle­do­vá­ní ob­ra­zu. Pos­led­ní, ale ne­méně důle­ži­tou fun­kcí je mož­nost oto­če­ní mo­ni­to­ru na vý­šku (Pi­vot), což mu přiná­ší dal­ší mož­nos­ti vy­uži­tí.

Mo­ni­to­ry jsou k dis­po­zi­ci v úh­lopříč­kách od 19 do 29 palců a jsou šetr­né k ži­vot­ní­mu prostředí. To zna­me­ná, že pa­ne­ly neob­sa­hu­jí ne­bez­peč­né pr­vky, ja­ko je rtuť ne­bo olo­vo, na­víc sni­žu­je LED pod­sví­ce­ní spotřebu elek­tric­ké ener­gie. Mo­ni­to­ry spl­ňu­jí nor­my ENER­GY STAR a zís­ka­ly cer­ti­fi­kát TCO Dis­plays 6.0.

Zdroj: COMPUTEX TAIPEIOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter