Slovenský projekt zvíťazil na medzinárodnej súťaži Telekom Innovation contest a získal do pol milióna eur na vývoj produktu

Slo­ven­ský star­tup Exca­li­bur vy­hral me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž Te­le­kom In­no­va­tion Con­test vďa­ka ná­pa­du, kto­rý uro­bí z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu bez­peč­ný spô­sob na ove­re­nie iden­ti­ty. Vy­ví­ja­nie pro­duk­tu pod­po­rí Deutsche Te­le­kom su­mou do 500 000 eur.

Slo­ven­ský Exca­li­bur vy­hral spo­me­dzi 443 prih­lá­se­ných tel­co ná­pa­dov na reál­ny pro­dukt či služ­bu zo 45 kra­jín sve­ta. "Ide o veľ­ké rie­še­nie na veľ­ký prob­lém, kto­rý sa ve­nu­je nie­len exis­tu­jú­cim ťaž­kos­tiam s ove­re­ním iden­ti­ty, ale je prip­ra­ve­ný aj na pot­re­by v bu­dúc­nos­ti - kde je všet­ko pri­po­je­né na inter­net," vy­svet­ľu­jú Ivan Kli­mek, ria­di­teľ Exca­li­bur a Pe­ter Lup­ták, šéf mar­ke­tin­gu a fi­nan­cií. Na pro­jek­te pra­co­va­li spo­lu s To­má­šom Ko­ren­kom a Ma­riá­nom Kel­ti­kom.

Pod­ľa tvor­cov pro­jek­tu je Exca­li­bur uni­kát­ny vo via­ce­rých ob­las­tiach. Upev­ňu­je exis­tu­jú­cu pria­mu dô­ve­ru me­dzi ope­rá­to­rom a pou­ží­va­te­ľom. Má v se­be viac vrs­tiev ove­ro­va­nia, čím chrá­ni všet­ky cit­li­vé in­for­má­cie pred úni­kom, krá­de­žou či hac­ker­mi. Udr­žia­va všet­ky cit­li­vé in­for­má­cie nez­ra­ni­teľ­né.

Je­ho prin­cí­pom je vy­uži­tie smar­tfó­nu a QR kó­dov, vďa­ka kto­rým sa mô­že zá­kaz­ník auto­ma­tic­ky prih­lá­siť do akej­koľ­vek služ­by.

Ví­ťa­za vy­bra­la me­dzi­ná­rod­ná po­ro­ta po dôk­lad­nom pres­kú­ma­ní my­šlien­ky a osob­nej pre­zen­tá­cii vy­bra­ných účas­tní­kov v Berlí­ne. Ino­vá­ciu uve­dú do praxe exper­ti v Deutsche Te­le­ko­me spo­lu so slo­ven­ský­mi ví­ťaz­mi. Prip­ra­via jej pod­ni­ka­teľ­ský plán, za­bez­pe­čia har­dvér, sof­tvér, prís­tup k roz­sia­hlej infra­štruk­tú­re Te­le­ko­mu a ot­vo­ria ju glo­bál­nym pre­daj­ným a mar­ke­tin­go­vým ka­ná­lom. Pro­dukt ale­bo pro­to­typ pro­duk­tu pred­sta­via za­čiat­kom de­cem­bra toh­to ro­ku na In­no­va­tion Day v Poľ­sku.

Sú­ťaž Te­le­kom In­no­va­tion Con­test je sú­čas­ťou no­vé­ho prog­ra­mu Te­le­kom Challen­ge za­me­ra­né­ho na pod­po­ru ino­vá­cií v me­dzi­ná­rod­nej sku­pi­ne Deutsche Te­le­kom.

Preh­ľad všet­kých fi­na­lis­tov spo­lu s krát­kym preh­ľa­dom o pro­jek­te náj­de­te tu: http://www.te­le­kom-in­no­va­tion-con­test.com/?pa­ge_id=7616.

Viac o sú­ťa­ži: http://www.te­le­kom-in­no­va­tion-con­test.com/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter