ZyXEL USG100-PLUS – univerzálne riešenie pre jednotné zabezpečenie v malých podnikoch

No­vé za­ria­de­nie po­nú­ka ochra­nu trie­dy en­terpri­se v ba­líč­ku pre ma­lé pod­ni­ky, kto­rý je do­ko­na­lou voľbou pre or­ga­ni­zá­cie až s 30 uží­va­teľ­mi - a pre par­tne­rov spo­loč­nos­ti ZyXEL zna­me­ná príl­eži­tosť k po­sil­ne­niu ver­nos­ti zá­kaz­ní­kov.

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, svo­jim par­tne­rom te­raz po­nú­ka za­ria­de­nie pre za­bez­pe­če­nie ty­pu „všet­ko v jed­nom", kto­ré im do­vo­ľu­je sme­ro­vať na ras­tú­ci trh s bez­peč­nos­tný­mi rie­še­nia­mi trie­dy en­terpri­se ur­če­ný­mi pre men­šie fir­my. Bez­peč­nos­tné za­ria­de­nie ZyWALL USG100-PLUS pri­ná­ša vy­ni­ka­jú­ci vý­kon a vy­spe­lé fun­kcie, kto­ré umož­ňu­jú chrá­niť ma­lé a stred­né pod­ni­ky až s 30 uží­va­teľ­mi pred dneš­ný­mi so­fis­ti­ko­va­ný­mi sie­ťo­vý­mi hroz­ba­mi a efek­tív­nej­šie vy­ža­do­vať dodr­žia­va­nie pod­ni­ko­vých zá­sad.

Ten­to pro­dukt po­sil­ňu­je prí­tom­nosť spo­loč­nos­ti ZyXEL v stred­nom seg­men­te bez­peč­nos­tných za­ria­de­ní a pos­ky­tu­je par­tne­rom skve­lú príl­eži­tosť, ako us­po­ko­jo­vať pot­re­by zá­kaz­ní­kov, po­sil­ňo­vať ich loa­ja­li­tu a zvy­šo­vať svo­je príj­my. USG100-PLUS po­nú­ka uni­ver­zál­nu ochra­nu s fi­rewallom, VPN, anti­vi­ro­vým prog­ra­mom, de­tek­ciou a pre­ven­ciou prie­ni­kov (IDP), filtro­va­ním ob­sa­hu, anti­spa­mo­vou ochra­nou a mo­ni­to­ro­va­ním ap­li­ká­cií - všet­ko v jed­nom in­teg­ro­va­nom, ce­no­vo dos­tup­nom ba­líč­ku, kto­rý je mož­né jed­no­du­cho na­sa­diť.

Sú­čas­ťou toh­to ba­líč­ku je roč­ná li­cen­cia na ob­sa­ho­vý fil­ter a anti­spam od spo­loč­nos­ti Com­mtouch a na anti­ví­rus od spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Labs a IDP. ZyWALL USG100-PLUS tak pred­sta­vu­je pô­so­bi­vú po­nu­ku na dneš­nom vy­so­ko kon­ku­ren­čnom tr­hu, po­nu­ku, kto­rá pre­daj­com sme­ru­jú­cim na ma­lé a stred­né pod­ni­ky po­mô­že zís­kať viac no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí.

Mar­tin Bra­ti­čák, CEE Chan­nel lea­der spo­loč­nos­ti ZyXEL, uvie­dol: „V sú­čas­nos­ti sú ma­lé pod­ni­ky zá­vis­lé na pri­po­je­ní k inter­ne­tu rov­na­ko ako veľ­ké or­ga­ni­zá­cie a pot­re­bu­jú rov­na­kú mie­ru ochra­ny pred di­gi­tál­ny­mi hroz­ba­mi, ako sú ví­ry, čer­vy, hac­ke­ri či krá­de­že iden­ti­ty. USG100-PLUS im pos­ky­tu­je pot­reb­né viacvrstvo­vé za­bez­pe­če­nie v reál­nom ča­se, a to v je­di­nom ba­líč­ku, kto­rý je mož­né jed­no­du­cho na­sa­diť a spra­vo­vať. Pre par­tne­rov spo­loč­nos­ti ZyXEL to zna­me­ná príl­eži­tosť zno­vu os­lo­viť zá­kaz­ní­kov z ra­dov ma­lých a stred­ných pod­ni­kov, kto­rí sa mož­no do­te­raz sna­žia chrá­niť svo­je sie­te, uží­va­te­ľov a dá­ta po­mo­cou kom­bi­ná­cií rôz­nych pro­duk­tov. Vďa­ka za­ria­de­niu ZyWALL USG100-PLUS te­raz mô­žu tým­to zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť naj­mo­der­nej­šiu ochra­nu, kto­rá na­viac umož­ňu­je jed­no­duch­šiu a hos­po­dár­nej­šiu sprá­vu. Ide o ideál­ny spô­sob, ako vy­tvo­riť pri­da­nú hod­no­tu a po­sil­niť ver­nosť zá­kaz­ní­kov."

Rad uni­fi­ko­va­ných bez­peč­nos­tných brán ZyWALL od spo­loč­nos­ti ZyXEL ob­sa­hu­je ši­ro­kú šká­lu rie­še­nia ochra­ny, kto­ré sú vhod­né pre or­ga­ni­zá­cie všet­kých veľ­kos­tí - od ma­lých fi­riem s hŕstkou uží­va­te­ľov, až po veľ­ké kor­po­rá­cie so stov­ka­mi uží­va­te­ľov na mno­hých pra­co­vis­kách. Vďa­ka svo­jej ras­tú­cej re­pu­tá­cii do­dá­va­te­ľov spo­ľah­li­vých, vy­so­ko vý­kon­ných rie­še­ní pre za­bez­pe­če­nie, sa spo­loč­nosť ZyXEL sta­la jed­ným zo za­ve­de­ných líd­rov na európ­skom tr­hu bez­peč­nos­tných za­ria­de­ní.

Ok­rem to­ho ZyXEL pros­tred­níc­tvom svo­jich ak­re­di­to­va­ných a re­gis­tro­va­ných par­tne­rov po­nú­ka tiež ši­ro­kú šká­lu napl­no ov­lá­da­ných, neov­lá­da­ných a in­te­li­gen­tných swit­chov a ši­ro­kým ra­dom brán a prís­tu­po­vých bo­dov pre bez­drô­to­vé sie­te. Zá­slu­hou naj­nov­ších prí­ras­tkov vo všet­kých tých­to pro­duk­to­vých ra­doch te­raz ZyXEL do­ká­že pos­ky­to­vať kom­plet­né a kom­plexné sie­ťo­vé rie­še­nia pre zá­kaz­ní­kov všet­kých veľ­kos­tí v pod­ni­ko­vej sfé­re i vo ve­rej­nom sek­to­re.

Zá­kaz­ní­ci a par­tne­ri, kto­rí ma­jú zá­ujem o ďal­šie in­for­má­cie oh­ľad­ne pro­duk­tu ZyWALL USG100-PLUS, sa mô­žu ob­rá­tiť na www.zyxel.cz

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter