HP vylepšuje možnosti nasadenia a prevádzky aplikácií

Vďa­ka no­vým rie­še­niam HP pre tran­sfor­má­ciu ap­li­ká­cií mô­žu or­ga­ni­zá­cie zvý­šiť spo­koj­nosť uží­va­te­ľov i re­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov

HP pred­sta­vi­lo no­vé služ­by a softwaro­vé nás­tro­je pre tran­sfor­má­ciu ap­li­ká­cií, kto­ré po­mô­žu or­ga­ni­zá­ciám po­sil­niť po­zi­tív­ne uží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti ich zá­kaz­ní­kov. Ap­li­ká­cie tak do­ká­žu lep­šie pril­ákať, za­ujať, za­po­jiť a udr­žať zá­kaz­ní­kov - pri dos­tup­nos­ti kde­koľ­vek, ke­dy­koľ­vek a z kto­ré­ho­koľ­vek za­ria­de­nia.

Ap­li­ká­cie sa te­raz stá­va­jú naj­vi­di­teľ­nej­ší­mi „tvá­ra­mi" kaž­dej or­ga­ni­zá­cie. Na­priek to­mu, že tra­dič­né ap­li­ká­cie tvo­ria zá­klad všet­ké­ho, čo pod­ni­ky ro­bia, ne­bo­li pô­vod­ne ur­če­né na pri­po­je­nie zá­kaz­ní­kov a za­mes­tnan­cov pros­tred­níc­tvom jed­no­du­chých a in­tui­tív­nych nás­tro­jov či roz­hra­ní.

Ne­dáv­ny glo­bál­ny vý­skum vy­ko­na­ný na ob­jed­náv­ku pre HP zis­til, že tak­mer 70 % mar­ke­tin­go­vých ria­di­te­ľov (chief mar­ke­ting of­fi­cer, CMO) vy­uží­va pre os­lo­ve­nie, či väč­šie za­po­je­nie svo­jich zá­kaz­ní­kov mo­bil­né ap­li­ká­cie. Av­šak, prib­liž­ne 80 % os­lo­ve­ných CMO je pres­ved­če­ných, že ta­ké­to ap­li­ká­cie mu­sia byť uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vej­šie, aby do­ká­za­li za­is­tiť dl­ho­do­bú lo­ja­li­tu a pria­zeň zá­kaz­ní­kov.

„Mo­bil­né za­ria­de­nie má dnes u se­ba prak­tic­ky kaž­dý uží­va­teľ, tak­že prís­tup do pod­ni­ko­vých sie­tí mô­že byť tak jed­no­du­chý, ako tre­bárs oby­čaj­né ťuk­nu­tie pr­stom na do­ty­ko­vý dis­plej," po­ve­dal Step­hen DeWitt, se­nior vi­ce pre­zi­dent pre mar­ke­ting di­ví­zie HP En­terpri­se Group. „Rie­še­nia HP pre tran­sfor­má­ciu ap­li­ká­cií umož­ňu­jú or­ga­ni­zá­ciám jed­no­du­cho pou­ží­vať mo­bil­né za­ria­de­nie pre pl­ne­nie ak­tuál­nych pra­cov­ných po­trieb - po­nú­ka­jú mož­nosť rých­lo vy­tvá­rať kva­lit­né mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré za­is­tia naj­vyš­šiu spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov."

Prie­seč­ník uží­va­teľ­skej prí­ve­ti­vos­ti, clou­du a mo­der­ni­zá­cie ap­li­ká­cií
Stra­té­gie spo­loč­nos­ti HP v ob­las­ti mo­der­ni­zá­cie ap­li­ká­cií vy­chá­dza­jú z pos­ky­to­va­nia zjed­no­du­še­nej ar­chi­tek­tú­ry, umož­ňu­jú­cej or­ga­ni­zá­ciám vy­tvá­rať ino­va­tív­ne a in­tui­tív­ne ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no jed­no­du­cho in­teg­ro­vať do ich tra­dič­ných i clou­do­vých pros­tre­dí. Vďa­ka to­mu mô­žu or­ga­ni­zá­cie zní­žiť nák­la­dy na vý­voj, skrá­tiť do­bu uve­de­nia no­vých ap­li­ká­cií na trh, zvý­šiť spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov, a naš­tar­to­vať no­vé zdro­je príj­mov a ino­vá­cií.

„Mo­der­né či mo­der­ni­zo­va­né ap­li­ká­cie pred­sta­vu­jú mo­to­ry ras­tu or­ga­ni­zá­cií. Do­ká­žu pri­niesť no­vú hod­no­tu zá­kaz­ní­kom a pod­ni­kom svo­ji­mi zis­ka­mi pok­ryť ma­sív­ne in­ves­tí­cie do tra­dič­ných sys­té­mov," po­ve­dal Ra­do­van Dr­ša­ta, re­gio­nál­ny ria­di­teľ HP Software pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. „Vďa­ka mo­der­ni­zá­cii ap­li­ká­cií do­ká­žu or­ga­ni­zá­cie spl­niť prio­ri­tu č. 1 - pos­kyt­núť zá­kaz­ní­kom ve­ľa pú­ta­vých zá­žit­kov na rôz­nych za­ria­de­niach, kto­ré im zjed­no­du­šia ži­vot; po­tom sa bu­dú ra­di vra­cať pre ďal­šie pro­duk­ty."

Vy­tvá­ra­nie hod­no­ty pre zá­kaz­ní­kov
Vy­lep­še­ná služ­ba HP User Expe­rien­ce De­sign Servic­es po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám navr­ho­vať, vy­ví­jať a na­sa­dzo­vať at­rak­tív­ne ap­li­ká­cie, kto­ré pos­ky­tu­jú jed­no­du­ché, in­tui­tív­ne uží­va­teľ­ské pros­tre­die - inter­ne (za­mes­tnan­com) i exter­ne (zá­kaz­ní­kom).

Špe­cia­li­zo­va­né HP tí­my, za­obe­ra­jú­ce sa zlep­šo­va­ním uží­va­teľ­ských skú­se­nos­tí, v rám­ci tej­to služ­by úz­ko spo­lup­ra­cu­jú s or­ga­ni­zá­cia­mi a ich zá­kaz­ník­mi na iden­ti­fi­ká­cii fun­kcií (resp. tzv. okam­ži­ku za­po­je­nia), kto­ré os­lo­vi­li uží­va­te­ľov a „do­nú­ti­li" ich za­čať pou­ží­vať kon­krét­ne ap­li­ká­cie. Spo­loč­ný tím má po­tom roz­siah­le zna­los­ti pot­reb­né pre pres­né navr­hnu­tie a rých­le vy­tvo­re­nie pro­to­ty­pu ap­li­ká­cií, kto­ré naj­lep­šie vy­ho­ve­jú pred­sta­vám zá­kaz­ní­kov.

Za­is­te­nie vý­ko­nu ap­li­ká­cií
No­vé vy­lep­še­nia softwaro­vej plat­for­my HP Anywhe­re umož­ňu­jú vý­vo­já­rom a or­ga­ni­zá­ciám navr­ho­vať, vy­tvá­rať a dis­tri­buo­vať in­tui­tív­ne mo­bil­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no jed­no­du­cho in­teg­ro­vať s back-end sys­té­ma­mi a zá­ro­veň maxima­li­zo­vať pod­po­ru tren­du pou­ží­va­nia súk­rom­ných za­ria­de­ní v pra­cov­nom pros­tre­dí (bring-your-own-de­vi­ce, BYOD).

Svo­ju čin­nosť za­há­jil tiež no­vý por­tál HP Anywhe­re De­ve­lo­per Zo­ne, kto­rý po­nú­ka prís­tup ku špe­cia­li­zo­va­ným HP sa­dám pre vý­vo­já­rov softwaru (software de­ve­lo­per kit, SDK), de­mo­ver­zia ap­li­ká­cií či ap­li­kač­nej „ku­chár­ky" pre zdie­ľa­nie zna­los­tí umož­ňu­jú­cich vý­vo­já­rom urý­chle­nie návr­hu a tvor­by pod­ni­ko­vých mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Spo­loč­nosť HP rov­na­ko ozná­mi­la uve­de­nie no­vých rie­še­ní, kto­ré pos­ky­tu­jú or­ga­ni­zá­ciám väč­ší preh­ľad o vý­ko­ne ap­li­ká­cií bež­iacich na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Zá­kaz­ní­ci tak mô­žu rých­lej­šie iden­ti­fi­ko­vať a rie­šiť po­ten­ciál­ne prob­lé­my, a za­is­tiť si udr­ža­nie vy­so­kej kva­li­ty po­nú­ka­ných slu­žieb. Me­dzi no­vé rie­še­nia pa­tria:

  • Software HP Real User Mo­ni­to­ring (RUM) 9.22 pre sle­do­va­nie vy­uží­va­nia mo­bil­ných ap­li­ká­cií bež­iacich na sys­té­me An­droid.
  • Software HP Per­for­man­ce Anywhe­re pos­ky­to­va­ný for­mou služ­by (Software as a Servic­e, SaaS) pre sle­do­va­nie vý­ko­nu a dos­tup­nos­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií a bez­drô­to­vých sie­tí.

Ústre­to­vosť pot­re­bám uží­va­te­ľov
Pre za­is­te­nie tr­va­lé­ho vý­ko­nu or­ga­ni­zá­cií mu­sia byť ich ap­li­ká­cie k dis­po­zí­cii kde­koľ­vek, ke­dy­koľ­vek a z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia. To vy­ža­du­je nep­retr­ži­tú dos­tup­nosť slu­žieb a fun­kcií tra­dič­ných i clou­do­vých ap­li­ká­cií, kto­ré sú „pa­li­vom" pre mo­bil­né ap­li­ká­cie vďa­ka bo­ha­tým a re­le­van­tným in­for­má­ciám, kto­ré ob­sa­hu­jú. Me­dzi ne­pos­trá­da­teľ­né vlas­tnos­ti ap­li­ká­cií rov­na­ko pat­rí schop­nosť pruž­ne sa pris­pô­so­biť vý­ky­vom v po­žia­dav­kách na vý­poč­to­vý vý­kon, in­teg­rá­ciu s rôz­ny­mi sys­té­ma­mi bež­iaci­mi v clou­de či kom­pa­ti­bi­li­tu so star­šou main­fra­mo­vou infra­štruk­tú­rou.

No­vá služ­ba HP Ap­pli­ca­tion In­teg­ra­tion to Cloud servic­es za­lo­že­ná na tech­no­ló­giách HP kon­ver­go­va­né­ho clou­du, zjed­no­cu­je ap­li­ká­cie, in­for­má­cie a ob­chod­né pro­ce­sy na­prieč pri­vát­ny­mi, ve­rej­ný­mi a hyb­rid­ný­mi clou­do­vý­mi pros­tre­dia­mi. Pros­tred­níc­tvom kon­krét­nych re­fe­ren­čných ar­chi­tek­túr, za­lo­že­ných na in­teg­rač­ných plat­for­mách od spo­loč­nos­tí TIB­CO a Red Hat, mô­žu or­ga­ni­zá­cie rých­lo a bez­peč­ne na­sa­dzo­vať ap­li­ká­cie, pri­ná­ša­jú­ce fun­kcie žia­da­né ich zá­kaz­ník­mi.

Ďal­šie in­for­má­cie o softwaro­vých nás­tro­joch a služ­bách spo­loč­nos­ti HP, kto­ré za­is­ťu­jú mo­der­ni­zá­ciu a tran­sfor­má­ciu ap­li­ká­cií, mož­no náj­sť na webe www.hp.com/go/mo­der­napps.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter