Dell PowerEdge VRTX: Dátové centrum pod stolom

Spo­loč­nosť Dell v rám­ci po­du­ja­tia En­terpri­se Fo­rum pred­sta­vi­la no­vé rie­še­nie špe­ciál­ne vy­vi­nu­té pre seg­ment ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Sys­tém kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry PowerEd­ge VRTX pri­ná­ša všet­ky vý­ho­dy mo­der­ných tech­no­ló­gií, ako je cloud, vir­tua­li­zá­cia a šká­lo­va­teľ­nosť do pros­tre­dia ma­lých fi­riem, kto­ré sú cit­li­vé naj­mä na vý­šku a náv­rat­nosť in­ves­tí­cií a jed­no­du­ché spra­vo­va­nie IT sys­té­mov.

Väč­ši­na z dnes pou­ží­va­nej IT infra­štruk­tú­ry bo­la pro­jek­to­va­ná pre veľ­ké pod­ni­ky a neod­rá­ža dos­ta­toč­ne pot­re­by ma­lých a stred­ných fi­riem a fi­rem­ných po­bo­čiek. PowerEd­ge VRTX ob­sa­hu­je všet­ky sú­čas­ti kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry pou­ží­va­nej vo veľ­kých fir­mách v za­ria­de­ní veľ­kos­ti pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča. Ma­lým fir­mám pri­ná­ša naj­mä:

  • Re­duk­ciu káb­lov pot­reb­ných na za­po­je­nie o 86 %
  • Pod­stat­ne krat­ší čas pot­reb­ný na in­šta­lá­ciu pr­vkov infra­štruk­tú­ry
  • Jed­no­duch­šiu sprá­vu ce­lé­ho sys­té­mu vďa­ka špe­ciál­ne navr­hnu­té­mu nás­tro­ju Dell Open­Ma­na­ge Es­sen­tials pre Dell PowerEd­ge VRTX
  • Pred­kon­fi­gu­ro­va­ný sys­tém tak, aby od­rá­žal špe­ci­fic­ké pot­re­by zá­kaz­ní­ka

„Ino­vá­cie, kto­ré pri­ná­ša Dell, sú in­špi­ro­va­né po­žia­dav­ka­mi a spät­nou väz­bou od na­šich zá­kaz­ní­kov. Sna­ží­me sa pre­ta­vo­vať kaž­do­den­nú biz­nis reali­tu aj do na­šich náš­ho vi­de­nia mo­der­nej IT ar­chi­tek­tú­ry. Kaž­dý typ pod­ni­ka­nia si vy­ža­du­je špe­ci­fic­ký prís­tup. Rie­še­nia jed­nej veľ­kos­ti sú pre dneš­ný biz­nis tak­po­ve­diac pri­ma­lé. S PowerEd­ge VRTX sme na­še por­tfó­lio skom­ple­ti­zo­va­li tak, že má­me prip­ra­ve­né rie­še­nie pre dá­to­vé cen­trá aj fir­mu s pia­ti­mi za­mes­tnan­ca­mi," ho­vo­rí On­drej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell. „Ma­lá spo­loč­nosť v Spo­je­ných štá­toch mô­že v na­šich kon­či­nách pat­riť k veľ­kým hrá­čom na tr­hu. Pre­to je PowerEd­ge VRTX ši­té na mie­ru tu­naj­ším fir­mám a za­hra­nič­ným po­boč­kám. Mys­lí­me si, že sa nám po­da­ri­lo vy­tvo­riť pro­dukt, kto­rý bu­de v en­terpri­se seg­men­te zna­me­nať rov­na­kú re­vo­lú­ciu, ako tab­let me­dzi za­ria­de­nia­mi pre kon­co­vé­ho uží­va­te­ľa."

Biz­nis pred­po­veď spo­loč­nos­ti IDC pre ro­ky 2013 až 2016 uka­zu­je, že vý­dav­ky na kon­ver­go­va­né sys­té­my by ma­li v roz­pä­tí ro­kov 2011 - 2016 rásť roč­ným tem­pom až 54 %. Ok­rem veľ­kých pod­ni­kov bu­dú pos­tup­ne na kon­ver­go­va­né sys­té­my pre­sed­lá­vať aj ich men­šie za­hra­nič­né po­boč­ky a ob­chod­ní par­tne­ri. Ten­to seg­ment zá­kaz­ní­kov si však pod­ľa ana­lý­zy vy­ža­du­je oso­bi­tý prís­tup a rie­še­nia.

Dos­tup­nosť: PowerEd­ge VRTX bu­de dos­tup­ný pre slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov od 26 jú­na.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter