Zmeny vo vedení spoločnosti Schneider Electric Slovakia

Spo­loč­nosť Schnei­der Elec­tric Slo­va­kia má dvoch no­vých ob­chod­ných ria­di­te­ľov
Schnei­der Elec­tric po­sil­ňu­je ve­de­nie na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­li­ke. Od má­ja nas­tú­pi­li na po­zí­cie dva­ja no­ví ob­chod­ní ria­di­te­lia. Petr Špi­nar sa stal ob­chod­ným ria­di­te­ľom Buil­dings & IT Bu­si­ness pre obe kra­ji­ny a Rad­ko Svrdlin sa stal ob­chod­ným ria­di­te­ľom di­ví­zie Par­tners (pro­duk­ty a rie­še­nia pre dis­tri­bú­ciu elek­tric­kej ener­gie).

Petr Špi­nar pri­chá­dza do Schnei­der Elec­tric zo spo­loč­nos­ti CSC Com­pu­ter Scien­ce Cor­po­ra­tion, kde od ro­ku 2010 pô­so­bil na po­zí­cii ma­na­ging di­rec­tor pre vý­chod­nú Euró­pu a zá­ro­veň ria­dil pod­ni­ka­nie v ob­las­ti ve­rej­nej sprá­vy a ob­ra­ny. Petr Špi­nar vy­štu­do­val Fa­kul­tu elek­tro­tech­ni­ky a ko­mu­ni­ká­cie na Vy­so­kom uče­ní tech­nic­kom v Br­ne so za­me­ra­ním na me­tó­dy tech­nic­kej ky­ber­ne­ti­ky a me­ra­nia.

Rad­ko Svrdlin pri­šiel do Schnei­der Elec­tric zo spo­loč­nos­ti Noark, kde pô­so­bil na po­zí­cii ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu. Tak­mer 20 ro­kov sa po­hy­bu­je v ob­las­ti elek­tro­tech­ni­ky. Pra­co­val tiež pre spo­loč­nos­ti Ge­ne­ral Elec­tric a Eaton.

Zdroj: ElectricOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter