Technická univerzita vo Zvolene otvára Halu vedecko-experimentálnych pracovísk

Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne 7. jú­na 2013 za účas­ti Mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR, doc. PhDr. Du­ša­na Čap­lo­vi­ča, DrSc. sláv­nos­tne ot­vá­ra je­di­neč­né za­ria­de­nia svo­jich fa­kúlt v Ha­le ve­dec­ko-expe­ri­men­tál­nych pra­co­vísk.

Uni­kát­ne pra­co­vis­ká bo­li vy­tvo­re­né v rám­ci ús­peš­nej im­ple­men­tá­cie pro­jek­tu spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho zo zdro­jov EÚ pros­tred­níc­tvom Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja - pro­jekt ITMS 26250120038 Re­konštruk­cia ob­jek­tov Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty so za­me­ra­ním na vy­bu­do­va­nie in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a tech­nic­ké zhod­no­te­nie bu­dov - III. eta­pa, s vý­škou pos­kyt­nu­té­ho ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku 3 871 316,76 € a pou­ži­tý­mi vlas­tný­mi ne­do­tač­ný­mi zdroj­mi uni­ver­zi­ty s vý­škou 203 753,51 €.

V zre­konštruo­va­nej Ha­le ve­dec­ko-vý­skum­ných pra­co­vísk v sta­veb­nom ob­jek­te Vý­vo­jo­vých di­el­ní a la­bo­ra­tó­rií bo­lo vy­bu­do­va­né pra­co­vis­ko pre 3D si­mu­lá­ciu - tzv. Vir­tuál­na jas­ky­ňa (Vir­tual­Ca­ve), kto­rá umož­ňu­je pre­zen­tá­ciu vý­sled­kov zo si­mu­lá­cie ras­to­vých mo­de­lov le­sa. Pre si­mu­lá­ciu pro­ce­sov v les­ných eko­sys­té­moch vy­uží­va pra­co­vis­ko uni­kát­ny sof­tvér Si­by­la. Ok­rem vir­tuál­nej jas­ky­ne bo­lo vy­tvo­re­né aj pra­co­vis­ko pre 3D vi­zua­li­zá­ciu, v kto­rom sa na­chá­dza­jú 3D dá­to­vé pro­jek­to­ry, 3D ske­ne­ry, 3D dis­ple­je a prís­luš­né sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie pre prá­cu s 3D ob­ra­zom. In­šta­lá­cia tých­to tech­no­ló­gií vy­tvá­ra svo­jím za­me­ra­ním pod­mien­ky na už­šie a ná­zor­nej­šie pre­po­je­nie štu­den­tov, uči­te­ľov a ve­dec­ko-vý­skum­ných pra­cov­ní­kov s reál­nou praxou a sú­čas­ne umož­ňu­je vi­zua­li­zo­vať vý­sled­ky ich vý­poč­tov a vy­tvo­re­ných teo­re­tic­kých mo­de­lov. Za­ria­de­nia in­šta­lo­va­né na tom­to pra­co­vis­ku umož­ňu­jú oboz­ná­me­nie sa s tech­ni­ka­mi zbe­ru troj­roz­mer­ných úda­jov z reál­ne­ho sve­ta, a to tak v la­bo­ra­tó­riu i pria­mo v te­ré­ne. In­teg­rá­cia rôz­nych 3D tech­no­ló­gií prak­tic­ky na jed­nom mies­te z ne­ho vy­tvá­ra ce­los­lo­ven­ský uni­kát.

Do­dá­va­te­ľom nain­šta­lo­va­ných za­ria­de­ní bo­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN, a.s. spo­lu so sub­do­dá­va­te­ľom, spo­loč­nos­ťou Slo­va­kia Su­per­com­pu­ters, s. r. o. Ko­ši­ce. „Mo­der­ni­zá­cia vzde­lá­va­nia a pre­ná­ša­nie no­vých tech­no­ló­gií pria­mo do uni­ver­zit­nej praxe je na­šou prio­ri­tou," zdô­raz­nil Ma­rek Paš­čák, člen pred­sta­ven­stva a ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, a.s. „Štu­den­ti Zvo­len­skej uni­ver­zi­ty zís­ka­li nie­len je­di­neč­né za­ria­de­nia, ale pria­mo brá­nu k vir­tuál­nej reali­te, kto­rá im ot­vá­ra no­vé mož­nos­ti a po­sú­va ich štú­dium na vý­raz­ne vy­ššiu úro­veň."

Vir­tuál­na jas­ky­ňa bu­de slú­žiť naj­mä bu­dú­cim les­ným plá­no­va­čom, či štu­den­tom di­zaj­nu, pra­co­vis­ko pre 3D vi­zua­li­zá­ciu sa zas up­lat­ní pre pot­re­by vzde­lá­va­nia a od­bor­nej príp­ra­vy bu­dú­cich konštruk­té­rov, ale aj di­zaj­né­rov a špe­cia­lis­tov pre spra­co­va­nie 3D dát. Pok­ro­či­lé 3D tla­čiar­ne umož­ňu­jú tlač troj­roz­mer­ných ob­jek­tov z tran­spa­ren­tných, ale aj pl­no­fa­reb­ných ma­te­riá­lov. Ob­jek­ty vy­ho­to­ve­né v 3D tla­čiar­ňach náj­du ši­ro­ké up­lat­ne­nie v rôz­nych štu­dij­ných prog­ra­moch na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te vo Zvo­le­ne. Vy­ba­ve­nie a ka­pa­ci­ty pra­co­vis­ka umož­nia v bu­dúc­nos­ti je­ho vy­uži­tie aj iný­mi vy­so­ký­mi ško­la­mi, ich fa­kul­ta­mi a rôz­ny­mi ve­dec­ko­výs­kum­ný­mi a od­bor­ný­mi pra­co­vis­ka­mi.

„Vy­bu­do­va­nie tých­to špič­ko­vých a v rám­ci Slo­ven­ska uni­kát­nych pra­co­vísk je dô­le­ži­tým pred­pok­la­dom napĺňa­nia na­šich am­bí­cií byť dô­le­ži­tým sub­jek­tom v do­má­com i me­dzi­ná­rod­nom vzde­lá­va­com a vý­skum­nom pries­to­re, a tak napĺňať pos­la­nie Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty vo Zvo­le­ne vy­cho­vá­vať od­bor­ní­kov, kto­rí sa up­lat­nia na tr­hu prá­ce a za­bez­pe­čo­va­ní prog­re­su vý­sku­mu v ob­las­tiach, kto­ré sú prio­ri­tou uni­ver­zi­ty," po­ve­dal k ot­vo­re­niu Ha­ly ve­dec­ko-expe­ri­men­tál­nych pra­co­vísk rek­tor Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty vo Zvo­le­ne, prof. Ing. Ru­dolf Kro­pil, CSc.

Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne pred­sta­vu­je svo­jim spo­lup­ra­cov­ní­kom z aka­de­mic­ké­ho pros­tre­dia, ako aj od­bor­nej ve­rej­nos­ti vý­sled­ky ďal­šie­ho z pro­jek­tov za­me­ra­ných na zlep­šo­va­nie infra­štruk­tú­ry pre vzde­lá­va­ciu čin­nosť bu­do­va­ním mo­der­ných in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných, audio­vi­zuál­nych a di­dak­tic­kých tech­no­ló­gií a zria­ďo­va­nie je­di­neč­ných ve­dec­ko-vý­skum­ných pra­co­vísk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter