Centrum vedecko-technických informácií SR

Slo­ven­ský anti­pla­giá­tor­ský sys­tém oce­ni­la aj Euró­pa

V ča­se od­ov­zdá­va­nia zá­ver­čných prác štu­den­tov vy­so­kých škol sa Slo­ven­sku po­da­ril ús­pech na me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni. Sys­tém cen­trál­nej re­gis­trá­cie ba­ka­lár­skych, di­plo­mo­vých, di­zer­tač­ných, ri­go­róz­nych a ha­bi­li­tač­ných prác a hod­no­te­nia ich ori­gi­na­li­ty zís­kal ce­nu Európ­skej ko­mi­sie na pre­mié­ro­vom roč­ní­ku sú­ťa­že „Európ­ska ce­na za ino­vá­ciu vo ve­rej­nej sprá­ve."

Pro­jekt ANTI­PLAG, kto­rý fun­gu­je už od ap­rí­la 2010 a za­stre­šu­je ho Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kýh in­for­má­cií SR (CV­TI SR) ohod­no­ti­la me­dzi­ná­rod­ná po­ro­ta zlo­že­ná z ne­zá­vis­lých expe­tov z ve­rej­né­ho, aka­de­mic­ké­hoa pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia ako je­den z troch naj­lep­ších v rám­ci ka­te­gó­rie Ini­cia­tí­vy pre vzde­lá­va­nie a vý­skum. Do fi­ná­le pr­vé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že pos­tú­pi­lo v prí­pa­de spo­mí­na­nej ka­te­gó­rie šesť pro­jek­tov, z kto­rých tri sa sta­li ví­ťaz­ný­mi a od­nies­li si ok­rem di­plo­mov aj od­me­nu v hod­no­te 100 000 EUR.

Pre­zen­tá­cie šies­tich fi­na­lis­tov bo­li pria­mo v Bru­se­li kon­com ap­rí­la a za CV­TI SR sa ich zú­čas­tnil Jú­lius Krav­jar z Od­bo­ru roz­vo­ja in­for­mač­ných sys­témv. „Pre mňa a ko­le­gov to bol dos­lo­va deň D a ho­di­na H. Pre­zen­tá­cia pro­jek­tu pre­bie­ha­la pred oča­mi od­bor­nej po­ro­ty, a tiež or­ga­ni­zá­to­rov z Európ­skej ko­mi­sie. Prí­no­sy ANTI­PLA­Gu a uni­kát­nosť im­ple­men­tá­cie mi­ni­mál­ne v ce­loeuróp­skom pries­to­re pres­ved­či­li po­ro­tu," do­dá­va Krav­jar.

Sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien sa ko­na­la 6. jú­na 2013 v ír­skom Cor­ku v rám­ci kon­fe­ren­cie WIRE 2013 - Week of In­no­va­ti­ve Re­gions in Euro­pe Con­fe­ren­ce za účas­ti ír­ske­ho mi­nis­tra pre pod­ni­ka­nie, pra­cov­né mies­ta, pre vzde­lá­va­nie a kva­li­fi­ká­cie so zod­po­ved­nos­ťou za vý­skum a ino­vá­cie Seá­na Sherloc­ka a ko­mi­sár­ky Európ­skej ko­mi­sie pre vý­skum, ino­vá­cie a ve­du Mái­re Geog­he­gan-Quinn, z rúk kto­rej si ví­ťa­zi prev­za­li i ce­ny.

Úspech nie je ná­ho­da. Ten­to vý­znam­ný ús­pech Slo­ven­ska je vý­sled­kom vzá­jom­nej spo­lup­rá­ce via­ce­rých sub­jek­tov. „O do­siah­nu­tý ús­pech sa de­lí­me s Mi­nis­ter­stvom škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu, kto­ré sa roz­hod­lo reali­zo­vať ce­loš­tát­ny sys­tém na od­ha­ľo­va­nie pla­giá­tov na pod­net Slo­ven­skej rek­tor­skej kon­fe­ren­cie, ďa­lej s Ná­rod­nou ra­dou Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá pri­ja­la no­ve­lu vy­so­koš­kol­ské­ho zá­ko­na a v ne­pos­led­nom ra­de spo­loč­nos­ti SVOP spol. s r. o., kto­rá vy­vi­nu­la pot­reb­né sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie a par­ti­ci­po­va­la na tech­nic­kej im­ple­men­tá­cii sys­té­mu a s od­bor­ný­mi za­mes­tnan­ca­mi CV­TI SR, kto­rí špe­ci­fi­ko­va­li po­žia­dav­ky na fun­kčnosť sys­té­mu a po­die­ľa­jú sa na je­ho roz­vo­ji a pre­váz­dke. Po­diel na ús­pe­chu má aj Stá­le za­stú­pe­nie SR pri Európ­skej únii v Bru­se­li, kto­ré pris­pe­lo k zda­ru pre­zen­tá­cie niek­to­rý­mi us­mer­ne­nia­mi v eta­pe fi­na­li­zá­cie pre­zen­tá­cie ANTI­PLA­Gu," konktre­ti­zu­je Krav­jar.

Fi­nač­né pros­tried­ky zís­ka­né vďa­ka vý­hre bu­dú slú­žiť pre­dov­šet­kým na ďal­ší roz­voj sys­té­mu ANTI­PLAG, kto­rý za­bez­pe­ču­je sús­tre­ďo­va­nie pia­tich dru­hov vy­so­koš­kol­ských prác v Cen­trál­nom re­gis­tri zá­ve­reč­ných a kva­li­fi­kač­ných prác (CRZP) a po­su­dzu­je ori­gi­na­li­tu kaž­dej prá­ce pri­chá­dza­jú­cej do CRZP po­rov­ná­va­ním s už ulo­že­ný­mi do­ku­men­tmi.

Zdroj: CVTI SROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter