Archos 80 Xenon: cenovo dostupný tablet s 3G, GPS a Bluetooth dostupný aj na Slovensku

Do pre­da­ja sa na Slo­ven­sku dos­tal no­vý ce­no­vo dos­tup­ný tab­let Ar­chos 80 Xenon. Tab­let s 8-pal­co­vým dis­ple­jom a neo­by­čaj­ne bo­ha­tou vý­ba­vou za­ra­dil do po­nu­ky špe­cia­li­zo­va­ný e-shop na tab­le­ty a prís­lu­šen­stvo Tab­let­Sto­re.sk.

Fran­cúz­sky vý­rob­ca elek­tro­ni­ky ten­to me­siac uvá­dza na trh svo­ju no­vin­ku v po­do­be 8-pal­co­vé­ho tab­le­tu. Tab­let Ar­chos 80 Xenon po­núk­ne kva­lit­ný IPS dis­plej s roz­lí­še­ním 1024x768 pixelov. O ply­nu­lý chod je­ho sys­té­mu sa pos­ta­rá vý­kon­ný 4-jad­ro­vý pro­ce­sor tak­to­va­ný na 1,2 GHz a s 1GB RAM. Je­ho vnú­tor­ná ka­pa­ci­ta či­ní 4 GB a dá sa však roz­ší­riť vďa­ka slo­tu pre mic­roSD kar­ty.

Naj­väč­ším lá­kad­lom tab­le­tu Ar­chos 80 Xenon je ale je­ho vnú­tor­ná vý­ba­va. Tab­le­tu ne­chý­ba vsta­va­ný 3G mo­dul, GPS a pod­po­ra Blue­tooth 3.0. Všet­ky tie­to pr­vky sú mô­že­me v ka­te­gó­rii ce­no­vo dos­tup­ných tab­le­tov po­va­žo­vať za nad­štan­dard. Po­te­ší aj FM pri­jí­mač (pre je­ho fun­go­va­nie tre­ba pri­po­jiť slú­chad­lá) a za­dná ka­me­ra s roz­lí­še­ním 2,0 Mpx. Sa­moz­rej­mos­ťou je Wifi mo­dul. Tab­let je do­dá­va­ný s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.1. Za zmien­ku sto­jí aj pev­ná konštruk­cia s at­rak­tív­nym spra­co­va­ním, na Slo­ven­sku je tab­let dos­tup­ný za­tiaľ iba v bie­lom pre­ve­de­ní.

Pre­čo je tab­let Ar­chos 80 Xenon za­ují­ma­vý?
Ce­no­vo dos­tup­ný tab­let s 3G, GPS, Blue­tooth, FM rá­dio­mAt­rak­tív­na a ele­gan­tne pô­so­bia­ca konštruk­ciaK­va­li­ta spra­co­va­nia Širo­ká pod­po­ra mul­ti­mé­dií + Of­fi­ce do­ku­men­tov

Tab­let Ar­chos 80 Xenon je u nás pre­dá­va­ný so štan­dar­dnou 2-roč­nou zá­ru­kou. Pre­daj od­štar­to­val s priaz­ni­vou ce­nov­kou 219,90 €, pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o no­vin­ke náj­de­te tu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter