Školstvo: Vedci UK patria k európskej a svetovej elite

Ved­ci Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve (UK) pa­tria k európ­skej a sve­to­vej eli­te. Potvr­dzu­jú to vý­sled­ky štú­die Aka­de­mic­kej ran­kin­go­vej a ra­tin­go­vej agen­tú­ry (ARRA). UK ako pr­vá vy­so­ká ško­la na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom ARRA iden­ti­fi­ko­va­la svo­je špič­ko­vé ve­dec­ké tí­my, in­for­mo­va­la agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ky­ňa UK An­drea Földvá­ryo­vá.

"Na­ším zá­me­rom bo­lo zís­ka­nie vý­po­ved­ných úda­jov pre ďal­šiu cie­le­nú pod­po­ru ve­dec­kej čin­nos­ti v zá­uj­me do­sa­ho­va­nia bu­dú­cich po­zo­ru­hod­ných a ús­peš­ných vý­sled­kov. Vo ve­de to­tiž nie vždy pla­tí, že pod­po­ra prie­mer­né­ho pros­tre­dia auto­ma­tic­ky pri­ne­sie adek­vát­ne zlep­še­nie. Prá­ve vy­tvá­ra­nie lep­ších pod­mie­nok pre špič­ko­vých ved­cov a ve­dec­ké pra­co­vis­ká pri­ná­ša oča­ká­va­ný efekt v po­do­be špič­ko­vých a nad­prie­mer­ných vý­sled­kov," uvie­dol rek­tor UK Ka­rol Mi­čie­ta. Zdô­raz­nil, že zís­ka­né vý­sled­ky a dá­ta potvr­dzu­jú vý­znam a ne­zas­tu­pi­teľ­né pos­ta­ve­nie ve­dy a vý­sku­mu na naj­väč­šej slo­ven­skej uni­ver­zi­te.

"Má­me špič­ko­vé tí­my, kto­ré pa­tria v poč­te ci­tá­cií na pub­li­ká­ciu me­dzi naj­lep­šie 0,1 per­cen­ta v od­bo­re na sve­te a ďal­šie, kto­ré pa­tria do naj­lep­šie­ho sve­to­vé­ho 1 per­cen­ta," do­dal rek­tor UK. V ob­las­ti prí­rod­ných a le­kár­skych vied bo­lo na UK iden­ti­fi­ko­va­ných 14 špič­ko­vých a 12 nad­prie­mer­ných ko­lek­tí­vov.

Pro­rek­tor UK pre ve­dec­ko-vý­skum­nú čin­nosť a dok­to­ran­dské štú­dium Du­šan Meš­ko zdô­raz­nil, že nap­rík­lad po­diel UK na pub­li­kač­nej čin­nos­ti SR v ro­koch 2006 - 2011 tvo­rí 26 per­cent. Z UK po­chá­dza aj 37 per­cent zo všet­kých člán­kov vo ve­dec­kých ča­so­pi­soch naj­kva­lit­nej­šej sve­to­vej úrov­ne, kto­ré iš­li zo slo­ven­ských vy­so­kých škôl v ro­ku 2010. Pod­ľa Es­sen­tial Scien­ti­fic In­di­ca­tors (ESI) pat­rí UK v poč­te pub­li­ká­cii me­dzi 12 per­cent a v poč­te ci­tá­cií me­dzi 17 per­cent naj­lep­ších spo­me­dzi 5252 vý­skum­ných in­šti­tú­cií k 31. de­cem­bru 2012.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter