NBG5615 – nový dvojpásmový router ZyXEL

No­vý rou­ter od ZyXE­Lu je špič­ko­vé za­ria­de­nie so za­bu­do­va­ným me­diál­nym server­om DL­NA, kto­rý op­ti­ma­li­zu­je strea­ming mul­ti­mé­dií vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Vďa­ka svo­jim trom an­té­nam a pod­po­re dvoch pá­siem do­sa­hu­je NBG5615 pre­no­so­vú rých­losť až 750 Mb/s a za­is­ťu­je vy­so­kú kva­li­tu pre­no­su mno­hých HD mé­dií sú­čas­ne.

NBG5615 je špič­ko­vý rou­ter pre ná­roč­ných do­má­cich uží­va­te­ľov. Pod­po­ru­je dve pre­no­so­vé pás­ma - 2,4 GHz a 5 GHz - a pre­to do­ká­že pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou 300 Mb/s (2,4 GHz) a 450 Mb/s (5 GHz). Pok­ro­či­lá fun­kcia QoS a fun­kcia pre sprá­vu pre­no­so­vé­ho pás­ma za­ru­ču­jú sta­bi­li­tu a spo­ľah­li­vosť pri­po­je­nia mno­hých za­ria­de­ní fun­gu­jú­cich v do­má­cej sie­ti.

Ok­rem to­ho je ten­to rou­ter vy­ba­ve­ný uni­kát­nou fun­kciou Ne­tUSB, vďa­ka kto­rej mô­že zdie­ľať za­ria­de­nia pri­po­je­né k USB por­tu v sie­ti. ZyXEL NBG5615 je efek­tív­ny sie­ťo­vý pro­dukt ur­če­ný pre mul­ti­me­diál­ny dá­to­vý strea­ming, nap­rík­lad pri preh­rá­va­ní HD vi­dea a audio sú­bo­rov, hra­ní on­li­ne hier, sťa­ho­va­ní a pre­hlia­da­ní mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu na webe, ako aj zdie­ľa­nie sú­bo­rov po­mo­cou za­bu­do­va­né­ho server­u FTP/SMB/CIFS.

Špe­ciál­ne konštruk­cie

ZyXEL NBG5615 sa vy­zna­ču­je špe­ciál­nou konštruk­ciou s tro­ma dvoj­pás­mo­vý­mi an­té­na­mi pod­po­ru­jú­ci­mi tech­no­ló­giu MI­MO. Ten­to rou­ter pou­ží­va tiež in­te­li­gen­tnú an­tén­nu tech­no­ló­giu SmartRan­ge, kto­rá za­is­ťu­je op­ti­mál­ny do­sah sig­ná­lu. K sig­ná­lu má pre­to uží­va­teľ jed­no­du­chý prís­tup v rôz­nych mies­tnos­tiach v ce­lom do­me či by­te. Ok­rem to­ho je pro­dukt vy­ba­ve­ný štyr­mi por­ta­mi pre gi­ga­bi­to­vý Et­her­net, kto­ré umož­ňu­jú pri­po­je­nie k mul­ti­me­diál­nym server­om či preh­rá­va­čom s rých­los­ťou až de­sať­krát vy­ššou než u štan­dar­dných et­her­ne­to­vých sie­tí.

Bez­peč­ný inter­net pre hos­tí a vy­spe­lé pre­vádz­ko­vé fun­kcie

NBG5615 umož­ňu­je vy­tvo­riť od­de­le­nú bez­drô­to­vú sieť pre hos­tí. To zna­me­ná, že čle­no­via ro­di­ny mô­žu vy­uží­vať mul­ti­me­diál­ne strea­my a sú­čas­ne mô­že byť hos­ťom pos­kyt­nu­tý prís­tup len k webo­vým strán­kam, bez to­ho, aby bol oh­ro­ze­ný dô­ver­ný cha­rak­ter sie­te, ako aj sú­bo­rov a za­ria­de­ní, kto­ré sa v nej na­chá­dza­jú.

Rou­ter ďa­lej ob­sa­hu­je vy­spe­lé kon­fi­gu­rač­né fun­kcie, 64/128bi­to­vé za­bez­pe­če­nie WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK a WPA2-PSK, a tiež SPI fi­rewall. Prís­tup k sie­ti Wi-Fi je ria­de­ný hardwaro­vou fun­kciou pre za­pí­na­nie a vy­pí­na­nie rá­dio­vé­ho mo­du­lu a ča­so­vým plá­nom fun­go­va­nia bez­drô­to­vej sie­te.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter